Navigacija

Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Metlika

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 31-1233/2013, stran 3822 DATUM OBJAVE: 15.4.2013

RS 31-1233/2013

 
 

1233. Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Metlika

 
 
Na podlagi 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12 in 57/12 – ZUPUDPP-A) v povezavi s prvim odstavkom 30. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 57/12) ter 19. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 14/09 in 38/10) je Občinski svet Občine Metlika na 16. redni seji dne 28. marca 2013 sprejel
 

O D L O K
o občinskem prostorskem načrtu Občine Metlika

 

1. UVODNE DOLOČBE

 

1. člen

(predmet občinskega prostorskega načrta)

 
(1)
S tem odlokom se sprejme občinski prostorski načrt Občine Metlika (v nadaljnjem besedilu: OPN), ki vsebuje strateški in izvedbeni del. Občinski prostorski načrt je izdelalo podjetje Acer Novo mesto d.o.o.
 
(2)
Strateški del OPN ob upoštevanju usmeritev iz državnih prostorskih aktov, razvojnih potreb občine in varstvenih zahtev določa:
 
-
izhodišča in cilje prostorskega razvoja občine,
 
-
usmeritve za razvoj prostorskih ureditev,
 
-
območja naselij, vključno z območji razpršene poselitve, ki so z njimi prostorsko povezana, in
 
-
območja razpršene poselitve.
 
(3)
V izvedbenem delu OPN določa:
 
-
območja namenske rabe prostora,
 
-
prostorske izvedbene pogoje in
 
-
območja, za katere se pripravi občinski podrobni prostorski načrt.
 

2. člen

(vsebina in oblika OPN)

 
(1)
OPN vsebuje tekstualni in kartografski del, izdelan je v digitalni in analogni obliki.
 
(2)
Tekstualni del OPN je sestavljen iz odloka in njegovih prilog. Odlok je sestavljen iz poglavij:
 
1.
Uvodne določbe
 
2.
Strateški del
 
2.
1 Splošne določbe
 
2.
2 Izhodišča, vizija in cilji prostorskega razvoja občine
 
2.
3 Zasnova prostorskega razvoja občine
 
2.
4 Zasnova gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena
 
2.
5 Usmeritve za razvoj poselitve in za celovito prenovo
 
2.
6 Koncepti prostorskega razvoja urbanih središč, za katera so izdelani urbanistični načrti
 
2.
7 Usmeritve za razvoj v krajini
 
2.
8 Usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč
 
2.
9 Usmeritve za določitev prostorskih izvedbenih pogojev
 
3.
Izvedbeni del
 
3.
1 Splošne določbe
 
3.
2 Enote urejanja prostora, namenska raba in dopustna izraba prostora
 
3.
3 Namembnost, dejavnosti, lega, velikost in oblikovanje objektov ter ureditev, parcelacija
 
3.
4 Prometna, okoljska, energetska in komunikacijska infrastruktura
 
3.
5 Varstvo kulturne dediščine, narave, zdravja ljudi, okolja, gozdov in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
 
3.
6 Podrobnejši PIP za posamezne podrobnejše namenske rabe prostora
 
3.
7 Posebni PIP za posamezne enote urejanja prostora
 
3.
8 Načini urejanja prostora
 
4.
Prehodne, posebne in končna določba
 
4.
1 Prehodne določbe
 
4.
2 Posebne določbe
 
4.
3 Končna določba
 
(3)
Kartografski del OPN vsebuje:
 
a)
strateški del:
 
I. Zasnova prostorskega razvoja občine Metlika (M 1:50.000)
 
II. Zasnova gospodarske javne infrastrukture (M 1:50.000)
 
III. Usmeritve za razvoj poselitve in za celovito prenovo (M 1:50.000)
 
IV. Usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč (M 1:50.000)
 
V. Prikaz okvirnih območij naselij, razpršene gradnje, razpršene poselitve in izjemnih krajin ter odprtega prostora (M 1:50.000)
 
VI. Usmeritve za razvoj v krajini (M 1:50.000)
 
VII. Koncept prostorskega razvoja Metlike (M 1:16.000)
 
Koncept prostorskega razvoja Gradca (M 1:10.000)
 
b)
Izvedbeni del:
 
1.
Pregledna karta občine z razdelitvijo na liste (M 1:50.000)
 
2.
Pregledna karta občine s prikazom osnovne namenske rabe in ključnih omrežij gospodarske javne infrastrukture (M 1:50.000)
 
3.
Prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev ter prometne infrastrukture (M1:5.000)
 
4.
Prikaz območij enot urejanja prostora in prikaz javne gospodarske infrastrukture (M1:5.000)
 
5.
Prikaz prostorskih izvedbenih pogojev za prečne profile javnih cest:
 
P1: Pregledna situacija javnih cest
 
P2: Prečni profili javnih cest.
 

3. člen

(oblika in obvezne priloge OPN)

 
(1)
OPN je izdelan v digitalni in analogni obliki.
 
(2)
Obvezne priloge vsebujejo:
 
-
izvleček iz Strategije prostorskega razvoja Slovenije,
 
-
prikaz stanja prostora,
 
-
strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve v OPN,
 
-
smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora,
 
-
obrazložitev in utemeljitev OPN,
 
-
povzetek za javnost in
 
-
okoljsko poročilo.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

  • Vpogled v 7 dokumentov
  • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
  • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window