Navigacija

Zaključni račun proračuna Občine Ribnica za leto 2018

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 24-1072/2019, stran 2932 DATUM OBJAVE: 12.4.2019

VELJAVNOST: od 13.4.2019 / UPORABA: od 13.4.2019

RS 24-1072/2019

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 13.4.2019 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 25.11.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 24/19

Časovnica

Na današnji dan, 25.11.2020 je:

  • ČISTOPIS
  • ŠE V OBDELAVI
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 13.4.2019
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1072. Zaključni račun proračuna Občine Ribnica za leto 2018

 
 
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819, 13/18) in 17. člena Statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/12) je občinski svet na 4. redni seji dne 28. 3. 2019 sprejel
 

Z A K L J U Č N I   R A Č U N  
proračuna Občine Ribnica za leto 2018 

 

1. člen

 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Ribnica za leto 2018.
 

2. člen

 
Zaključni račun proračuna Občine Ribnica za leto 2018 sestavljata splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Ribnica za leto 2018. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2018 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
 

3. člen

 
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
10.355.544,59
 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
7.072.107,13
70
DAVČNI PRIHODKI
6.264.309,43
 
700 Davki na dohodek in dobiček
5.450.352,00
 
7000 Dohodnina
5.450.352,00
 
703 Davki na premoženje
613.079,35
 
7030 Davki na nepremičnine
464.882,49
 
7031 Davki na premičnine
1.921,45
 
7032 Davki na dediščine in darila
66.873,66
 
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje
79.401,75
 
704 Domači davki na blago in storitve
200.878,08
 
7044 Davki na posebne storitve
3.054,45
 
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev
197.823,63
71
NEDAVČNI PRIHODKI
807.797,70
 
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
512.917,73
 
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov 
nad odhodki
316,88
 
7102 Prihodki od obresti
144,19
 
7103 Prihodki od premoženja
512.456,66
 
711 Takse in pristojbine
11.712,01
 
7111 Upravne takse in pristojbine
11.712,01
 
712 Globe in druge denarne kazni
43.295,74
 
7120 Globe in druge denarne kazni
43.295,74
 
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
51.326,51
 
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev
51.326,51
 
714 Drugi nedavčni prihodki
188.545,71
 
7141 Drugi nedavčni prihodki
188.545,71
72
KAPITALSKI PRIHODKI
222.539,53
 
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0,00
 
7202 Prihodki od prodaje opreme
0,00
 
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
222.539,53
 
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov
37.213,93
 
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč
182.828,97
 
7222 Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih sredstev
2.496,63
73
PREJETE DONACIJE
5.000,00
 
730 Prejete donacije iz domačih virov
5.000,00
 
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb
5.000,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
3.055.897,93
 
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
914.128,37
 
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna
833.868,50
 
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov
80.259,87
 
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
2.141.769,56
 
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada
2.141.769,56
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
9.204.880,16
40
TEKOČI ODHODKI
2.338.286,64
 
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
652.707,40
 
4000 Plače in dodatki
534.298,66
 
4001 Regres za letni dopust
20.578,11
 
4002 Povračila in nadomestila
29.298,60
 
4003 Sredstva za delovno uspešnost
20.225,20
 
4004 Sredstva za nadurno delo
14.669,40
 
4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi
32.338,03
 
4009 Drugi izdatki zaposlenim
1.299,40
 
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
100.770,80
 
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
50.404,27
 
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje
40.380,36
 
4012 Prispevek za zaposlovanje
449,11
 
4013 Prispevek za starševsko varstvo
569,48
 
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU
8.967,58
 
402 Izdatki za blago in storitve
1.533.438,67
 
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
258.438,69
 
4021 Posebni material in storitve
34.164,06
 
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
321.872,77
 
4023 Prevozni stroški in storitve
7.887,58
 
4024 Izdatki za službena potovanja
8.737,03
 
4025 Tekoče vzdrževanje
729.670,58
 
4026 Poslovne najemnine in zakupnine
54.319,60
 
4027 Kazni in odškodnine
25.229,81
 
4029 Drugi operativni odhodki
93.118,55
 
403 Plačila domačih obresti
6.704,89
 
4031 Plačila obresti od kreditov – poslovnim bankam
6.385,62
 
4033 Plačila obresti od kreditov – drugim domačim kreditodajalcem
319,27
 
409 Rezerve
44.664,88
 
4090 Splošna proračunska rezervacija
11.580,00
 
4091 Proračunska rezerva
33.084,88
41
TEKOČI TRANSFERI
3.119.166,23
 
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
2.011.205,68
 
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila
21.282,30
 
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti
0,00
 
4119 Drugi transferi posameznikom
1.989.923,38
 
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
119.997,99
 
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
119.997,99
 
413 Drugi tekoči domači transferi
987.962,56
 
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja
74.546,27
 
4132 Tekoči transferi v javne sklade
23.794,51
 
4133 Tekoči transferi v javne zavode
804.352,02
 
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki
85.269,76
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
3.513.158,56
 
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
3.513.158,56
 
4202 Nakup opreme
25.199,62
 
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
2.939.975,89
 
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove
211.184,50
 
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev
73.895,42
 
4207 Nakup nematerialnega premoženja
130.014,96
 
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
132.888,17
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
234.268,73
 
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
76.943,13
 
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom
41.943,13
 
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki
35.000,00
 
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
157.325,60
 
4323 Investicijski transferi javnim zavodom
157.325,60
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)
1.150.664,43
III/1.
PRIMARNI PRESEŽEK (I.-7102)-(II.-403-404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)
1.157.225,13
III/2.
TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70+71)–(40+41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)
1.614.654,26
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0,00
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
 
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0,00
 
7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije
0,00
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0,00
C.
RAČUN FINANCIRANJA
 
VII.
ZADOLŽEVANJE (500+501)
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
 
500 Domače zadolževanje
0
 
5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije
0
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550+551)
212.858,76
55
ODPLAČILA DOLGA
212.858,76
 
550 Odplačila domačega dolga
212.858,76
 
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam
86.608,56
 
5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam
126.250,20
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
937.805,67
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–212.858,76
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
–1.150.664,43
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
NA DAN 31. 12. 2017
337.950,34

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window