Navigacija

Odlok o proračunu Občine Kuzma za leto 2014

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 9-227/2014, stran 763 DATUM OBJAVE: 5.2.2014

VELJAVNOST: od 6.2.2014 / UPORABA: od 1.1.2014

RS 9-227/2014

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 1.1.2014 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 18.9.2019: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 9/14

Časovnica

Na današnji dan, 18.9.2019 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 1.1.2014
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

227. Odlok o proračunu Občine Kuzma za leto 2014

 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo), /ZLS-UPB2/ (Uradni list RS, št. 94/07), 40. člena Zakona o javnih financah (uradno prečiščeno besedilo), /ZJF-UPB4/ (Uradni list RS, št. 11/11 in 14/13 – popr.) ter 15. člena Statuta Občine Kuzma (Uradni list RS, št. 33/07, 52/10 in 93/12) je Občinski svet Občine Kuzma na 22. redni seji dne 24. januarja 2014 sprejel
 

O D L O K
o proračunu Občine Kuzma za leto 2014

 

I. SPLOŠNA DOLOČBA

 

1. člen

 
S tem odlokom se za Občino Kuzma za leto 2014 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
 

II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

 

2. člen

 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji na ravni kontov.
 
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
 
+------+--------------------------------------------+-----------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV        |  Proračun|
|   |                      | leta 2014|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |Skupina/podskupina kontov Besedilo     |   v EUR|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)      | 3.821.122|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)           | 1.433.625|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI               | 1.127.383|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček       | 1.044.503|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |703 Davki na premoženje           |   46.880|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve    |   35.500|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |706 Drugi davki               |    500|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI              |  306.242|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki     |   20.745|
|   |od premoženja                |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |711 Takse in pristojbine          |   11.500|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |712 Denarne kazni              |   1.875|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev  |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki         |  272.122|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI             |  745.018|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev  |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog        |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč      |  745.018|
|   |in nematerialnega premoženja        |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|73  |PREJETE DONACIJE              |   2.000|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov    |   2.000|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine       |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI             |  247.036|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih      |  247.036|
|   |javnofinančnih institucij          |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|78  |PREJETA SREDSTVA              | 1.393.442|
|   |IZ EVROPSKE UNIJE              |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |787 Prejeta sredstva od drugih evropskih  | 1.393.442|
|   |institucij                 |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        | 3.896.294|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|40  |TEKOČI ODHODKI               |  765.633|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |400 Plače in dodatki – zaposleni      |  157.689|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno   |   59.060|
|   |varnost                   |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve      |  529.980|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |403 Plačila domačih obresti         |   9.903|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |409 Rezerve                 |   9.000|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI              |  547.735|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |410 Subvencije               |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |411 Transferi posameznikom         |  373.000|
|   |in gospodinjstvom              |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam in |  122.665|
|   |ustanovam                  |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi      |   52.070|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino        |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI            | 2.572.726|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev   | 2.572.726|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI           |   10.200|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |430 Investicijski transferi drugim ravnem  |     0|
|   |države                   |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim     |   10.200|
|   |in fiz. osebam               |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI |  –75.172|
|   |PRIMANJKLAJ)                |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|III/1.|PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-7102)- |  –66.269|
|   |(II.-403-404) (SKUPAJ PRIHODKI BREZ     |      |
|   |PRIHODKOV OD OBRESTI MINUS SKUPAJ ODHODKI  |      |
|   |BREZ PLAČIL OBRESTI)            |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|III/2.|TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70+71) –  |  120.257|
|   |(40+41) (TEKOČI PRIHODKI MINUS TEKOČI    |      |
|   |ODHODKI IN TEKOČI TRANSFERI)        |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV          |      |
|   |IN NALOŽB                  |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL        |   1.753|
|   |IN PRODAJA KAPIT. DELEŽ. (750+751+752)   |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL        |   1.753|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil      |   1.753|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |751                     |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |752                     |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT. DELEŽEV  |      |
|   |(440+441+442)                |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |      |
|   |DELEŽEV                   |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |440 Dana posojila              |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev      |      |
|   |in naložb                  |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova    |      |
|   |privatizacije                |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE  |      |
|   |KAPIT. DELEŽEV (IV.-V.)           |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA             |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)             |  120.000|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|50  |ZADOLŽEVANJE                |  120.000|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |500 Domače zadolževanje           |  120.000|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)            |   54.724|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA               |   54.724|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |550 Odplačila domačega dolga        |   54.724|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV          |   –8.143|
|   |NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)    |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)       |   65.276|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE              |   75.172|
|   |(VI.+VII.-VIII.-IX.=-III.)         |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |Stanje sredstev na računih         |   8.143|
|   |dne preteklega leta             |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
 
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov občinskega proračuna (občinskih organov in občinske uprave), ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področje proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
 
Posebni del proračuna na ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta priloga k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Kuzma.
 

III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

 

3. člen

 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window