Navigacija

Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Borovnica

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 40-1624/2014, stran 4321 DATUM OBJAVE: 3.6.2014

VELJAVNOST: od 18.6.2014 / UPORABA: od 18.6.2014

RS 40-1624/2014

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 18.6.2014 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 27.5.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 40/14

Časovnica

Na današnji dan, 27.5.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 18.6.2014
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1624. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Borovnica

 
 
Na podlagi Statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 6/08, 81/09, 84/11) in Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 88/11, 8/12 in 108/13) je Občinski svet Občine Borovnica na 23. redni seji dne 22. 5. 2014 sprejel
 

O D L O K
o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Borovnica

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(namen)

 
(1)
Ta odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Borovnica (v nadaljevanju: odlok), ureja način opravljanja obvezne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode (v nadaljevanju: javna služba) tako, da določa:
 
-
vrsto in obseg storitev javne službe ter njihovo prostorsko razporeditev,
 
-
pogoje izvajanja javne službe,
 
-
izvajanje javne službe na območjih, ki so opremljena z javno kanalizacijo,
 
-
izvajanje javne službe na območjih, ki niso opremljena z javno kanalizacijo,
 
-
pravice in obveznosti izvajalca in uporabnikov,
 
-
financiranje javne službe,
 
-
meritve in obračun,
 
-
vrste in obseg objektov in naprav za izvajanje javne službe,
 
-
nadzor nad izvajanjem tega odloka in kazenske določbe in
 
-
druge elemente, potrebne za izvajanje javne službe.
 
Namen odloka je:
 
-
zagotavljanje učinkovitega izvajanja javne službe,
 
-
uskladitev s predpisi, ki se nanašajo na varovanje okolja in posebej na varovanje voda,
 
-
zagotavljanje trajnostnega razvoja javne službe, virov financiranja in nadzora izvajanja javne službe.
 
(2)
Podrobnejša vsebina o tehnični izvedbi ter uporabi objektov in naprav za izvajanje javne službe je opredeljena v Internem pravilniku o tehnični izvedbi ter uporabi javnega kanalizacijskega sistema v Občini Borovnica (v nadaljevanju: Interni pravilnik).
 

2. člen

(pomen izrazov)

 
Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
 
a)
Izvajalec gospodarske javne službe (v nadaljevanju: izvajalec) je Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o., ki ima v najemu objekte in naprave za izvajanje gospodarske javne službe odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih voda in jih vzdržuje.
 
b)
Upravljavec javnega kanalizacijskega omrežja je pravna oseba, ki zagotavlja pogoje za izvajane gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, na njenem oskrbovanem področju.
 
c)
Uporabnik javne službe je vsaka pravna ali fizična oseba, ki je lastnik objekta ali zemljišča, kjer nastaja odpadna komunalna voda.
 
d)
Komunalna odpadna voda je voda, ki nastaja v bivalnem okolju gospodinjstev zaradi rabe vode v sanitarnih prostorih, pri kuhanju, pranju in drugih gospodinjskih opravilih. Komunalna odpadna voda je tudi voda, ki nastaja v stavbah v javni rabi ali pri kakršnikoli dejavnosti, če je po nastanku in sestavi podobna vodi po uporabi v gospodinjstvu. Komunalna odpadna voda je tudi odpadna voda, ki nastaja kot industrijska odpadna voda v proizvodnji ali storitveni ali drugi dejavnosti ali mešanica te odpadne vode s komunalno ali padavinsko odpadno vodo, če je po naravi ali sestavi podobna odpadni vodi po uporabi v gospodinjstvu, njen povprečni dnevni pretok ne presega 15 m3/dan, njena letna količina ne presega 4.000 m3, obremenjevanje okolja zaradi njenega odvajanja ne presega 50 PE in pri kateri za nobeno od nevarnih snovi letna količina ne presega količine nevarnih snovi, predpisane v veljavni zakonodaji.
 
e)
Padavinska odpadna voda je voda, skladna s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo.
 
f)
Mešan kanalizacijski sistem je sistem, ko odvajamo komunalno in padavinsko odpadno vodo skupaj v enem kanalu.
 
g)
Ločen kanalizacijski sistem je sistem, ko odvajamo komunalno odpadno vodo posebej v kanalu za komunalno odpadno vodo in padavinsko odpadno vodo posebej v kanalu namenjenem padavinskim odpadnim vodam.
 
h)
Javna kanalizacija je javna kanalizacija v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo. Je v lasti občine in v upravljanju pri izvajalcu javne službe. Javna kanalizacija so tudi infrastrukturni objekti in naprave kanalizacije, namenjeni izvajanju občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode. Priključki stavb na javno kanalizacijo, greznice in male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, niso objekti javne kanalizacije.
 
i)
Interna kanalizacija so cevovodi s pripadajočo opremo, ki so namenjeni odvajanju komunalne in padavinske odpadne vode iz stavbe v javno kanalizacijo, nepretočno greznico, obstoječo greznico, malo komunalno čistilno napravo z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE.
 
j)
Kanalizacijski priključek je del interne kanalizacije in poteka od mesta priključitve na sekundarno kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije do vključno zadnjega revizijskega jaška, ki se praviloma nahaja ob parcelni meji nepremičnine, ki je priključena na javno kanalizacijo. Če revizijskega jaška ni na parceli, na kateri stoji stavba, kanalizacijski priključek poteka do zunanje stene stavbe.
 
k)
Primarno kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije je sistem kanalov ter z njimi povezanih objektov in tehnoloških sklopov (npr. peskolovi, lovilniki olj, črpališča in druge naprave za prečrpavanje odpadne vode, zadrževalniki čistilnega vala, razbremenilniki in podobno), ki so namenjeni odvajanju komunalne in padavinske odpadne vode, lahko pa tudi odvajanju industrijske odpadne vode, iz dveh ali več sekundarnih kanalizacijskih omrežij. Primarno omrežje se zaključi z navezavo na komunalno ali skupno čistilno napravo ali čistilno napravo padavinske odpadne vode.
 
l)
Sekundarno kanalizacijsko omrežje je sistem kanalov ter z njimi povezanih objektov in tehnoloških sklopov (npr. peskolovi, lovilniki olj, črpališča in druge naprave za prečrpavanje odpadne vode, zadrževalniki čistilnega vala, razbremenilniki in podobno), ki so namenjeni odvajanju komunalne in padavinske odpadne vode, ki nastaja na območju poselitve ali njegovem delu, lahko pa tudi odvajanju industrijske odpadne vode, ki nastaja na območju poselitve ali njegovem delu in se čisti v komunalni ali skupni čistilni napravi. Sekundarno omrežje se zaključi z navezavo na komunalno ali skupno čistilno napravo ali čistilno napravo padavinske odpadne vode ali z navezavo na primarno omrežje.
 
m)
MKČN je mala komunalna čistilna naprava za čiščenje komunalne odpadne vode z zmogljivostjo čiščenja, manjšo od 2000 populacijskih ekvivalentov, skladno z zakonom, ki ureja male komunalne čistilne naprave (v nadaljevanju: MKČN).
 
n)
Obstoječa greznica je obstoječa greznica v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav in je obratovala na dan uveljavitve te uredbe (dne 1. 11. 2007).
 
o)
Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture (v nadaljevanju: kataster GJI) je sistem zbirk prostorskih podatkov, katere na nivoju države vodi GURS. Občina pooblasti IJS za vodenje zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture, posredovanje podatkov državnim organom v skladu z zakonodajo in plača stroške povezane s tem.
 
p)
Kataster izvajalca javne službe (v nadaljevanju: kataster IJS) je sistem zbirk podatkov, ki vsebuje vse spremembe na javnih vodih in hišnih priključkih, ki so posledica posegov v komunalno infrastrukturo. V primerih novogradenj in vzdrževanja komunalne infrastrukture stroške povezane z vpisom sprememb v kataster IJS, poravna lastnik voda.
 
q)
Populacijski ekvivalent (v nadaljevanju: PE) je enota za obremenjevanje vode, izražena z biokemijsko potrebo po kisiku (v nadaljnjem besedilu: BPK(5)).
 

II. VRSTA IN OBSEG STORITEV TER PROSTORSKA OPREDELITEV JAVNE SLUŽBE

 

3. člen

(javna služba)

 
(1)
Javna služba na območju ali njegovem delu, ki je opremljeno z javno kanalizacijo, obsega:
 
-
odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo,
 
-
vzdrževanje in čiščenje objektov javne kanalizacije,
 
-
odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, ki se s streh in javnih površin odvaja v javno kanalizacijo,
 
-
vodenje evidenc v skladu z veljavno zakonodajo,
 
-
odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo z zasebnih utrjenih površin, ki niso večje od 100 m2 in pripadajo stavbi, iz katere se odvaja komunalna odpadna voda ali padavinska odpadna voda s streh.
 
(2)
V okviru javne službe mora izvajalec javne službe upravljati naprave iz drugega odstavka 13. člena tega odloka.
 
(3)
Odvajanje in čiščenje industrijske odpadne vode ter padavinske odpadne vode s površin, ki niso javne, se ne šteje za javno službo tudi če se takšna odpadna voda odvaja v javno kanalizacijo in čisti v komunalni ali skupni čistilni napravi.
 
(4)
Storitve iz prejšnjega odstavka izvajalec javne službe izvaja v okviru prostih zmogljivosti javne kanalizacije kot posebno storitev z uporabo javne infrastrukture in v soglasju z lastnikom infrastrukture.
 
(5)
V okviru javne službe mora izvajalec javne službe za stavbe v naselju ali delu naselja, ki ni opremljeno z javno kanalizacijo, in za stavbo ali za funkcionalno zaokroženo skupino stavb zunaj naselja zagotoviti:
 
-
redno praznjenje nepretočnih greznic in odvoz ter obdelavo njihove vsebine v komunalni čistilni napravi,
 
-
prevzem blata iz MKČN in obstoječih (pretočnih) greznic ter njegovo obdelavo najmanj enkrat na tri leta,
 
-
izvedbo prve meritve in obratovalni monitoring ali izdelavo ocene obratovanja za MKČN v skladu z uredbo, ki ureja monitoring in izdelavo ocene obratovanja,
 
-
evidenco o izvoru, vrsti in količini prevzetega blata oziroma odplak ter druge evidence v skladu z veljavno zakonodajo.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window