Navigacija

Uredba o izvajanju uredbe (EGS), uredb (ES) in uredbe (EU) za določitev prekrškov in sankcij s področja skupne ribiške politike

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 20-702/2014, stran 2346 DATUM OBJAVE: 21.3.2014

RS 20-702/2014

 
 

702. Uredba o izvajanju uredbe (EGS), uredb (ES) in uredbe (EU) za določitev prekrškov in sankcij s področja skupne ribiške politike

 
 
Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13 in 47/13 – ZDU-1G) in 40. člena Zakona o morskem ribištvu (Uradni list RS, št. 115/06) izdaja Vlada Republike Slovenije
 

U R E D B O
o izvajanju uredbe (EGS), uredb (ES) in uredbe (EU) za določitev prekrškov in sankcij s področja skupne ribiške politike

 

1. člen

(vsebina)

 
S to uredbo se določajo prekrški in sankcije za izvajanje:
 
1.
Uredbe Komisije (EGS) št. 3440/84 z dne 6. decembra 1984 o pritrditvi naprav na vlečne mreže, danske potegalke in podobne mreže (UL L št. 318 z dne 7. 12. 1984, str. 23), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (ES) št. 146/2007 z dne 15. februarja 2007 o spremembi Uredbe (EGS) št. 3440/84 glede pogojev za nekatere vlečne mreže za plovila, ki uporabljajo sisteme za črpanje na krov (UL L št. 46 z dne 16. 2. 2007, str. 9), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 3440/84/EGS),
 
2.
Uredbe Sveta (ES) št. 850/98 z dne 30. marca 1998 za ohranjanje ribolovnih virov s tehničnimi ukrepi za varovanje nedoraslih morskih organizmov (UL L št. 125 z dne 27. 4. 1998, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (EU) št. 1385/2013 z dne 17. decembra 2013 o spremembi uredb Sveta (ES) št. 850/98 in (ES) št. 1224/2009 ter uredb (ES) št. 1069/2009, (EU) št. 1379/2013 in (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta, zaradi spremembe položaja Mayotta v razmerju do Evropske unije (UL L št. 354 z dne 28. 12. 2013, str. 86), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 850/98/ES),
 
3.
Uredbe Komisije (ES) št. 2065/2001 z dne 22. oktobra 2001 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000 o obveščanju potrošnikov o ribiških proizvodih in proizvodih iz ribogojstva (UL L št. 278 z dne 23. 10. 2001, str. 6), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 1420/2013 z dne 17. decembra 2013 o razveljavitvi uredb (ES) št. 347/96, (ES) št. 1924/2000, (ES) št. 1925/2000, (ES) št. 2508/2000, (ES) št. 2509/2000, (ES) št. 2813/2000, (ES) št. 2814/2000, (ES) št. 150/2001, (ES) št. 939/2001, (ES) št. 1813/2001, (ES) št. 2065/2001, (ES) št. 2183/2001, (ES) št. 2318/2001, (ES) št. 2493/2001, (ES) št. 2306/2002, (ES) št. 802/2006, (ES) št. 2003/2006, (ES) št. 696/2008 in (ES) št. 248/2009 po sprejetju Uredbe (EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva (UL L št. 353 z dne 28. 12. 2013, str. 48), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 2065/2001/ES),
 
4.
Uredbe Sveta (ES) št. 1185/2003 z dne 26. junija 2003 o odstranjevanju plavuti morskih psov na krovu plovil (UL L št. 167 z dne 4. 7. 2003, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) št. 605/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. junija 2013 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1185/2003 o odstranjevanju plavuti morskih psov na krovu plovil (UL L št. 181 z dne 29. 6. 2013, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1185/2003/ES),
 
5.
Uredbe Sveta (ES) št. 1967/2006 z dne 21. decembra 2006 o ukrepih za upravljanje za trajnostno izkoriščanje ribolovnih virov v Sredozemskem morju, spremembi Uredbe (EGS) št. 2847/93 in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1626/94 (UL L št. 409 z dne 30. 12. 2006, str. 11), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 1233/2013 z dne 29. novembra 2013 o uvedbi odstopanja od Uredbe (ES) št. 1967/2006 glede najmanjše oddaljenosti od obale in najmanjše morske globine za potegalke odprtega morja za lovljenje belega in ferrerjevega glavača (Aphia minuta in Pseudaphia ferreri) ter girice (Spicara smaris) v določenih teritorialnih vodah Španije (Balearski otoki) (UL L št. 322 z dne 3. 12. 2013, str. 17), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1967/2006/ES),
 
6.
Uredbe Sveta (ES) št. 1386/2007 z dne 22. oktobra 2007 o ukrepih za ohranjanje in izvrševanje, ki se uporabljajo v območju upravljanja Organizacije za ribištvo severozahodnega Atlantika (UL L št. 318 z dne 5. 12. 2007, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (ES) št. 679/2009 z dne 7. julija 2009 o spremembah Uredbe Sveta (ES) št. 1386/2007 o ukrepih za ohranjanje in izvrševanje, ki se uporabljajo v območju upravljanja Organizacije za ribištvo severozahodnega Atlantika (UL L št. 197 z dne 29. 7. 2009, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1386/2007/ES),
 
7.
Uredbe Sveta (ES) št. 302/2009 z dne 6. aprila 2009 o vzpostavitvi večletnega načrta za obnovo staleža modroplavutega tuna v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju, spremembah Uredbe (ES) št. 43/2009 in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1559/2007 (UL L št. 96 z dne 15. 4. 2009, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) št. 500/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. junija 2012 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 302/2009 o vzpostavitvi večletnega načrta za obnovo staleža modroplavutega tuna v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju (UL L št. 157 z dne 16. 6. 2012, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 302/2009/ES),
 
8.
Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 z dne 20. novembra 2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike, o spremembi uredb (ES) št. 847/96, (ES) št. 2371/2002, (ES) št. 811/2004, (ES) št. 768/2005, (ES) št. 2115/2005, (ES) št. 2166/2005, (ES) št. 388/2006, (ES) št. 509/2007, (ES) št. 676/2007, (ES) št. 1098/2007, (ES) št. 1300/2008, (ES) št. 1342/2008 in razveljavitvi uredb (EGS) št. 2847/93, (ES) št. 1627/94 in (ES) št. 1966/2006 (UL L št. 343 z dne 22. 12. 2009, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (EU) št. 1385/2013 z dne 17. decembra 2013 o spremembi uredb Sveta (ES) št. 850/98 in (ES) št. 1224/2009 ter uredb (ES) št. 1069/2009, (EU) št. 1379/2013 in (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta, zaradi spremembe položaja Mayotta v razmerju do Evropske unije (UL L št. 354 z dne 28. 12. 2013, str. 86), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1224/2009/ES) in
 
9.
Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 404/2011 z dne 8. aprila 2011 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike (UL L št. 112 z dne 30. 4. 2011, str. 1), zadnjič spremenjene s popravkom (UL L št. 125 z dne 12. 5. 2012, str. 54), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 404/2011/EU).
 

2. člen

(pristojni organ)

 
(1)
Uradni nadzor nad izvajanjem te uredbe, odločanje o prekrških in dodelitev primernega števila točk opravlja ribiški inšpektor.
 
(2)
Ne glede na prejšnji odstavek je ministrstvo, pristojno za ribištvo, pristojno za prenos dodeljenih točk na dovoljenje za gospodarski ribolov za ribiško plovilo, če se to proda, prenese ali kako drugače spremeni lastništvo v skladu s točko c) prvega odstavka 125. člena Uredbe 404/2011/EU, in za vodenje registra kršitev pravil skupne ribiške politike, v katerega se za vsako dovoljenje za gospodarski ribolov vnesejo točke, ki so nanj dodeljene ali prenesene v skladu s točko d) prvega odstavka 125. člena Uredbe 404/2011/EU.
 

3. člen

(register kršitev pravil skupne ribiške politike)

 
(1)
Ribiška inšpekcija v skladu s 93. členom Uredbe 1224/2009/ES v register kršitev pravil skupne ribiške politike vnese kršitve pravil skupne ribiške politike, ki so storjene z ribiškim plovilom Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU).
 
(2)
V registru kršitev pravil skupne ribiške politike se vodijo naslednji podatki:
 
-
registrska številka ribiškega plovila,
 
-
ime ribiškega plovila,
 
-
enotna identifikacijska številka ribiškega plovila (CFR),
 
-
številka dovoljenja za gospodarski ribolov,
 
-
pravna opredelitev prekrška,
 
-
številka in datum izdane odločbe o prekršku ter število dodeljenih točk,
 
-
datum pravnomočnosti odločbe iz prejšnje alineje.
 
(3)
Podatki iz prejšnjega odstavka se hranijo v registru kršitev pravil skupne ribiške politike tri leta od leta, ki sledi letu, v katerem so bili vneseni v ta register.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window