Navigacija

Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Tišina

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 5-192/2010, stran 521 DATUM OBJAVE: 25.1.2010

RS 5-192/2010

 
 

192. Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Tišina

 
 
Na podlagi prvega odstavka 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08 – ZVO-1B), sklepa ministra za okolje in prostor št. 35016-49/2007/59 z dne 30. 9. 2009 ter 16. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 38/07) je Občinski svet Občine Tišina na 19. redni seji dne 2. 11. 2009 sprejel
 

O D L O K
o občinskem prostorskem načrtu Občine Tišina

 

I. SPLOŠNI DOLOČBI

 

1. člen

(podlaga za prostorski načrt)

 
S tem odlokom se v skladu z Odlokom o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04 in 33/07 – ZPNačrt) in Uredbo o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04 in 33/07 – ZPNačrt) sprejme Občinski prostorski načrt Občine Tišina (v nadaljevanju: prostorski načrt).
 

2. člen

(vsebina prostorskega načrta)

 
(1)
Prostorski načrt je sestavljen iz strateškega in izvedbenega dela.
 
(2)
V strateškem delu prostorskega načrta se za celotno območje Občine Tišina določijo:
 
-
izhodišča in cilji prostorskega razvoja občine;
 
-
zasnova prostorskega razvoja občine;
 
-
zasnovo gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena;
 
-
usmeritve za razvoj poselitve in celovito prenovo;
 
-
usmeritve za razvoj v krajini;
 
-
usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč;
 
-
usmeritve za določitev prostorskih izvedbenih pogojev.
 
(3)
V izvedbenem delu prostorskega načrta se določijo:
 
-
enote urejanja prostora;
 
-
območja namenske rabe prostora;
 
-
prostorski izvedbeni pogoji;
 
-
območja, za katere se pripravijo občinski podrobnejši prostorski načrti.
 
(4)
Sestavni deli prostorskega načrta so:
 
-
besedilo prostorskega načrta: uvodne določbe, strateški del, izvedbeni del, končne določbe;
 
-
grafični del prostorskega načrta: grafični prikazi strateškega dela in grafični prikazi izvedbenega dela;
 
-
priloge prostorskega načrta: izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta, prikaz stanja prostora, strokovne podlage, smernice in mnenja, obrazložitev in utemeljitev prostorskega načrta in povzetek za javnost.
 

II. STRATEŠKI DEL PROSTORSKEGA NAČRTA

 

1. Izhodišča in cilji prostorskega razvoja občine

 

3. člen

(stanje, značilnosti in težnje dosedanjega prostorskega razvoja v občini)

 
(1)
Območje Občine Tišina zavzema nižino severno od Mure, ki jo imenujemo zahodno Ravensko. Območje je izrazito kmetijsko, s kvalitetnimi njivskimi površinami, vendar kmetijstvo ni več vodilna gospodarska panoga. Prebivalstvo v povprečju v občini upada, le v Murskih Črncih in Tropovcih v zadnjih letih rahlo narašča. Nadpovprečno narašča v romskem naselju pri Vanča vasi. Prisotno je pomanjkanje delovnih mest, ki jih želijo zagotoviti v naseljih bivanja.
 
(2)
V občini je 12 naselij in en večji zaselek, sedež občine je naselje Tišina, ki skupaj z delom naselja Tropovci zadovoljuje potrebe na lokalnem nivoju. Družbene funkcije so razporejene v centralnem delu, kjer je občinska zgradba, šola, cerkev, trgovina osnovne preskrbe in servisi. Vsa naselja v Občini Tišina so nižinska obcestna naselja, glede na tipologijo in tudi po funkciji imajo vsa še pretežno kmečki značaj. Območja družbene infrastrukture so le v Tišini v centralnem delu naselja. Javne površine so omejene na rekreacijske in športne površine. V vseh naseljih so še prosta nezazidana stavbna zemljišča, ki se pojavljajo kot vrzeli ob cestah.
 
(3)
Območje občine je zaradi odsotnosti večjih urbanih središč in industrije, zaradi komunalno opremljenih naselij in dobre povezave z bližnjimi regijskimi centri, kvalitetno bivalno okolje. V zadnjih letih je bilo izboljšanje kvalitete bivalnih območij usmerjeno v gradnjo infrastrukture, predvsem je to zbiranje in čiščenje odpadnih voda. Pomanjkljivo je urejen le odvod meteornih voda. Ostala infrastruktura (prometna infrastruktura, vodooskrba in telekomunikacije) je bila izvedena pred časom na celotnem območju Občine Tišina. Urejen je pretežni del lokalnih cest, saj so vse lokalne ceste in poti asfaltirane. To omogoča mobilnost in neposredno povezavo vseh naselij in zaselkov z lokalnim centrom in drugimi občinskimi središči ter višje kategoriziranimi cestami, ki vodijo v večje centre (M. Soboto in Maribor). K boljši povezanosti s širšim zaledjem in tujino pa prispeva tudi avtocesta, na katero se občina navezuje preko državne ceste.
 
(4)
Občina je že v preteklosti želela zagotoviti ustrezna zemljišča za dejavnosti, ki bi zagotavljale delovna mesta v domačem kraju. Ker ni bilo drugih površin, je bila rezervirana poslovno-obrtna cona v naselju Tišina, ki je v neposredni bližini centralnega dela naselja in zato neprimerna za agresivne dejavnosti, sicer pa v občini ni večjih prostih površin. Zato je težnja zagotoviti ustrezna zemljišča za razvoj gospodarskih dejavnosti v občini.
 
(5)
V Občini Tišina so posebna območja poplavna območja in območja varstva narave, ki predstavljajo oviro za prostorski razvoj in razmeščanje dejavnosti. Zato občina med cilje prostorskega razvoja uvršča tudi načela za usmerjanje prostorskega razvoja izven naravovarstvenih območij in izven območij, ki jih lahko ogrožajo naravne in druge nesreče. Dejavnosti se usmerja izven območij, ki so ali bodo ogrožena zaradi naravnih in drugih nesreč. Celotno območje občine sodi v območje raziskovalnega prostora za geotermični energetski vir in v območje raziskovalnega prostora za ogljikovodike.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

  • Vpogled v 7 dokumentov
  • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
  • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window