Navigacija

Odlok o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2012

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 16-670/2011, stran 1996 DATUM OBJAVE: 7.3.2011

VELJAVNOST: od 8.3.2011 / UPORABA: od 1.1.2012

RS 16-670/2011

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 1.1.2012 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 27.1.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 16/11

Časovnica

Na današnji dan, 27.1.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 1.1.2012
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

670. Odlok o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2012

 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo s spremembami in dopolnitvami), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, s spremembami in dopolnitvami) in 15. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 48/10) je Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani na 4. seji dne 23. 2. 2011 sprejel
 

O D L O K
o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2012

 

1. SPLOŠNA DOLOČBA

 

1. člen

 
S tem odlokom se za proračun Občine Dol pri Ljubljani za leto 2012 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določa proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
 

2. VIŠINA PRORAČUNA

 

2. člen

 
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
 
+------+-----------------------------------------+--------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |    v eurih|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |Skupina/Podskupina kontov Proračun leta |       |
|   |2012                   |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|I.  |PRIHODKI                 |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|7   |PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI        | 5.423.167.00|
|   |(70+71+72+74+78)             |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         | 4.725.218.00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI             | 3.745.845.00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK     | 2.960.000.00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |703 DAVKI NA PREMOŽENJE         |  627.515.00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITEV  |  158.330.00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI            |  979.373.00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD  |   51.938.00|
|   |PREMOŽENJA                |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |711 TAKSE IN PRISTOJBINE         |   2.000.00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |712 DENARNE KAZNI            |   1.890.00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN     |   6.345.00|
|   |STORITEV                 |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI       |  917.200.00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI           |  100.149.00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |722 PRIHODKI OD PRODANIH STAVBNIH    |   85.149.00|
|   |ZEMLJIŠČ                 |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI           |  597.800.00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH    |  197.800.00|
|   |JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ        |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA    |  400.000.00|
|   |PRORAČUNA IZ SREDSTEV EU         |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|II.  |ODHODKI                 |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)     | 5.366.167.00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI              | 1.775.000.00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM  |  250.600.00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO  |   36.380.00|
|   |VARNOST                 |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE     | 1.389.020.00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI       |   9.000.00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |409 SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE     |   90.000.00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI             | 1.634.752.00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |410 SUBVENCIJE              |  115.000.00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN      |  899.500.00|
|   |GOSPODINJSTVOM              |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM |  148.700.00|
|   |IN USTANOVAM               |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI    |  471.552.00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI          | 1.376.070.00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV  | 1.376.070.00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |  580.345.00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |431 INVESTICIJSKI TRANSFERI NEPROFITNIM |  335.345.00|
|   |ORG.                   |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM |  245.000.00|
|   |UPORABNIKOM               |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)    |   57.000.00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB    |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA |     0.00|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)    |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |     0.00|
|   |DELEŽEV (440+441+442)          |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE |     0.00|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)       |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA            |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500+501)          |     0.00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE               |     0.00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE         |     0.00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)          |  107.000.00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA             |  107.000.00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA       |  107.000.00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU   |  –50.000.00|
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)        |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII)      |  –107.000.00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)      |  –57.000.00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.  |   50.000.00|
|   |12. PRETEKLEGA LETA           |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
 
Splošni in posebni del občinskega proračuna in načrt razvojnih programov so v prilogi temu odloku in se objavijo na spletni strani Občine Dol pri Ljubljani.
 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
 
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
 

3. člen

 
Od skupno doseženih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov se izloči 1,00% sredstev v proračunsko rezervo Občine Dol pri Ljubljani ter 1,00% v splošno proračunsko rezervacijo.
 
O uporabi sredstev proračunske rezerve do višine 20.000 EUR na posamezen zahtevek odloča župan in o tem polletno poroča občinskemu svetu.
 
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan do višine 3.000 EUR na posamezen zahtevek in o tem polletno poroča občinskemu svetu.
 

3. IZVRŠEVANJE PRORAČUNA

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window