Navigacija

Uredba o izvajanju podpornega programa v vinskem sektorju

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 38-1688/2016, stran 5808 DATUM OBJAVE: 27.5.2016

VELJAVNOST: od 28.5.2016 / UPORABA: od 28.5.2016

RS 38-1688/2016

Verzija 9 / 9

Čistopis se uporablja od 22.1.2022 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 26.9.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 38/16, 23/17, 76/17, 35/18, 50/19, 90/20, 70/21, 10/22

Časovnica

Na današnji dan, 26.9.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 22.1.2022
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 
 

1688. Uredba o izvajanju podpornega programa v vinskem sektorju

 
 
Na podlagi 10. in 11. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15) izdaja Vlada Republike Slovenije
 

U R E D B O 
o izvajanju podpornega programa v vinskem sektorju

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina)

 
Ta uredba ureja pravila za financiranje ukrepov na podlagi podpornega programa v vinskem sektorju za izvajanje:
 
1.
Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 671), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2021/2117 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 2. decembra 2021 o spremembi uredb (EU) št. 1308/2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov, (EU) št. 1151/2012 o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil, (EU) št. 251/2014 o opredelitvi, opisu, predstavitvi, označevanju in zaščiti geografskih označb aromatiziranih vinskih proizvodov in (EU) št. 228/2013 o posebnih ukrepih za kmetijstvo v najbolj oddaljenih regijah Unije (UL L št. 435 z dne 6. 12. 2021, str. 262), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1308/2013/EU);
 
2.
Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/1149 z dne 15. aprila 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede nacionalnih podpornih programov v vinskem sektorju in o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 555/2008 (UL L št. 190 z dne 15. 7. 2016, str. 1), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2021/2027 z dne 13. septembra 2021 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2020/884 glede odstopanj od Delegirane uredbe (EU) 2016/1149 za odpravo krize zaradi pandemije COVID-19 v vinskem sektorju in spremembi Delegirane uredbe (EU) 2016/1149 (UL L št. 415 z dne 22. 11. 2021, str. 4), (v nadaljnjem besedilu: Delegirana uredba 2016/1149/EU);
 
3.
Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2016/1150 z dne 15. aprila 2016 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede nacionalnih podpornih programov v vinskem sektorju (UL L št. 190 z dne 15. 7. 2016, str. 23), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2021/725 z dne 4. maja 2021 o odstopanju glede leta 2021 od izvedbenih uredb (EU) št. 809/2014, (EU) št. 180/2014, (EU) št. 181/2014, (EU) 2017/892, (EU) 2016/1150, (EU) 2018/274, (EU) št. 615/2014 in (EU) 2015/1368 v zvezi z nekaterimi upravnimi pregledi in pregledi na kraju samem, ki se uporabljajo na področju skupne kmetijske politike (UL L št. 155 z dne 5. 5. 2021, str. 8), (v nadaljnjem besedilu: Izvedbena uredba 2016/1150/EU);
 
4.
Delegirane uredbe Komisije (EU) 2020/419 z dne 30. januarja 2020 o odstopanju od Delegirane uredbe (EU) 2016/1149 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede nacionalnih podpornih programov v vinskem sektorju (UL L št. 84 z dne 20. 3. 2020, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Delegirana uredba 2020/419/EU);
 
5.
Delegirane uredbe Komisije (EU) 2020/592 z dne 30. aprila 2020 o začasnih izjemnih ukrepih, ki odstopajo od nekaterih določb Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta, za odpravo motenj na trgu v sektorju sadja in zelenjave ter vinskem sektorju zaradi pandemije COVID-19 in ukrepov v zvezi z njo (UL L št. 140 z dne 4. 5. 2020, str. 6), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2021/2026 z dne 13. septembra 2021 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2020/592 glede nekaterih začasnih odstopanj od Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta za odpravo motenj na trgu v vinskem sektorju zaradi pandemije COVID-19 in obdobja njihove uporabe (UL L št. 415 z dne 22. 11. 2021, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Delegirana uredba 2020/592/EU) in  
 
6.
Delegirane uredbe Komisije (EU) 2020/884 z dne 4. maja 2020 o odstopanju od Delegirane uredbe (EU) 2017/891 glede sektorja sadja in zelenjave in Delegirane uredbe (EU) 2016/1149 glede vinskega sektorja za leto 2020 v zvezi s pandemijo COVID-19 (UL L št. 205 z dne 29. 6. 2020, str. 1), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2021/2027 z dne 13. septembra 2021 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2020/884 glede odstopanj od Delegirane uredbe (EU) 2016/1149 za odpravo krize zaradi pandemije COVID-19 v vinskem sektorju in spremembi Delegirane uredbe (EU) 2016/1149 (UL L št. 415 z dne 22. 11. 2021, str. 4), (v nadaljnjem besedilu: Delegirana uredba 2020/884/EU).
 

2. člen

(splošne določbe)

 
(1)
Za izvajanje te uredbe se uporabljajo podatki, ki se vodijo v registru pridelovalcev grozdja in vina (v nadaljnjem besedilu: register) in registru kmetijskih gospodarstev.
 
(2)
Za pridobitev sredstev po tej uredbi ni treba vložiti zbirne vloge v skladu s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike.
 
(3)
Upravičenec mora imeti najpozneje en dan pred oddajo vlog za podporo na podlagi te uredbe urejeno stanje v registru kmetijskih gospodarstev, če je zavezan vpisu vanj.
 

3. člen

(financiranje ukrepov za ureditev trga)

 
(1)
Ukrepi iz te uredbe se izvajajo na podlagi petletnega podpornega programa v vinskem sektorju, ki ga ministrstvo, pristojno za kmetijstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), predloži Komisiji v skladu z 41. členom Uredbe 1308/2013/EU, in se v celoti financirajo iz sredstev Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada, dodeljenih Republiki Sloveniji v skladu s prilogo VI Uredbe 1308/2013/EU. Sredstva za ukrepe po tej uredbi se dodelijo na podlagi te uredbe in se v posameznem proračunskem letu izplačajo do 15. oktobra.
 
(2)
Višina sredstev, ki je v posameznem letu na razpolago za posamezen ukrep iz te uredbe, je določena v podpornem programu iz prejšnjega odstavka.
 
(3)
Ne glede na prejšnji odstavek se v posameznem letu višina sredstev za prestrukturiranje in preusmeritev vinogradov določi tako, da se sredstva, ki v zadevnem letu niso porabljena za podporo za promocijo, prištejejo k sredstvom, ki so v podpornem programu na razpolago za prestrukturiranje in preusmeritev vinogradov.
 

II. PODPORA ZA PRESTRUKTURIRANJE IN PREUSMERITEV VINOGRADOV

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window