Navigacija

Odlok o proračunu Občine Tržič za leto 2014

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 1-21/2013, stran 70 DATUM OBJAVE: 4.1.2013

VELJAVNOST: od 4.1.2013 / UPORABA: od 4.1.2013

RS 1-21/2013

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 4.1.2013 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 26.5.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 1/13

Časovnica

Na današnji dan, 26.5.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 4.1.2013
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

21. Odlok o proračunu Občine Tržič za leto 2014

 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 in 60/07), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/49) in 18. ter 86. člen Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99 in 20/01) je Občinski svet Občine Tržič na 18. redni seji dne 19. 12. 2012 sprejel
 

O D L O K
o proračunu Občine Tržič za leto 2014

 

1. člen

(vsebina odloka)

 
Z Odlokom o proračunu Občine Tržič za leto 2014 (v nadaljevanju: proračun) se določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna in obseg zadolževanja javnega sektorja na ravni občine.
 

2. člen

(sredstva proračuna in višina splošnega dela proračuna)

 
Proračun Občine Tržič za leto 2014 se določa v naslednjih zneskih:
 
+--------+------+----------------------------------+------------+
|KONTO  |   |OPIS               |  Sprejeti|
|    |   |                 |  proračun|
|    |   |                 |    2014|
+--------+------+----------------------------------+------------+
|    |   |A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV |      |
+--------+------+----------------------------------+------------+
|    | I. |SKUPAJ PRIHODKI          | 13.263.591|
|    |   |(70+71+72+73+74+78)        |      |
+--------+------+----------------------------------+------------+
|    |   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)      | 11.030.598|
+--------+------+----------------------------------+------------+
|70   |   |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) |  9.114.062|
+--------+------+----------------------------------+------------+
|700   |   |DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK    |  7.882.423|
+--------+------+----------------------------------+------------+
|703   |   |DAVKI NA PREMOŽENJE        |   958.505|
+--------+------+----------------------------------+------------+
|704   |   |DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE |   273.134|
+--------+------+----------------------------------+------------+
|706   |   |DRUGI DAVKI            |      0|
+--------+------+----------------------------------+------------+
|71   |   |NEDAVČNI PRIHODKI         |  1.916.536|
|    |   |(710+711+712+713+714)       |      |
+--------+------+----------------------------------+------------+
|710   |   |UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD |  1.377.806|
|    |   |PREMOŽENJA            |      |
+--------+------+----------------------------------+------------+
|711   |   |TAKSE IN PRISTOJBINE       |    5.000|
+--------+------+----------------------------------+------------+
|712   |   |GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI   |   62.260|
+--------+------+----------------------------------+------------+
|713   |   |PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN   |   31.620|
|    |   |STORITEV             |      |
+--------+------+----------------------------------+------------+
|714   |   |DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI      |   439.850|
+--------+------+----------------------------------+------------+
|72   |   |KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) |   419.471|
+--------+------+----------------------------------+------------+
|720   |   |PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH   |   116.008|
|    |   |SREDSTEV             |      |
+--------+------+----------------------------------+------------+
|721   |   |PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG     |      0|
+--------+------+----------------------------------+------------+
|722   |   |PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN  |   303.463|
|    |   |NEOPREDMETENIH SREDSTEV      |      |
+--------+------+----------------------------------+------------+
|73   |   |PREJETE DONACIJE (730+731)    |    3.550|
+--------+------+----------------------------------+------------+
|730   |   |PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV |    3.550|
+--------+------+----------------------------------+------------+
|731   |   |PREJETE DONACIJE IZ TUJINE    |      0|
+--------+------+----------------------------------+------------+
|74   |   |TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)   |  1.809.973|
+--------+------+----------------------------------+------------+
|740   |   |TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH   |   675.150|
|    |   |JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ     |      |
+--------+------+----------------------------------+------------+
|741   |   |PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA   |  1.134.823|
|    |   |PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA  |      |
|    |   |EVROPSKE UNIJE          |      |
+--------+------+----------------------------------+------------+
|78   |   |PREJETA SREDSTVA         |      0|
|    |   |IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)    |      |
+--------+------+----------------------------------+------------+
|786   |   |OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ    |      0|
|    |   |PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE     |      |
+--------+------+----------------------------------+------------+
|787   |   |PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH    |      0|
|    |   |EVROPSKIH INSTITUCIJ       |      |
+--------+------+----------------------------------+------------+
|    | II. |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)   | 13.774.174|
+--------+------+----------------------------------+------------+
|40   |   |TEKOČI ODHODKI          |  3.718.945|
|    |   |(400+401+402+403+409)       |      |
+--------+------+----------------------------------+------------+
|400   |   |PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM |   772.450|
+--------+------+----------------------------------+------------+
|401   |   |PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA     |   122.857|
|    |   |SOCIALNO VARNOST         |      |
+--------+------+----------------------------------+------------+
|402   |   |IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE   |  2.563.843|
+--------+------+----------------------------------+------------+
|403   |   |PLAČILA DOMAČIH OBRESTI      |   78.200|
+--------+------+----------------------------------+------------+
|409   |   |REZERVE              |   181.595|
+--------+------+----------------------------------+------------+
|41   |   |TEKOČI TRANSFERI         |  4.958.883|
|    |   |(410+411+412+413)         |      |
+--------+------+----------------------------------+------------+
|410   |   |SUBVENCIJE            |   980.772|
+--------+------+----------------------------------+------------+
|411   |   |TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN     |  2.453.728|
|    |   |GOSPODINJSTVOM          |      |
+--------+------+----------------------------------+------------+
|412   |   |TRANSFERI NEPROFITNIM       |   447.210|
|    |   |ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM    |      |
+--------+------+----------------------------------+------------+
|413   |   |DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI   |  1.077.173|
+--------+------+----------------------------------+------------+
|42   |   |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)    |  4.940.357|
+--------+------+----------------------------------+------------+
|420   |   |NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH     |  4.940.357|
|    |   |SREDSTEV             |      |
+--------+------+----------------------------------+------------+
|43   |   |INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432) |   155.990|
+--------+------+----------------------------------+------------+
|431   |   |INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM  |      0|
|    |   |IN FIZ. OSEBAM          |      |
+--------+------+----------------------------------+------------+
|432   |   |INVESTICIJSKI TRANSFERI      |   155.990|
|    |   |PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM     |      |
+--------+------+----------------------------------+------------+
|    | III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK       |  –510.583|
|    |   |(PRIMANJKLJAJ) (I. – II.)     |      |
+--------+------+----------------------------------+------------+
|    |   |B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN  |      |
|    |   |NALOŽB              |      |
+--------+------+----------------------------------+------------+
|75   | IV. |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN |      0|
|    |   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV    |      |
|    |   |(750+751+752)           |      |
+--------+------+----------------------------------+------------+
|750   |   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL   |      0|
+--------+------+----------------------------------+------------+
|751   |   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV    |      0|
+--------+------+----------------------------------+------------+
|752   |   |KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE |      0|
+--------+------+----------------------------------+------------+
|44   | V. |DANA POSOJILA IN POVEČANJE    |      0|
|    |   |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)   |      |
+--------+------+----------------------------------+------------+
|440   |   |DANA POSOJILA           |      0|
+--------+------+----------------------------------+------------+
|441   |   |POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN |      0|
|    |   |FINANČNIH NALOŽB         |      |
+--------+------+----------------------------------+------------+
|    | VI. |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN  |      0|
|    |   |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV   |      |
|    |   |(IV. – V.)            |      |
+--------+------+----------------------------------+------------+
|    |   |C. RAČUN FINANCIRANJA       |      |
+--------+------+----------------------------------+------------+
|50   | VII. |ZADOLŽEVANJE (500)        |   600.000|
+--------+------+----------------------------------+------------+
|500   |   |DOMAČE ZADOLŽEVANJE        |   600.000|
+--------+------+----------------------------------+------------+
|55   | VIII.|ODPLAČILA DOLGA (550)       |  1.106.976|
+--------+------+----------------------------------+------------+
|550   |   |ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA     |  1.106.976|
+--------+------+----------------------------------+------------+
|    | IX. |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV  | –1.017.559|
|    |   |NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) =    |      |
|    |   |(I.+IV.+VII.) – (II.+V.+VIII.)  |      |
+--------+------+----------------------------------+------------+
|    | X. |NETO ZADOLŽEVANJE (VII. – VIII.) |  –506.976|
+--------+------+----------------------------------+------------+
|    | XI. |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)  |   510.583|
+--------+------+----------------------------------+------------+
|    |   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB   |  1.017.559|
|    |   |KONCU PRETEKLEGA LETA       |      |
+--------+------+----------------------------------+------------+
 
Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna Občine Tržič so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja, ki so sestavni deli odloka. Načrt razvojnih programov je priloga k temu odloku.
 

3. člen

(izvrševanje proračuna)

 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke (PP).
 
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan lahko določi pristojne organe in strokovne službe, ki so nosilci porabe sredstev na posameznih proračunskih postavkah.
 
Odredbodajalec za sredstva proračuna je župan oziroma od župana pooblaščena oseba.
 
Za izvrševanje finančnih načrtov krajevnih skupnosti so odgovorni predsedniki krajevnih skupnosti.
 
Pravni posli nad vrednostjo 2.000,00 EUR, ki jih sklepajo krajevne skupnosti z območja Občine Tržič, so veljavni le ob predhodnem pisnem soglasju župana Občine Tržič. Pri nabavi opreme, naročanju investicijsko projektne dokumentacije in naročanju investicijsko-vzdrževalnih del, je vedno potrebno predhodno pisno soglasje župana, ne glede na vrednost pravnih poslov, ki jih sklepajo krajevne skupnosti.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window