Navigacija

Zaključni račun proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2015

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 32-1409/2016, stran 4760 DATUM OBJAVE: 6.5.2016

VELJAVNOST: od 7.5.2016 / UPORABA: od 7.5.2016

RS 32-1409/2016

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 7.5.2016 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 2.6.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 32/16

Časovnica

Na današnji dan, 2.6.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 7.5.2016
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1409. Zaključni račun proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2015

 
 
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB in 110/11 – ZDIU12) in 15. člena Statuta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 45/14) je Občinski svet Občine Sveti Jurij ob Ščavnici na 12. redni seji dne 20. 4. 2016 sprejel
 

Z A K L J U Č N I  R A Č U N
proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2015 

 

1. člen

 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2015.
 

2. člen

 
Zaključni račun proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2015 obsega:
 
 
v EUR
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
 
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
4.542.961
 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
1.923.362
70
DAVČNI PRIHODKI 
1.723.929
 
700 Davki na dohodek in dobiček
1.621.965
 
703 Davki na premoženje
38.598
 
704 Domači davki na blago in storitve
63.366
 
706 Drugi davki 
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI
199.433
 
710 Udeležba na dobičku in dohodkih od premoženja
101.529
 
711 Takse in pristojbine
3.995
 
712 Globe in druge denarne kazni
3.582
 
713 Prihodki od prodaje blaga in storite
0
 
714 Drugi nedavčni prihodki
90.327
72
KAPITALSKI PRIHODKI
115
 
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0
 
721 Prihodki od prodaje zalog
0
 
722 Prihodki od prodaje zemljišča in nematerialnega premoženja
0
73
PREJETE DONACIJE
2.500
 
730 Prejete donacije iz domačih virov
2.500
 
731 Prejete donacije iz tujine
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
2.616.984
 
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
822.519
 
741 Prejeta sredst. iz držav. proračuna iz sred. proračuna EU 
1.794.465
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
4.394.168
40
TEKOČI ODHODKI 
737.416
 
400 Plače in drugi izdatki za zaposlene
205.389
 
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
31.477
 
402 Izdatki za blago in storitve
469.136
 
403 Plačila domačih obresti
11.980
 
409 Rezerva
19.434
41
TEKOČI TRANSFERI
1.015.856
 
410 Subvencije 
13.400
 
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
588.237
 
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
143.028
 
413 Drugi tekoči domači transferi
271.191
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
2.598.679
 
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
2.598.679
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
42.217
 
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
28.000
 
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
14.217
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK OZIROMA PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
148.793 
B.
RAČUN FINANČINIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (75)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (750+751+752)
0
 
750 Prejeta vračila danih posojil
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
 
440 Dana posojila
0
 
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
0
 
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
 
VII.
ZADLOŽEVANJE
0
50
ZADLOŽEVANJE
0
 
500 Domače zadolževanje 
0
VIII.
ODPLAČILO DOLGA
40.000
55
ODPLAČILO DOLGA
40.000
 
550 Odplačilo domačega dolga
40.000
IX.
POVEČ. (ZMANJŠANJE) SRED. NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
108.793
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–40.000
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.=-III.)
–148.793
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNU NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
248.948
 

3. člen

 
Neporabljena sredstva proračunskega sklada za takso za obremenjevanje voda v višini 273.891,19 EUR se prenesejo v leto 2016 in se porabijo za investicije na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window