Navigacija

Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Vipava

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 9-238/2014, stran 777 DATUM OBJAVE: 5.2.2014

VELJAVNOST: od 20.2.2014 / UPORABA: od 20.2.2014

RS 9-238/2014

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 20.2.2014 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 21.9.2019: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 9/14

Časovnica

Na današnji dan, 21.9.2019 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 20.2.2014
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

238. Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Vipava

 
 
Na podlagi 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A in 109/12) ter 16. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/11) je Občinski svet Občine Vipava na 24. redni seji dne 21. 11. 2013 sprejel
 

O D L O K
o Občinskem prostorskem načrtu Občine Vipava

 

I. UVODNE DOLOČBE

 

1. člen

(splošno)

 
(1)
S tem odlokom se sprejme Občinski prostorski načrt Občine Vipava (v nadaljnjem besedilu: OPN Vipava).
 
(2)
OPN Vipava velja za celotno ozemlje Občine Vipava.
 
(3)
OPN Vipava vsebuje strateški in izvedbeni del.
 
(4)
Strateški del OPN Vipava določa:
 
-
izhodišča in cilje prostorskega razvoja občine,
 
-
zasnovo prostorskega razvoja občine,
 
-
zasnovo gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra lokalnega pomena,
 
-
okvirna območja naselij, vključno z območji razpršene gradnje, ki so z njimi prostorsko povezana,
 
-
okvirna območja razpršene poselitve,
 
-
usmeritve za razvoj poselitve in za celovito prenovo,
 
-
usmeritve za razvoj v krajini,
 
-
usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč,
 
-
usmeritve za določitev prostorskih izvedbenih pogojev.
 
(5)
Izvedbeni del OPN Vipava določa:
 
-
enote urejanja prostora,
 
-
namensko rabo prostora,
 
-
prostorsko izvedbene pogoje in
 
-
usmeritve za pripravo občinskih podrobnih prostorskih načrtov.
 

2. člen

(pomen izrazov)

 
(1)
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
 
1.
avtobusno postajališče je s predpisano prometno signalizacijo označen ali fizično od vozišča ločen prostor, namenjen izključno ustavljanju avtobusov v javnem linijskem cestnem prometu oziroma avtobusov ali drugih vozil, namenjenih izvajanju posebnega linijskega prevoza;
 
2.
bruto tlorisna površina je vsota vseh etažnih površin stavbe nad terenom in pod njim, vključno s površinami konstrukcije, izračunanih skladno s standardom SIST ISO 9836; BTP vključuje površine pod točkama a) in b) v poglavju 5.1.3.1 navedenega standarda, pri čemer se upošteva BTP vseh etaž s svetlo višino nad 1,60 m;
 
3.
cestišče je del ceste namenjen gibanju cestnih motornih vozil;
 
4.
etaža je del stavbe med dvema stropoma, pri čemer se za etažo šteje tudi pritličje, izkoriščeno podstrešje in mansarda;
 
5.
etažnost je navedba katere etaže sestavljajo stavbo;
 
6.
frčada je dvignjeni del strehe, namenjen osvetljevanju podstrešnega prostora;
 
7.
gabarit stavbe pomeni višino in tloris stavbe na terenu; višinski gabarit stavbe pomeni višino stavbe nad terenom; tlorisni gabarit stavbe pomeni površino prve etaže stavbe na terenu;
 
8.
gospodarska javna infrastruktura so objekti ali omrežja, ki so namenjeni opravljanju gospodarskih javnih služb skladno z zakonom, ter tista gospodarska infrastruktura, ki je kot taka določena z zakonom ali odlokom Občine Vipava; ter tudi drugi objekti in omrežja v splošni rabi; gospodarska javna infrastruktura se deli na okoljsko, energetsko, elektronsko komunikacijsko in prometno infrastrukturo;
 
9.
javna površina je površina, ki je pod enakimi pogoji namenjena in dostopna vsakomur;
 
10.
javna cesta je prometna površina splošnega pomena za cestni promet, ki jo lahko vsak prosto uporablja na način in pod pogoji, določenimi s predpisi, ki urejajo javne ceste in varnost prometa na njih; javne ceste so državne in občinske ceste;
 
11.
klet je del stavbe, katerega prostori se nahajajo od pritličja navzdol;
 
12.
kolenčni zid je zid, ki se meri od gotovega tlaka najvišje etaže do točke loma vertikale v poševni del spodnjega zaključnega sloja strešne konstrukcije;
 
13.
mansarda je uporabni del stavbe, katerega prostori se nahajajo nad zadnjim stropom nadstropja in neposredno pod poševno streho;
 
14.
nadomestna gradnja pomeni odstranitev obstoječega objekta in gradnjo novega objekta, ki ima enake ali manjše gabarite ter enako namembnost, kot jih ima obstoječi objekt na tej lokaciji, ki je predmet odstranitve ob dovolitvi nadomestne gradnje;
 
15.
nadstropje je del stavbe, katerega prostori se nahajajo med dvema stropoma od pritličja navzgor;
 
16.
nadzidava objekta je povečanje BTP obstoječega objekta nad nivojem terena brez povečanja zazidane površine objekta;
 
17.
objekti za oglaševanje so namenjeni nameščanju ali posredovanju oglasnih sporočil, obveščanju o dogodkih, prireditvah in podobno; glede na obliko in vrsto se delijo na: samostoječe table oziroma stenske table, svetlobne vitrine, plakatne stebre, svetlobne prikazovalnike in na druge objekte za oglaševanje, kot so obešanke na drogovih javne razsvetljave, transparenti, platna na slepih fasadah stavb ali na gradbenih odrih, slikovno in pisno obdelane stene stavb in podobno; kadar so objekti za oglaševanje nameščeni na fasadah stavb, se obravnavajo kot panoji po predpisih, ki razvrščajo objekte glede na zahtevnost;
 
18.
obnovljivi viri energije so viri energije, ki se v naravi ohranjajo in v celoti ali pretežno obnavljajo, zlasti pa energija vodotokov, vetra in biomase ter geotermalna in neakumulirana sončna energija;
 
19.
odprte bivalne površine so zelene ali tlakovane površine, namenjene zunanjemu bivanju, ki ne služijo kot prometne površine ali komunalne funkcionalne površine (npr. dostopi, dovozi, parkirišča, prostori za ekološke otoke); urejajo se na terenu, izjemoma tudi kot odprte ozelenjene terase na objektu;
 
20.
okoljska infrastruktura so objekti, vodi in naprave za izvajanje gospodarskih javnih služb za oskrbo s pitno vodo, čiščenje in odvajanje komunalnih in padavinskih odpadnih voda in za ravnanje z odpadki;
 
21.
otroško igrišče je površina, namenjena in urejena za igro mlajših otrok (do 12 let), opremljena z igrali, klopmi in podobno opremo ter zasajena z drevesno in grmovno vegetacijo; otroško igrišče je lahko namenjeno eni ali različnim starostnim skupinam, lahko je samostojna ureditev ali ureditev, načrtovana v sklopu parka ali drugega območja;
 
22.
ozelenjena streha je streha, ki jo pokriva zemljina oziroma ustrezen substrat z vegetacijskim slojem intenzivne ali ekstenzivne ozelenitve;
 
23.
parcela namenjena gradnji ali gradbena parcela je zemljišče, sestavljeno iz ene ali več zemljiških parcel ali njihovih delov, na katerem stoji oziroma na katerem je predviden objekt in na katerem so urejene površine, ki služijo takšnemu objektu, oziroma je predvidena ureditev površin, ki bodo služile takšnemu objektu;
 
24.
podstrešje je del stavbe, katerega prostori se nahajajo nad zadnjim stropom in neposredno pod poševno streho; površine podstrešja se ne uporabljajo kot stanovanjski, delovni ali poslovni prostor;
 
25.
poseg pomeni bodisi gradnjo bodisi drug poseg v prostor, kot ga določajo veljavni predpisi;
 
26.
praviloma: izraz pomeni, da gre za priporočilo, ki ga je treba upoštevati razen v primeru, kadar to zaradi razmer na terenu, geomehanskih lastnosti tal in iz drugih utemeljenih razlogov ni mogoče;
 
27.
pritličje je del stavbe, katerega tla prostorov se nahajajo neposredno nad zemeljsko površino ali največ 1,40 m nad njo, pri čemer se ne upošteva uvoza ali dostopa v klet;
 
28.
raščen teren so zunanje površine, ki ohranjajo neposreden stik z geološko podlago in s tem sposobnost zadrževanja in ponikanja vode ter omogočajo zasaditev visoke vegetacije;
 
29.
svetla višina je višina prostora merjena od končanih tal do končanega stropa;
 
30.
trg je odprta javna površina, ki je delno ali v celoti obdana s stavbami, primerna za zbiranje ljudi;
 
31.
ulična fasada je stran objekta obrnjena proti ulici, praviloma z glavnim vhodom;
 
32.
varovalni pas gospodarske javne infrastrukture obsega prostor, določen v skladu s področnimi predpisi, v katerem so dopustni gradbeni posegi v skladu s tem odlokom in s soglasjem pristojnega organa oziroma izvajalca gospodarske javne službe ali upravljavca te infrastrukture;
 
33.
večstanovanjska stavba je stanovanjska stavba s tremi ali več stanovanji (vila, vila blok, hiša v terasah, stanovanjski blok in podobni stanovanjski objekti);
 
34.
višina stavbe je navpična razdalja med najnižjo točko stika stavbe s površino terena in najvišjo točko stavbe; v višino stavbe se ne štejejo: dimniki, instalacijske naprave, sončni zbiralniki ali sončne celice, dostopi do strehe, ograje brez polnil in naprave elektronske komunikacijske infrastrukture;
 
35.
zelene površine so urejene, z vegetacijo zasajene netlakovane površine; namenjene so ureditvi okolice objektov, preživljanju prostega časa, izboljšujejo kakovost bivanja in prispevajo k urejenosti človekovega okolja.
 
(2)
Izrazi, uporabljeni v tem odloku, katerih pomen ni določen v prvem odstavku tega člena, imajo enak pomen, kot ga določajo predpisi s področja prostorskega načrtovanja in graditve objektov ter drugi predpisi veljavni v času uveljavitve tega odloka.
 
(3)
Izrazi v prvem odstavku tega člena in v drugih členih, ki so vsebinsko enaki izrazom v zakonih in drugih državnih predpisih, se ne glede na poznejše spremembe teh predpisov, uporabljajo v sedanji obliki.
 
(4)
Izrazi, uporabljeni v tem odloku, ki označujejo posameznike in ki so zapisani v moški ali ženski spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
 

3. člen

(pomen kratic)

 
(1)
Kratice uporabljene v tem odloku, imajo naslednji pomen:
 
-
BTP: bruto tlorisna površina,
 
-
DV: elektroenergetski daljnovod,
 
-
EUP: enota urejanja prostora,
 
-
GKS: Gauss-Krüger koordinatni sistem,
 
-
M: mansarda,
 
-
N: nadstropje,
 
-
OPPN: občinski podrobni prostorski načrt,
 
-
OPN: občinski prostorski načrt, ki ga določa ta odlok,
 
-
P: pritličje,
 
-
PIP: prostorsko izvedbeni pogoji,
 
-
PM: parkirno mesto,
 
-
PNRP: podrobnejša namenska raba prostora,
 
-
Po: podstrešje,
 
-
RGB: barvna lestvica RGB (red-green-blue) osnovnih barv rdeče, zelene in modre, vsake v 256 odtenkih,
 
-
RS: Republika Slovenija,
 
-
ZVKDS: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije.
 
(2)
Oznake namenskih rab prostora so navedene in obrazložene v 54. členu tega odloka.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window