Navigacija

Odlok o izvrševanju proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2010

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 53-2945/2010, stran 7973 DATUM OBJAVE: 2.7.2010

RS 53-2945/2010

 
 

2945. Odlok o izvrševanju proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2010

 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 in 60/07), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 - ZJU, 127/06 - ZJZP, 14/07 - ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in 16. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03, 106/03, 34/04) je Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na 28. redni seji dne 22. 6. 2010 sprejel
 

O D L O K
o izvrševanju proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2010

 

1. SPLOŠNA DOLOČBA

 

1. člen

(vsebina odloka)

 
S tem odlokom se za Občino Šmartno pri Litiji za leto 2010 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna, ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
 

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

 

2. člen

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

 
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
 
+-------+-----+------------------------------------------+---------+
|A.   |   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |     |
+-------+-----+------------------------------------------+---------+
|Konto |   |Splošni del proračuna Občine Šmartno pri | Proračun|
|    |   |Litiji za leto 2010            |  2010 v|
|    |   |                     |   EUR|
+-------+-----+------------------------------------------+---------+
|    |I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     |5.334.746|
+-------+-----+------------------------------------------+---------+
|    |   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          |4.567.973|
+-------+-----+------------------------------------------+---------+
|70   |   |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)     |3.975.462|
+-------+-----+------------------------------------------+---------+
|700  |   |DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK        |3.562.142|
+-------+-----+------------------------------------------+---------+
|703  |   |DAVKI NA PREMOŽENJE            | 253.620|
+-------+-----+------------------------------------------+---------+
|704  |   |DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE     | 159.700|
+-------+-----+------------------------------------------+---------+
|706  |   |DRUGI DAVKI                |    0|
+-------+-----+------------------------------------------+---------+
|71   |   |NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)  | 592.511|
+-------+-----+------------------------------------------+---------+
|710  |   |UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD     | 276.011|
|    |   |PREMOŽENJA                |     |
+-------+-----+------------------------------------------+---------+
|711  |   |TAKSE IN PRISTOJBINE           |  4.000|
+-------+-----+------------------------------------------+---------+
|712  |   |GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI       |  2.000|
+-------+-----+------------------------------------------+---------+
|713  |   |PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV   |  50.000|
+-------+-----+------------------------------------------+---------+
|714  |   |DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI          | 260.500|
+-------+-----+------------------------------------------+---------+
|72   |   |KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)     | 403.500|
+-------+-----+------------------------------------------+---------+
|720  |   |PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV   | 384.300|
+-------+-----+------------------------------------------+---------+
|722  |   |PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN      |  19.200|
|    |   |NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV    |     |
+-------+-----+------------------------------------------+---------+
|73   |   |PREJETE DONACIJE (730+731)        |  7.500|
+-------+-----+------------------------------------------+---------+
|730  |   |PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV     |  7.500|
+-------+-----+------------------------------------------+---------+
|731  |   |PREJETE DONACIJE IZ TUJINE        |    0|
+-------+-----+------------------------------------------+---------+
|74   |   |TRANSFERNI PRIHODKI (740)         | 355.773|
+-------+-----+------------------------------------------+---------+
|740  |   |TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH       | 355.773|
|    |   |JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ         |     |
+-------+-----+------------------------------------------+---------+
|741  |   |PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA  |    0|
|    |   |IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE   |     |
+-------+-----+------------------------------------------+---------+
|    |II. |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       |5.534.829|
+-------+-----+------------------------------------------+---------+
|40   |   |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)   |1.651.510|
+-------+-----+------------------------------------------+---------+
|400  |   |PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM     | 235.682|
+-------+-----+------------------------------------------+---------+
|401  |   |PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO    |  36.243|
|    |   |VARNOST                  |     |
+-------+-----+------------------------------------------+---------+
|402  |   |IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE       |1.322.585|
+-------+-----+------------------------------------------+---------+
|403  |   |PLAČILA DOMAČIH OBRESTI          |  15.000|
+-------+-----+------------------------------------------+---------+
|409  |   |REZERVE                  |  42.000|
+-------+-----+------------------------------------------+---------+
|41   |   |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)  |1.645.853|
+-------+-----+------------------------------------------+---------+
|410  |   |SUBVENCIJE                |  5.000|
+-------+-----+------------------------------------------+---------+
|411  |   |TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM |1.067.750|
+-------+-----+------------------------------------------+---------+
|412  |   |TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN  |  99.500|
|    |   |USTANOVAM                 |     |
+-------+-----+------------------------------------------+---------+
|413  |   |DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI       | 473.603|
+-------+-----+------------------------------------------+---------+
|414  |   |TEKOČI TRANSFERI V TUJINO         |    0|
+-------+-----+------------------------------------------+---------+
|42   |   |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)        |2.034.886|
+-------+-----+------------------------------------------+---------+
|420  |   |NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV    |2.034.886|
+-------+-----+------------------------------------------+---------+
|43   |   |INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)       | 202.580|
+-------+-----+------------------------------------------+---------+
|431  |   |INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN    |  51.878|
|    |   |FIZIČNIM OSEBAM              |     |
+-------+-----+------------------------------------------+---------+
|432  |   |INVESTICIJSKI TRANSFERI          | 150.702|
+-------+-----+------------------------------------------+---------+
|    |III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - | -200.083|
|    |   |II.) (SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ    |     |
|    |   |ODHODKI)                 |     |
+-------+-----+------------------------------------------+---------+
|B.   |   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB    |     |
+-------+-----+------------------------------------------+---------+
|75   |IV. |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA |  4.000|
|    |   |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)     |     |
+-------+-----+------------------------------------------+---------+
|750  |   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |    0|
+-------+-----+------------------------------------------+---------+
|751  |   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV        |    0|
+-------+-----+------------------------------------------+---------+
|752  |   |KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE     |  4.000|
+-------+-----+------------------------------------------+---------+
|44   |V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |    0|
|    |   |DELEŽEV (440+441+442+443)         |     |
+-------+-----+------------------------------------------+---------+
|440  |   |DANA POSOJILA               |    0|
+-------+-----+------------------------------------------+---------+
|441  |   |POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN NALOŽB  |    0|
+-------+-----+------------------------------------------+---------+
|442  |   |PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA     |    0|
|    |   |PRIVATIZACIJE               |     |
+-------+-----+------------------------------------------+---------+
|443  |   |POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH |    0|
|    |   |SKLADIH IN DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA |     |
|    |   |PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE V SVOJI LASTI |     |
+-------+-----+------------------------------------------+---------+
|    |VI. |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE |  4.000|
|    |   |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)      |     |
+-------+-----+------------------------------------------+---------+
|C.   |   |RAČUN FINANCIRANJA            |     |
+-------+-----+------------------------------------------+---------+
|50   |VII. |ZADOLŽEVANJE (500)            |    0|
+-------+-----+------------------------------------------+---------+
|500  |   |DOMAČE ZADOLŽEVANJE            |    0|
+-------+-----+------------------------------------------+---------+
|5001  |   |Najeti krediti pri poslovnih bankah    |     |
+-------+-----+------------------------------------------+---------+
|5002  |   |Najeti krediti pri drugih finančnih    |    0|
|    |   |institucijah               |     |
+-------+-----+------------------------------------------+---------+
|5003  |   |Najeti krediti pri drugih domačih     |    0|
|    |   |kreditodajalcih              |     |
+-------+-----+------------------------------------------+---------+
|5004  |   |Sredstva, pridobljena z izdajo      |    0|
|    |   |vrednostnih papirjev na domačem trgu   |     |
+-------+-----+------------------------------------------+---------+
|55   |VIII.|ODPLAČILA DOLGA (550)           |  38.667|
+-------+-----+------------------------------------------+---------+
|550  |   |ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA         |  38.667|
+-------+-----+------------------------------------------+---------+
|5501  |   |Odplačila kreditov poslovnim bankam    |  38.667|
+-------+-----+------------------------------------------+---------+
|5502  |   |Odplačila kreditov drugim finančnim    |    0|
|    |   |institucijam               |     |
+-------+-----+------------------------------------------+---------+
|5503  |   |Odplačila kreditov drugim domačim     |    0|
|    |   |kreditodajalcem              |     |
+-------+-----+------------------------------------------+---------+
|5504  |   |Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, |    0|
|    |   |izdanih na domačem trgu          |     |
+-------+-----+------------------------------------------+---------+
|    |IX. |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA    | -234.750|
|    |   |RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)    |     |
+-------+-----+------------------------------------------+---------+
|    |X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      | -38.667|
+-------+-----+------------------------------------------+---------+
|    |XI. |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX=-  | 200.083|
|    |   |III.)                   |     |
+-------+-----+------------------------------------------+---------+
|    |XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU    | 237.077|
|    |   |PRETEKLEGA LETA              |     |
+-------+-----+------------------------------------------+---------+
 
Struktura splošnega in posebnega dela proračuna, načrt razvojnih programov, načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem občine in načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Šmartno pri Litiji.
 
Posebni del proračuna ali načrt občine je razdeljen na področja proračunske porabe. Področja proračunske porabe so razdeljena na glavne programe in podprograme. Podprogrami so razdeljeni na proračunske postavke, te pa na konte določene s predpisanim kontnim načrtom. Področja proračunske porabe pripadajo posameznim proračunskim uporabnikom.
 

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

 

3. člen

(izvrševanje proračuna)

 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke - podkonta.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window