Navigacija

Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 60-2582/2008, stran 7725 DATUM OBJAVE: 16.6.2008

VELJAVNOST: od 17.6.2008 / UPORABA: od 17.6.2008

RS 60-2582/2008

Verzija 10 / 10

Čistopis se uporablja od 8.12.2018 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 25.2.2020: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 60/08, 89/08, 83/10, 89/10, 67/12, 67/12, 106/15, 46/17, 80/18, 5/19

Časovnica

Na današnji dan, 25.2.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • AKTUALEN
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 8.12.2018
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 
 
 

2582. Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije

 
 
Na podlagi določila drugega odstavka 13. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/07 – uradno prečiščeno besedilo in naslednji) in določila 7. točke I. poglavja Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, št. 15/94, 57/95, 19/96, 56/98, 76/98, 102/00 in 62/01) skleneta pogodbeni stranki Vlada Republike Slovenije, ki jo zastopajo minister za javno upravo, dr. Gregor VIRANT, minister za finance, dr. Andrej BAJUK, ministrica za zdravje, Zofija MAZEJ KUKOVIČ, ministrica za delo, družino in socialne zadeve, Marjeta COTMAN in Zdravniška zbornica Slovenije, prim. Gordana KALAN ŽIVČEC ter Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije, ki ga zastopa Nevenka LEKŠE Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije, ki ga zastopa Jelka MLAKAR Sindikat zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije, ki ga zastopa Darinka AUGUŠTINER Sindikati v zdravstvu Slovenije – PERGAM, ki ga zastopa Matija CEVC
 

A N E K S
h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, št. 15/94, 57/95, 19/96, 56/98, 76/98, 102/00 in 62/01)

 

I. SPLOŠNA DOLOČBA

 

1. člen

(Vsebina)

 
(1)
S tem aneksom pogodbene stranke določajo in uvrščajo delovna mesta in nazive plačne skupine E oziroma njene plačne podskupine E1, E2, E3 in E4, plačne skupine F oziroma njene plačne podskupine F1 in F2 ter plačne skupine J oziroma njene plačne podskupine J1, J2 in J3.
 
(2)
Ne glede na določbo prvega odstavka se na podlagi četrtega odstavka 13. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/07 – uradno prečiščeno besedilo in naslednji, v nadaljevanju ZSPJS), delovna mesta in nazivi ter njihove uvrstitve iz tega aneksa, uporabljajo tudi v drugih dejavnostih v javnem sektorju, če so v sistemizaciji druge dejavnosti predvidena delovna mesta oziroma nazivi, ki jih ureja ta aneks.
 
(3)
Ne glede na določbe o stvarni in osebni veljavnosti iz druge točke splošnih določb Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, št. 15/94, 57/95, 19/96, 56/98, 76/98, 102/00 in 62/01) se ta aneks uporablja za delodajalce in pri njih zaposlene javne uslužbence, za katere velja ZSPJS.
 
(4)
Za delodajalce in pri njih zaposlene delavce, za katere ne velja ZSPJS in izvajajo dejavnost v okviru javne mreže zdravstvene službe ali socialno varstvene dejavnosti, se kot obvezni minimalni standardi smiselno uporabljajo določbe ZSPJS, določbe podzakonskih aktov sprejetih na njegovi podlagi, ki urejajo napredovanje v plačne razrede, delovno uspešnost in položajni dodatek ter določbe Kolektivne pogodbe za javni sektor in tega aneksa.
 

II. TARIFNI DEL

 

2. člen

(Določitev plačnega razreda delovnih mest in nazivov)

 
(1)
Pri uvrščanju delovnih mest in nazivov se upoštevajo uvrstitve orientacijskih delovnih mest in nazivov iz Kolektivne pogodbe za javni sektor in jih ni možno spreminjati v tej pogodbi (ta delovna mesta in nazivi so v tabelah iz 3., 4. in 5. člena posebej označena).
 

3. člen

(Določitev plačnih razredov plačne skupine E)

 
(1)
Delovna mesta in nazivi plačne podskupine E1 se uvrstijo v naslednje plačne razrede:
 
Delovna mesta in nazivi plačne podskupine E1 (Priloga PDF)
 
(2)
Kriteriji za uvrščanje delovnih mest:
 
-
na delovna mesta zdravnika specializanta I se uvrstijo specializanti, katerih specializacija traja do vključno 2 let,
 
-
na delovna mesta zdravnika specializanta II se uvrstijo o specializanti, katerih specializacija traja več kot 2 leti in manj kot 4 leta in
 
-
na delovna mesta zdravnika specializanta III se uvrstijo specializanti, katerih specializacija traja 4 leta in več.
 
-
na delovna mesta zdravnika specialista II se uvrstijo specialisti, ki imajo licenco na področju specializacije, ki po vsakokrat veljavnem predpisu o specializacijah zdravnikov traja manj kot 3 leta,
 
-
na delovna mesta zdravnika specialista III se uvrstijo specialisti, ki imajo licenco na področju specializacije, ki po vsakokrat veljavnem predpisu o specializacijah zdravnikov traja 3 ali več let, vendar manj kot 4 leta,
 
-
na delovna mesta zdravnika specialista IV se uvrstijo specialisti, ki imajo licenco na področju specializacije, ki po vsakokrat veljavnem predpisu o specializacijah zdravnikov traja 4 ali več, vendar manj kot 5 let,
 
-
na delovna mesta zdravnika specialista V/VI se uvrstijo specialisti, ki imajo licenco na področju specializacije, ki po vsakokrat veljavnem predpisu o specializacijah zdravnikov traja 5 let ali več.
 
Na delovna mesta z oznako PPD1 se razvrstijo zdravniki in zobozdravniki, ki:
 
-
poleg dela v ambulanti oziroma bolnišničnem oddelku vsak teden vsaj 13 ur tedensko opravljajo operativno delo v operacijski dvorani (pri zdravnikih, ki delajo krajši delovni čas od polnega, se upošteva sorazmerni delež ur za delo v operacijski dvorani), ali
 
-
poleg dela v ambulanti oziroma na bolnišničnem oddelku vsak teden vsaj 13 ur tedensko opravljajo invazivno diagnostiko oziroma terapijo (pri zdravnikih, ki delajo krajši delovni čas od polnega, se upošteva sorazmerni delež ur za invazivno diagnostiko oziroma terapijo)
 
-
opravljajo pretežno urgentno službo, ali
 
-
opravljajo delo pretežno v intenzivni enoti, ali
 
-
delajo tudi v prosekturi, ali
 
-
opravljajo anesteziološko službo pretežno v operacijski dvorani ali v intenzivni enoti.
 
Na delovna mesta z oznako PPD2 se razvrstijo zdravniki in zobozdravniki, ki:
 
-
poleg dela v ambulanti oziroma bolnišničnem oddelku vsak teden vsaj 6,5 ur tedensko opravljajo operativno delo v operacijski dvorani (pri zdravnikih, ki delajo krajši delovni čas od polnega, se upošteva sorazmerni delež ur za delo v operacijski dvorani), ali
 
-
opravljajo poleg dela v ambulanti oziroma bolnišničnem oddelku še urgentno službo na terenu ali v helikopterju, ali
 
-
delajo pretežni del delovnega časa na oddelku radiologije, radioterapije ali nuklearne medicine.
 
Na delovna mesta z oznako PPD3 se razvrstijo zdravniki in zobozdravniki:
 
-
ki poleg dela v ambulanti oziroma bolnišničnem oddelku občasno opravljajo tudi operativno delo v operacijski dvorani, ali
 
-
ki poleg dela v ambulanti oziroma bolnišničnem oddelku občasno delajo na anesteziološkem oddelku oziroma oddelku intenzivne oziroma invazivne diagnostike in terapije, ali
 
-
ki poleg ali ob delu v ambulanti oziroma bolnišničnem oddelku opravljajo tudi urgentno službo, ali
 
-
ki ves delovni čas delajo na oddelku za infekcijske bolezni ali tuberkulozo, ali
 
-
ki ves delovni čas delajo z osebami s psihično ali telesno prizadetostjo, ali
 
-
ki pretežni del delovnega časa delajo v razvojni ali centru za zdravljenje odvisnosti.
 
(3)
Delovna mesta plačne podskupine E2 se uvrstijo v naslednje plačne razrede:
 
Delovna mesta plačne podskupine E2

Zap. št. DM/N
Šifra DM
DELOVNO MESTO
TR
Šifra N
NAZIV
Plačni razred brez napr.
Plačni razred z napr.
1
E023001
GALENSKI LABORANT II
III
0
 
14
24
2
E024001
FARMACEVTSKI PROCESNIČAR
IV
0
 
18
28
3
E024002
GALENSKI LABORANT I
IV
0
 
17
27
4
E025001
FARMACEVTSKI TEHNIK – DELO S CITOSTATIKI
V
0
 
26
36
5
E025002
FARMACEVTSKI TEHNIK – DELO V KONTROLIRANEM OBMOČJU IOS
V
0
 
27
37
6
E025003
FARMACEVTSKI TEHNIK I
V
0
 
24
34
7
E025004
FARMACEVTSKI TEHNIK II
V
0
 
23
33
8
E025005
FARMACEVTSKI TEHNIK III
V
0
 
22
32
9
E025006
FARMACEVTSKI TEHNIK I S SPECIALNIMI ZNANJI
V
0
 
25
35
10
E025007
FARMACEVTSKI TEHNIK II S SPECIALNIMI ZNANJI
V
0
 
24
34
11
E026001
INŽENIR FARMACIJE – DELO S CITOSTATIKI
VI
0
 
31
41
12
E026002
INŽENIR FARMACIJE – DELO V KONTROLIRANEM OBMOČJU IOS
VI
0
 
31
41
13
E026003
INŽENIR FARMACIJE I
VI
0
 
30
40
14
E026004
INŽENIR FARMACIJE II
VI
0
 
28
38
15
E027001
FARMACEVT – DELO 
S CITOSTATIKI
VII/2
0
 
38
48
16
E027002
FARMACEVT – DELO 
V KONTROLIRANEM OBMOČJU IOS
VII/2
0
 
38
48
17
E027003
FARMACEVT I
VII/2
0
 
37
47
18
E027004
FARMACEVT II
VII/2
0
 
36
46
19
E027005
FARMACEVT III
VII/2
0
 
34
44
20
E027006
STROKOVNI SODELAVEC I – GALENSKI LABORATORIJ
VII/2
0
 
34
44
21
E027007
STROKOVNI SODELAVEC II – GALENSKI LABORATORIJ
VII/1
0
 
31
41
22
E028001
BOLNIŠNIČNI FARMACEVT SPECIALIST
VIII
0
 
45
55
23
E028002
FARMACEVT SPECIALIST – DELO S CITOSTATIKI
VIII
0
 
46
56
24
E028003
FARMACEVT SPECIALIST – DELO V KONTROLIRANEM OBMOČJU IOS
VIII
0
 
46
56
25
E028004
FARMACEVT SPECIALIST I
VIII
0
 
44
54
26
E028005
FARMACEVT SPECIALIST II
VIII
0
 
42
52
27
E029001
FARMACEVT SPECIALIST KONZULTANT
IX
0
 
47
57
28
E027008
FARMACEVT ZAČETNIK
VII/2
0
 
31
41
29
E027009
FARMACEVT I S SPECIALNIMI ZNANJI
VII/2
0
 
39
49
30
E027010
FARMACEVT II S SPECIALNIMI ZNANJI
VII/2
0
 
38
48
31
E028006
FARMACEVT SPECIALIST II S SPECIALNIMI ZNANJI
VIII
0
 
44
54
 
(4)
Vodstvena delovna mesta plačne podskupine E2 se uvrstijo v naslednje plačne razrede:
 
Vodstvena delovna mesta plačne podskupine E2

Zap. št. DM/N
Šifra DM
DELOVNO MESTO
TR
Šifra N
NAZIV
PR brez napr. MIN
PR brez napr. MAKS
1
E027950
VODJA I
VII/2
0
 
44
49
2
E028951
VODJA I
VIII
0
 
45
50
3
E029952
VODJA I
IX
0
 
45
50
4
E027955
VODJA II
VII/2
0
 
40
45
5
E028956
VODJA II
VIII
0
 
41
46
6
E029957
VODJA II
IX
0
 
41
46
7
E027960
VODJA III
VII/1
0
 
36
41
8
E027961
VODJA III
VII/2
0
 
36
41
9
E028962
VODJA III
VIII
0
 
37
42
10
E027965
VODJA IV
VII/1
0
 
34
39
11
E027966
VODJA IV
VII/2
0
 
34
39
12
E026970
VODJA V
VI
0
 
32
37
13
E027971
VODJA V
VII/1
0
 
32
37
14
E025975
VODJA VI
V
0
 
27
32
15
E026976
VODJA VI
VI
0
 
27
32
16
E025980
VODJA VII
V
0
 
26
31
17
E025981
VODJA VIII
V
0
 
23
28
 
(5)
Kriteriji za uvrščanje vodstvenih delovnih mest iz plačne podskupine E2 so priloga 5 tega aneksa.
 
(6)
Delovna mesta plačne podskupine E3 se uvrstijo v naslednje plačne razrede:
 
Delovna mesta plačne podskupine E3

Zap. št. DM/N
Šifra DM
DELOVNO MESTO
TR
Šifra N
NAZIV
Plačni razred brez napr.
Plačni razred z napr.
1
E034001
BOLNIČAR – DELO V KONTROLIRANEM OBMOČJU IOS
IV
0
 
19
29
2
E034002
BOLNIČAR NEGOVALEC, SPREMLJEVALEC
IV
0
 
16
26
3
E034003
BOLNIČAR NEGOVALEC, SPREMLJEVALEC – PSIHIATRIJA
IV
0
 
17
27
4
E034004
BOLNIČAR V URGENTNI IN OPERATIVNI DEJAVNOSTI TER INTENZIVNI TERAPIJI
IV
0
 
18
28
5
E035001
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA – BABICA
V
0
 
27
37
6
E035002
MEDICINSKA SESTRA – NACIONALNA POKLICNA KVALIFIKACIJA (VI. R.Z.D.)
V
0
 
26
36
7
E035003
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA – DELO S CITOSTATIKI
V
0
 
26
36
9
E035005
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA – ZDRAVSTVENA NEGA NA DOMU
V
0
 
24
34
10
E035006
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA – NOTRANJI DISPEČER
V
0
 
22
32
11
E035007
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA 
NA TRIAŽI
V
0
 
23
33
12
E035008
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA S SPECIALNIMI ZNANJI
V
0
 
23
33
13
E035009
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA 
V AMBULANTI
V
0
 
22
32
14
E035010
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA 
V DIALIZI I
V
0
 
25
35
15
E035011
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA 
V DIALIZI II
V
0
 
24
34
16
E035012
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA 
V INTENZIVNI NEGI
V
0
 
24
34
17
E035013
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA 
V INTENZIVNI TERAPIJI I, II
V
0
 
25
35
18
E035014
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA 
V INTENZIVNI TERAPIJI III
V
0
 
27
37
19
E035015
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA 
V KONTROLIRANEM OBMOČJU IONIZIRAJOČEGA SEVANJA
V
0
 
27
37
20
E035016
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA 
V MAVČARNI
V
0
 
23
33
21
E035017
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA 
V NEGOVALNI ENOTI
V
0
 
23
33
22
E035018
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA 
V OPERACIJSKI SOBI
V
0
 
24
34
23
E035019
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA 
V PSIHIATRIJI
V
0
 
25
35
24
E035020
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA 
V RAZVOJNIH IN METADONSKIH AMBULANTAH
V
0
 
24
34
25
E035021
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA 
V REŠEVALNEM VOZILU
V
0
 
25
35
26
E035022
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA 
V SPECIALISTIČNI AMBULANTI
V
0
 
23
33
27
E035023
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA 
V STERILIZACIJI
V
0
 
22
32
28
E035024
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA 
V TRANSFUZIJSKI MEDICINI
V
0
 
24
34
30
E035026
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA 
V URGENTNI DEJAVNOSTI
V
0
 
25
35
31
E035027
ZOBOZDRAVSTVENI ASISTENT
V
0
 
24
34
32
E035028
ZDRAVSTVENI REŠEVALEC – NACIONALNA POKLICNA KVALIFIKACIJA (VI. R.Z.D.)
V
0
 
27
37
33
E035029
ORTOPEDSKI TEHNOLOG – NACIONALNA POKLICNA KVALIFIKACIJA (VI. R.Z.D.)
V
0
 
26
36
34
E035030
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA 
V INTENZIVNIH ODDELKIH PSIHIATRIJE
V
0
 
26
36
35
E035031
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA – ZDRAVSTVENI DISPEČER 
V DISPEČERSKEM CENTRU
V
0
 
26
36
36
E037001
DIPL. BABICA DISPANZERSKA DEJAVNOST
VII/1
0
 
31
41
37
E037002
DIPL. BABICA V INTENZIVNI POPORODNI NEGI
VII/1
0
 
33
43
38
E037003
DIPL. BABICA V NEGOVALNI POPORODNI NEGI
VII/1
0
 
32
42
39
E037004
DIPL. BABICA V NEONATALNEM ODDELKU
VII/1
0
 
36
46
40
E037005
DIPL. BABICA V PERINATALNI AMBULANTI
VII/1
0
 
34
44
41
E037006
DIPL. BABICA V PORODNEM BLOKU ALI IT III
VII/1
0
 
36
46
42
E037007
DIPL. BABICA V ŠOLI ZA STARŠE
VII/1
0
 
33
43
43
E037008
DIPL. MEDICINSKA SESTRA – DELO S CITOSTATIKI
VII/1
0
 
36
46
44
E037009
DIPL. MEDICINSKA SESTRA – DISPEČER V REŠEVALNI POSTAJI
VII/1
0
 
34
44
45
E037010
DIPL. MEDICINSKA SESTRA – OPERACIJSKA MEDICINSKA SESTRA
VII/1
0
 
34
44
46
E037011
DIPL. MEDICINSKA SESTRA DISPANZERSKA DEJAVNOST
VII/1
0
 
31
41
47
E037012
DIPL. MEDICINSKA SESTRA PERFUZIONIST
VII/1
0
 
35
45
48
E037013
DIPL. MEDICINSKA SESTRA 
S SPECIALNIMI ZNANJI
VII/1
0
 
33
43
49
E037014
DIPL. MEDICINSKA SESTRA SPECIALIST
VII/2
0
 
36
46
50
E037015
DIPL. MEDICINSKA SESTRA 
V ANESTEZIJI
VII/1
0
 
34
44
51
E037016
DIPL. MEDICINSKA SESTRA 
V DIALIZI I
VII/1
0
 
34
44
52
E037017
DIPL. MEDICINSKA SESTRA 
V DIALIZI II
VII/1
0
 
33
43
53
E037018
DIPL. MEDICINSKA SESTRA 
V INTENZIVNI NEGI
VII/1
0
 
33
43
54
E037019
DIPL. MEDICINSKA SESTRA 
V INTENZIVNI TERAPIJI I, II
VII/1
0
 
34
44
55
E037020
DIPL. MEDICINSKA SESTRA 
V INTENZIVNI TERAPIJI III
VII/1
0
 
36
46
56
E037021
DIPL. MEDICINSKA SESTRA 
V NEGOVALNI ENOTI
VII/1
0
 
32
42
57
E037022
DIPL. MEDICINSKA SESTRA 
V PATRONAŽNI ZDRAVSTVENI NEGI
VII/1
0
 
34
44
58
E037023
DIPL. MEDICINSKA SESTRA 
V PROMOCIJI ZDRAVJA IN ZDRAVSTVENI VZGOJI
VII/1
0
 
32
42
59
E037024
DIPL. MEDICINSKA SESTRA 
V PSIHIATRIJI
VII/1
0
 
34
44
60
E037025
DIPL. MEDICINSKA SESTRA 
V RAZVOJNIH IN METADONSKIH AMBULANTAH
VII/1
0
 
33
43
61
E037026
DIPL. MEDICINSKA SESTRA 
V SPECIALISTIČNI AMBULANTI
VII/1
0
 
32
42
62
E037027
DIPL. MEDICINSKA SESTRA 
V STERILIZACIJI
VII/1
0
 
32
42
63
E037028
DIPL. MEDICINSKA SESTRA 
V TRANSFUZIJSKI MEDICINI
VII/1
0
 
34
44
64
E037029
DIPL. MEDICINSKA SESTRA 
V URGENTNI DEJAVNOSTI
VII/1
0
 
34
44
65
E037030
DIPL. BABICA S SPECIALNIMI ZNANJI
VII/1
0
 
33
43
66
E037031
DIPL. MEDICINSKA SESTRA – DELO V KONTROLIRANEM OBMOČJU SEVANJA
VII/1
0
 
36
46
67
E037032
DIPL. MEDICINSKA SESTRA 
V REŠEVALNEM VOZILU
VII/1
0
 
35
45
68
E037033
KOORDINATOR PROMOCIJE ZDRAVJA IN ZDRAVSTVENE VZGOJE
VII/2
0
 
35
45
69
E037034
KOORDINATOR V ZDRAVSTVENI NEGI
VII/2
0
 
37
47
70
E037035
MEDICINSKA SESTRA ZA PODROČJE IZOBRAŽEVANJA
VII/2
0
 
35
45
71
E037036
MEDICINSKA SESTRA ZA PODROČJE OBVLADOVANJA OKUŽB
VII/2
0
 
35
45
72
E037037
MEDICINSKA SESTRA ZA PODROČJE RAZVOJA IN KAKOVOSTI
VII/2
0
 
35
45
73
E037038
PROFESOR ZDRAVSTVENE VZGOJE
VII/2
0
 
32
42
74
E037039
SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC V ZDRAVSTVENI NEGI
VII/2
0
 
36
46
75
E037040
SVETOVALEC V ZDRAVSTVENI NEGI
VII/2
0
 
38
48
76
E037901
STROKOVNI VODJA I
VII/1
0
 
46
56
77
E037902
STROKOVNI VODJA II
VII/1
0
 
44
54
78
E037903
STROKOVNI VODJA III
VII/1
0
 
42
52
79
E037904
STROKOVNI VODJA IV
VII/1
0
 
41
51
80
E037905
STROKOVNI VODJA V
VII/1
0
 
40
50
81
E037906
STROKOVNI VODJA VI
VII/1
0
 
38
48
82
E037907
STROKOVNI VODJA VII
VII/1
0
 
36
46
83
E037908
VODJA CENTRA/SLUŽBE/DELOVNE ENOTE I
VII/1
0
 
43
53
84
E037909
VODJA CENTRA/SLUŽBE/DELOVNE ENOTE II
VII/1
0
 
41
51
85
E037910
VODJA CENTRA/SLUŽBE/DELOVNE ENOTE III
VII/1
0
 
39
49
 
(7)
Kriteriji za uvrščanje vodstvenih delovnih mest iz plačne podskupine E3:
 
Strokovni vodja pomeni strokovnega vodjo zdravstvene ali babiške nege in oskrbe klinike ali zdravstvene službe ali samostojnega zdravstvenega oddelka (glavna medicinska sestra), in velja tudi za socialno varstvene zavode, pri čemer pri razporeditvi na vodstvena delovna mesta veljajo naslednji kriteriji:
 

 

Strokovni vodja I  nad 500 zaposlenih v zdravstveni negi in
           oskrbi
Strokovni vodja II  od 351 do 500 zaposlenih v zdravstveni negi
           in oskrbi
Strokovni vodja III od 201 do 350 zaposlenih v zdravstveni negi
           in oskrbi
Strokovni vodja IV  od 151 do 200 zaposlenih v zdravstveni negi
           in oskrbi
Strokovni vodja V  od 101 do 150 zaposlenih v zdravstveni negi
           in oskrbi
Strokovni vodja VI  od 51 do 100 zaposlenih v zdravstveni negi
           in oskrbi
Strokovni vodja VII od 10 do 50 zaposlenih v zdravstveni negi
           in oskrbi.
 
Vodja centra, službe ali delovne enote (vodja operacijskega bloka, vodja urgentnega bloka, sterilizacije, nujne medicinske pomoči ali reševalne postaje ali patronažne službe), pri čemer pri razporeditvi na vodstvena delovna mesta veljajo naslednji kriteriji:
 

 

Vodja centra,   nad 100 zaposlenih v zdravstveni negi in
službe, delovne  oskrbi
enote I
Vodja centra,   od 51 do 100 zaposlenih v zdravstveni negi
službe, delovne  in oskrbi
enote II
Vodja centra,   od 10 do 50 zaposlenih v zdravstveni negi
službe, delovne  in oskrbi.
enote III
 
(8)
Dosedanja glavna medicinska sestra zavoda se uvrsti v plačni razred skladno z Uredbo o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05 in naslednji), in sicer na delovno mesto pomočnika direktorja v zdravstvenih zavodih oziroma na delovno mesto namestnika direktorja v socialno varstvenih zavodih in posebnih vzgojno izobraževalnih zavodih.
 
(9)
Za zaposlene na delovnih mestih »srednja medicinska sestra«, »diplomirana medicinska sestra«, »diplomirana babica« se uporablja tudi ustrezna moška oblika: »srednji zdravstvenik«, »diplomirani zdravstvenik« oziroma »diplomirani babičar«.
 
(10)
Zaposleni v Splošni bolnišnici dr. Franca Derganca Nova Gorica na Oddelku za invalidno mladino Stara Gora se razvrščajo na delovna mesta »srednja medicinska sestra v intenzivni terapiji III« oziroma »diplomirana medicinska sestra v intenzivni terapiji III«.
 
(11)
Delovna mesta plačne podskupine E4 se uvrstijo v naslednje plačne razrede:
 
Delovna mesta plačne podskupine E4

Zap. št. DM/N
Šifra DM
DELOVNO MESTO
TR
Šifra N
NAZIV
Plačni razred brez napr.
Plačni razred z napr.
1
E043001
LABORANT II
III
0
 
13
23
2
E043002
SPREMLJEVALEC BOLNIKOV
III
0
 
13
23
3
E043003
TEHNIČNI DELAVEC ORTOPEDSKE TEHNIKE II
III
0
 
14
24
4
E044001
DELOVNI INŠTRUKTOR II
IV
0
 
18
28
5
E044002
FOTOLABORANT
IV
0
 
17
27
6
E044003
IZVAJALEC DDDD STORITEV
IV
0
 
17
27
7
E044004
LABORANT I
IV
0
 
17
27
8
E044005
OBDUKCIJSKI POMOČNIK II
IV
0
 
19
29
9
E044006
TEHNIČNI DELAVEC ORTOPEDSKE TEHNIKE I
IV
0
 
17
27
10
E044007
VOZNIK REŠEVALEC II
IV
0
 
18
28
11
E045001
DELOVNI INŠTRUKTOR I
V
0
 
23
33
12
E045002
EKOLOG I
V
0
 
23
33
13
E045003
EKOLOG II
V
0
 
22
32
14
E045004
LABORATORIJSKI TEHNIK (DELO 
V KONTROLIRANEM OBMOČJU IOS)
V
0
 
27
37
15
E045005
LABORATORIJSKI TEHNIK I
V
0
 
24
34
16
E045006
LABORATORIJSKI TEHNIK II
V
0
 
23
33
17
E045007
LABORATORIJSKI TEHNIK III
V
0
 
22
32
18
E045008
OBDUKCIJSKI POMOČNIK I
V
0
 
25
35
19
E045009
ORTOPEDSKI TEHNIK I
V
0
 
24
34
20
E045010
ORTOPEDSKI TEHNIK II
V
0
 
23
33
21
E045011
ORTOPEDSKI TEHNIK III
V
0
 
22
32
22
E045012
SANITARNI TEHNIK I
V
0
 
24
34
23
E045013
SANITARNI TEHNIK II
V
0
 
23
33
24
E045014
SANITARNI TEHNIK III
V
0
 
22
32
25
E045015
VOZNIK REŠEVALEC I
V
0
 
24
34
26
E045016
ZDRAVSTVENI SODELAVEC III
V
0
 
22
32
27
E045017
ZOBOTEHNIK I
V
0
 
24
34
28
E045018
ZOBOTEHNIK II
V
0
 
23
33
29
E045019
ZOBOTEHNIK III
V
0
 
22
32
30
E046001
DENTIST
VI
0
 
30
40
31
E046002
INŽENIR ZOBNE PROTETIKE
VI
0
 
27
37
32
E046003
INŽENIR ZOBNE PROTETIKE 
S SPECIALNIMI ZNANJI
VI
0
 
29
39
33
E046004
USTNI HIGIENIK
VI
0
 
27
37
34
E047001
ANALITIK LABORATORIJSKE MEDICINE – IZOTOPNI LABORATORIJ
VII/2
0
 
38
48
35
E047002
ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI I
VII/2
0
 
37
47
36
E047003
ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI II
VII/2
0
 
35
45
37
E047004
ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI III
VII/2
0
 
33
43
38
E047005
ANALITIK V NACIONALNEM LABORATORIJU I
VII/2
0
 
38
48
39
E047006
ANALITIK V NACIONALNEM LABORATORIJU II
VII/2
0
 
35
45
40
E047007
ANALITIK V NACIONALNEM LABORATORIJU III
VII/1
0
 
34
44
41
E047008
ANALITIK V REFERENČNEM/AKREDITIRANEM LABORATORIJU I
VII/2
0
 
36
46
42
E047009
ANALITIK V REFERENČNEM/AKREDITIRANEM LABORATORIJU II
VII/2
0
 
34
44
43
E047010
ANALITIK V REFERENČNEM/AKREDITIRANEM LABORATORIJU III
VII/1
0
 
33
43
44
E047011
DELOVNI TERAPEVT – DELO Z OSEBAMI S PSIHIČNO MOTNJO
VII/1
0
 
34
44
45
E047012
DELOVNI TERAPEVT I (INTENZIVNA NEGA, REHABILITACIJSKA ENOTA)
VII/1
0
 
33
43
46
E047013
DELOVNI TERAPEVT II (NEGOVALNA ENOTA, DIAGNOSTIČNA ENOTA)
VII/1
0
 
32
42
47
E047014
DELOVNI TERAPEVT III (AMBULANTA)
VII/1
0
 
31
41
48
E047015
DELOVNI TERAPEVT 
S SPECIALNIMI ZNANJI
VII/1
0
 
34
44
49
E047016
DELOVNI TERAPEVT SPECIALIST
VII/2
0
 
36
46
50
E047017
DELOVNI TERAPEVT SVETOVALEC
VII/1
0
 
35
45
51
E047018
EKOLOG ANALITIK I
VII/2
0
 
34
44
52
E047019
EKOLOG ANALITIK II
VII/1
0
 
31
41
53
E047020
FIZIOTERAPEVT – DELO Z OSEBAMI S PSIHIČNO MOTNJO
VII/1
0
 
34
44
54
E047021
FIZIOTERAPEVT – INTENZIVNA TERAPIJA III
VII/1
0
 
35
45
55
E047022
FIZIOTERAPEVT I (INTENZIVNA NEGA, REHABILITACIJSKA ENOTA)
VII/1
0
 
33
43
56
E047023
FIZIOTERAPEVT II (NEGOVALNA ENOTA, DIAGNOSTIČNA ENOTA)
VII/1
0
 
32
42
57
E047024
FIZIOTERAPEVT III (AMBULANTA)
VII/1
0
 
31
41
58
E047025
FIZIOTERAPEVT S SPECIALNIMI ZNANJI
VII/1
0
 
34
44
59
E047026
FIZIOTERAPEVT SPECIALIST
VII/2
0
 
36
46
60
E047027
FIZIOTERAPEVT SVETOVALEC
VII/1
0
 
35
45
61
E047028
HIGIENIK
VII/1
0
 
32
42
62
E047029
HIGIENIK (SPECIALIST ZA PREPREČEVANJE OKUŽB)
VII/2
0
 
35
45
63
E047030
INŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE – IZOTOPNI LABORATORIJ
VII/1
0
 
35
45
64
E047031
INŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE I
VII/1
0
 
34
44
65
E047032
INŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE II
VII/1
0
 
32
42
66
E047033
INŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE III
VII/1
0
 
31
41
67
E047034
INŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE V TRANSFUZIJSKI MEDICINI – INTERPRETATOR REZULTATOV
VII/1
0
 
34
44
68
E047035
INŽENIR ORTOTIKE IN PROTETIKE I – INŠTRUKTOR
VII/1
0
 
33
43
69
E047036
INŽENIR ORTOTIKE IN PROTETIKE II
VII/1
0
 
31
41
70
E047037
LOGOPED II
VII/2
0
 
34
44
71
E047038
LOGOPED III
VII/2
0
 
32
42
72
E047039
MEDICINSKI EMBRIOLOG I
VII/2
0
 
37
47
73
E047040
MEDICINSKI EMBRIOLOG II
VII/2
0
 
35
45
74
E047041
MEDICINSKI EMBRIOLOG III
VII/2
0
 
33
43
75
E047042
MEDICINSKI FIZIK
VII/2
0
 
37
47
76
E047043
NACIONALNI PROMOTOR 
ZDRAVJA III
VII/2
0
 
35
45
77
E047044
NACIONALNI PROMOTOR 
ZDRAVJA IV
VII/1
0
 
32
42
78
E047045
PEDAGOG II
VII/2
0
 
34
44
79
E047046
PEDAGOG II – DELO Z OSEBAMI 
S PSIHIČNO MOTNJO
VII/2
0
 
35
45
80
E047047
PEDAGOG III
VII/2
0
 
32
42
81
E047048
PREHRANSKI SVETOVALEC I
VII/2
0
 
34
44
82
E047049
PREHRANSKI SVETOVALEC II
VII/1
0
 
31
41
83
E047050
PSIHOLOG – DELO Z OSEBAMI S PSIHIČNO MOTNJO
VII/2
0
 
35
45
84
E047051
PSIHOLOG I
VII/2
0
 
34
44
85
E047052
PSIHOLOG II
VII/2
0
 
32
42
86
E047053
RADIOLOŠKI INŽENIR DOZIMETRIST
VII/1
0
 
37
47
87
E047054
RADIOLOŠKI INŽENIR I
VII/1
0
 
36
46
88
E047055
RADIOLOŠKI INŽENIR II
VII/1
0
 
34
44
89
E047056
RADIOLOŠKI INŽENIR III
VII/1
0
 
33
43
90
E047057
RADIOLOŠKI INŽENIR SVETOVALEC
VII/1
0
 
37
47
91
E047058
RAZVOJNO RAZISKOVALNI SODELAVEC III
VII/2
0
 
36
46
92
E047059
REGIONALNI PROMOTOR 
ZDRAVJA III
VII/2
0
 
33
43
93
E047060
REGIONALNI PROMOTOR 
ZDRAVJA IV
VII/1
0
 
31
41
94
E047061
REHABILITACIJSKI TEHNOLOG I
VII/2
0
 
34
44
95
E047062
REHABILITACIJSKI TEHNOLOG II
VII/1
0
 
31
41
96
E047063
SAMOSTOJNI ZDRAVSTVENI ANALITIK I
VII/2
0
 
35
45
97
E047064
SAMOSTOJNI ZDRAVSTVENI ANALITIK II
VII/2
0
 
33
43
98
E047065
SANITARNI INŽENIR I
VII/1
0
 
33
43
99
E047066
SANITARNI INŽENIR II
VII/1
0
 
31
41
100
E047067
SOCIALNI DELAVEC – DELO 
Z OSEBAMI S PSIHIČNO MOTNJO
VII/2
0
 
35
45
101
E047068
SOCIALNI DELAVEC II
VII/2
0
 
34
44
102
E047069
SOCIALNI DELAVEC III
VII/2
0
 
32
42
103
E047070
SPECIALIZANT KLINIČNE PSIHOLOGIJE
VII/2
0
 
37
47
104
E047071
SPECIALIZANT S PODROČJA LABORATORIJSKE MEDICINE
VII/2
0
 
37
47
105
E047072
SPECIALNI PEDAGOG II
VII/2
0
 
35
45
106
E047073
SPECIALNI PEDAGOG III
VII/2
0
 
33
43
107
E047074
STROKOVNI SODELAVEC 
ZA VARSTVO OKOLJA IN ZDRAVJA LJUDI
VII/1
0
 
31
41
108
E047075
ZDRAVSTVENI ANALITIK I
VII/1
0
 
32
42
109
E047076
ZDRAVSTVENI ANALITIK II
VII/1
0
 
31
41
110
E047077
ZDRAVSTVENI SODELAVEC I
VII/2
0
 
32
42
111
E047078
ZDRAVSTVENI SODELAVEC II
VII/1
0
 
31
41
112
E048001
KLINIČNI PSIHOLOG SPECIALIST
VIII
0
 
42
52
113
E048002
KLINIČNI PSIHOLOG SPECIALIST 
– DELO Z OSEBAMI S PSIHIČNO MOTNJO
VIII
0
 
46
56
114
E048003
KLINIČNI PSIHOLOG SPECIALIST KONZULTANT
VIII
0
 
45
55
115
E048004
LOGOPED I
VIII
0
 
41
51
116
E048005
MEDICINSKI BIOKEMIK SPECIALIST (DELO V KONTROLIRANEM OBMOČJU IOS)
VIII
0
 
46
56
117
E048006
MEDICINSKI BIOKEMIK 
SPECIALIST II
VIII
0
 
45
55
118
E048007
MEDICINSKI BIOKEMIK SPECIALIST III
VIII
0
 
42
52
119
E048008
MEDICINSKI FIZIK SPECIALIST (DELO V KONTROLIRANEM OBMOČJU IOS)
VIII
0
 
46
56
120
E048009
MEDICINSKI MIKROBIOLOG SPECIALIST (DELO V KONTROLIRANEM OBMOČJU IOS)
VIII
0
 
46
56
121
E048010
MEDICINSKI MIKROBIOLOG SPECIALIST II
VIII
0
 
45
55
122
E048011
MEDICINSKI MIKROBIOLOG SPECIALIST III
VIII
0
 
42
52
123
E048012
NACIONALNI EKSPERT S PODROČJA JAVNEGA ZDRAVJA II
VIII
0
 
45
55
124
E048013
PEDAGOG I
VIII
0
 
41
51
125
E048014
PEDAGOG I – DELO Z OSEBAMI 
S PSIHIČNO MOTNJO
VIII
0
 
44
54
126
E048015
RAZVOJNO RAZISKOVALNI SODELAVEC II
VIII
0
 
41
51
127
E048016
REGIONALNI PROMOTOR 
ZDRAVJA II
VIII
0
 
41
51
128
E048017
SAMOSTOJNI ANALITIK EKOLOG
VIII
0
 
41
51
129
E048018
SAMOSTOJNI ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI II
VIII
0
 
41
51
130
E048019
SAMOSTOJNI ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI II – IZOTOPNI LABORATORIJ
VIII
0
 
42
52
131
E048020
SAMOSTOJNI ANALITIK 
V NACIONALNEM LABORATORIJU
VIII
0
 
44
54
132
E048021
SAMOSTOJNI ANALITIK 
V REFERENČNEM/AKREDITIRANEM LABORATORIJU
VIII
0
 
42
52
133
E048022
SOCIALNI DELAVEC I
VIII
0
 
41
51
134
E048023
SPECIALNI PEDAGOG I
VIII
0
 
41
51
135
E048024
ZDRAVSTVENI ANALITIK RAZISKOVALEC I
VIII
0
 
43
53
136
E048025
ZDRAVSTVENI ANALITIK RAZISKOVALEC II
VIII
0
 
41
51
137
E048026
ZDRAVSTVENI SODELAVEC SPECIALIST
VIII
0
 
42
52
138
E049001
EKSPERTNI ZDRAVSTVENI ANALITIK
IX
0
 
45
55
139
E049002
MEDICINSKI BIOKEMIK 
SPECIALIST I
IX
0
 
47
57
140
E049003
MEDICINSKI FIZIK KONZULTANT – DELO V KONTROLIRANEM OBMOČJU IOS
IX
0
 
47
57
141
E049004
MEDICINSKI MIKROBIOLOG SPECIALIST I
IX
0
 
47
57
142
E049005
NACIONALNI EKSPERT S PODROČJA JAVNEGA ZDRAVJA I
IX
0
 
47
57
143
E049006
RAZVOJNO RAZISKOVALNI SODELAVEC I
IX
0
 
45
55
144
E049007
REGIONALNI PROMOTOR 
ZDRAVJA I
IX
0
 
44
54
145
E049008
SAMOSTOJNI ANALITIK 
V LABORATORIJSKI MEDICINI I
IX
0
 
46
56
146
E049009
SAMOSTOJNI ANALITIK 
V NACIONALNEM LABORATORIJU
IX
0
 
46
56
147
E049010
SAMOSTOJNI ANALITIK 
V REFERENČNEM/AKREDITIRANEM LABORATORIJU
IX
0
 
45
55
 
(12)
Vodstvena delovna mesta plačne podskupine E4 se uvrstijo v naslednje plačne razrede:
 
Vodstvena delovna mesta plačne podskupine E4

 

 

Zap. št. DM/N
Šifra DM
DELOVNO MESTO
TR
Šifra N
NAZIV
PR brez napr. MIN
PR brez napr. MAKS
1
E047950
VODJA I
VII/2
0
 
44
49
2
E048951
VODJA I
VIII
0
 
45
50
3
E049952
VODJA I
IX
0
 
45
50
4
E047955
VODJA II
VII/2
0
 
40
45
5
E048956
VODJA II
VIII
0
 
41
46
6
E049957
VODJA II
IX
0
 
41
46
7
E047960
VODJA III
VII/1
0
 
36
41
8
E047961
VODJA III
VII/2
0
 
36
41
9
E048962
VODJA III
VIII
0
 
37
42
10
E047965
VODJA IV
VII/1
0
 
34
39
11
E047966
VODJA IV
VII/2
0
 
34
39
12
E046970
VODJA V
VI
0
 
32
37
13
E047971
VODJA V
VII/1
0
 
32
37
14
E045975
VODJA VI
V
0
 
27
32
15
E046976
VODJA VI
VI
0
 
27
32
16
E045980
VODJA VII
V
0
 
26
31
17
E045981
VODJA VIII
V
0
 
23
28
 
(13)
Kriteriji za uvrščanje vodstvenih delovnih mest iz plačne podskupine E4 so priloga 5 tega aneksa.
 
(14)
Prevedba delovnih mest in nazivov plačne skupine E je priloga 1 tega aneksa.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window