Navigacija

Uredba o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 22-887/2016, stran 2974 DATUM OBJAVE: 25.3.2016

VELJAVNOST: od 26.3.2016 / UPORABA: od 26.3.2016

RS 22-887/2016

Verzija 4 / 4

Čistopis se uporablja od 6.5.2023 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 1.10.2023: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 22/16, 30/16, 121/22, 50/23

Časovnica

Na današnji dan, 1.10.2023 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 6.5.2023
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

887. Uredba o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic

 
 
Na podlagi tretjega in šestega odstavka 18. člena, tretjega odstavka 87. člena in za izvrševanje 86. člena, tretjega in četrtega odstavka 89. člena ter šestega odstavka 104. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15 in 102/15) izdaja Vlada Republike Slovenije
 

U R E D B O 
o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina)

 
Ta uredba v skladu z Direktivo 2012/18/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o obvladovanju nevarnosti večjih nesreč, v katere so vključene nevarne snovi, ki spreminja in nato razveljavlja Direktivo Sveta 96/82/ES (UL L št. 197 z dne 24. 7. 2012, str. 1), določa ukrepe za preprečevanje večjih nesreč in zmanjševanje njihovih posledic za ljudi in okolje, in sicer:
 
-
vrste in količine nevarnih snovi za uvrstitev med obrate večjega ali manjšega tveganja za okolje,
 
-
merila za razvrstitev na obrate večjega ali manjšega tveganja za okolje,
 
-
roke in vsebino prijave obrata,
 
-
vsebino zasnove zmanjšanja tveganja za okolje in varnostnega poročila,
 
-
informacijo za javnost o obratih,
 
-
vsebino in sestavine vloge za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja,
 
-
analizo izpustov nevarnih snovi v obratih in poročanje o njih.
 

2. člen

(uporaba)

 
(1)
Ta uredba se uporablja za območja, ki izpolnjujejo pogoje za uvrstitev med obrate manjšega tveganja za okolje ali obrate večjega tveganja za okolje.
 
(2)
Ta uredba se ne uporablja za območja:
 
1.
na katerih se izvajajo dejavnosti Slovenske vojske,
 
2.
z nevarnostmi, ki so posledica ionizirajočega sevanja snovi,
 
3.
za prevoz nevarnega blaga v cestnem, železniškem in zračnem prometu, po morju in celinskih vodah zunaj obrata ter za vmesno in začasno skladiščenje nevarnega blaga, povezano s tem prevozom,
 
4.
za natovarjanje, raztovarjanje in pretovarjanje nevarnega blaga od enega do drugega prevoznega sredstva v pristaniščih in ranžirnih postajah zunaj obrata,
 
5.
za transport nevarnih snovi po cevovodih, vključno s črpalnimi postajami, če gre za cevovod ali črpalno postajo zunaj obrata,
 
6.
za raziskovanje in izkoriščanje (pridobitev, obogatitev, skladiščenje) mineralnih surovin v rudnikih in kamnolomih, vključno z vrtinami,
 
7.
za raziskovanje in izkoriščanje mineralnih surovin, vključno z ogljikovodiki, v morju,
 
8.
za podzemno skladiščenje plina v morju, ki vključujejo tudi območja v morju, kjer se skladiščijo, raziskujejo ali izkoriščajo mineralne surovine, vključno z ogljikovodiki,
 
9.
za odlaganje odpadkov, vključno s podzemnim odlaganjem.
 
(3)
Ne glede na 6. in 9. točko prejšnjega odstavka se ta uredba uporablja za:
 
1.
območja za podzemno skladiščenje plina na kopnem v naravnih plasteh, vodonosnikih, solnih jamah in opuščenih rudnikih ter za kemijske in toplotne postopke obdelave plina, v katere so vključene nevarne snovi, skupaj s skladiščenjem pri teh obdelavah, ter
 
2.
delujoča območja za odlaganje hidrometalurške jalovine, na katerih so nevarne snovi, vključno z usedalnimi bazeni in pregradami.
 

3. člen

(izrazi)

 
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:
 
1.
nevarna snov za razvrstitev obratov je nevarna snov ali zmes, razvrščena v skladu z razredom in kategorijo nevarnosti iz preglednice 1 priloge 1, ki je sestavni del te uredbe, ter snov ali zmes, ki je navedena v preglednici 2 priloge 1 te uredbe;
 
2.
tveganje je verjetnost, da v določenem obdobju ali pod določenimi pogoji pride do določenega učinka;
 
3.
obstoječi obrat je obrat, za katerega je bilo pred uveljavitvijo te uredbe izdano okoljevarstveno dovoljenje, in za katerega se z uveljavitvijo te uredbe ne spremeni uvrstitev med obrate večjega tveganja za okolje ali obrate manjšega tveganja za okolje;
 
4.
obstoječi obrat s spremenjeno razvrstitvijo iz notranjih razlogov je obrat, za katerega je bilo pred uveljavitvijo te uredbe izdano okoljevarstveno dovoljenje, in za katerega se po uveljavitvi te uredbe spremeni razvrstitev iz obrata večjega tveganja za okolje v obrat manjšega tveganja za okolje ali obratno zaradi spremenjenega nabora nevarnih snovi, ki je posledica sprememb naprav ali dejavnosti obrata;
 
5.
obstoječi obrat s spremenjeno razvrstitvijo iz zunanjih razlogov je obrat, za katerega je bilo pred uveljavitvijo te uredbe izdano okoljevarstveno dovoljenje, in za katerega se po uveljavitvi te uredbe spremeni razvrstitev iz obrata večjega tveganja za okolje v obrat manjšega tveganja za okolje ali obratno iz razlogov, ki niso navedeni v prejšnji točki;
 
6.
drugi obrat je kraj obratovanja, ki izpolnjuje pogoje za uvrstitev med obrate večjega tveganja za okolje ali obrate manjšega tveganja za okolje iz razlogov, ki niso navedeni v 4. točki tega člena;
 
7.
sosednji obrat je obrat, ki je tako blizu kateremu od obratov, da se zaradi njegove lokacije in prisotnih nevarnih snovi poveča tveganje ali obseg možnih posledic večje nesreče;
 
8.
naprava na območju obrata je nepremična ali premična tehnološko zaokrožena osnovna proizvodna enota obrata, v kateri se nevarne snovi proizvajajo, uporabljajo ali shranjujejo ali se z njimi ravna kako drugače. Taka naprava obsega vse objekte, opremo, napeljave, cevovode, stroje, orodje in infrastrukturo, kot so industrijski tiri, grajeni in negrajeni deli obale, pristaniška infrastruktura ter trajna in začasna skladišča, potrebna za obratovanje obrata;
 
9.
shranjevanje nevarnih snovi je prisotnost nevarnih snovi v obratu zaradi skladiščenja, odlaganja za varno hranjenje ali ustvarjanja zalog;
 
10.
verižni učinek je povečana verjetnost in možnost za nastanek večje nesreče ali hujših posledic večje nesreče v posameznem obratu zaradi njegove lege ter bližine drugih obratov in nevarnih snovi, ki se proizvajajo, skladiščijo ali kakorkoli drugače uporabljajo v teh obratih;
 
11.
načrt zaščite in reševanja je načrt zaščite in reševanja po predpisih, ki urejajo varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami;
 
12.
okoljevarstveno dovoljenje je dovoljenje iz 131. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22 in 18/23 – ZDU-1O; v nadaljnjem besedilu: zakon).
 

II. UVRSTITEV MED OBRATE

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window