Navigacija

Pravila sistema izmenjave informacij o zadolženosti poslovnih subjektov – SISBIZ

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 71-3189/2019, stran 8694 DATUM OBJAVE: 29.11.2019

VELJAVNOST: od 30.11.2019 / UPORABA: od 30.9.2020

RS 71-3189/2019

Verzija 4 / 4

Čistopis se uporablja od 30.9.2020 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 7.10.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 71/19, 81/20

Časovnica

Na današnji dan, 7.10.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 30.9.2020
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3189. Pravila sistema izmenjave informacij o zadolženosti poslovnih subjektov – SISBIZ

 
 
Na podlagi drugega odstavka 23. člena, prve točke prvega odstavka 26. člena Zakona o centralnem kreditnem registru (Uradni list RS, št. 77/16) ter prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/11 in 55/17) izdaja Svet Banke Slovenije
 

P R A V I L A
sistema izmenjave informacij o zadolženosti poslovnih subjektov – SISBIZ 

 

I. UVODNA DOLOČILA IN OPREDELITEV POJMOV

 

1. člen

 
(1)
Pravila sistema izmenjave informacij o zadolženosti poslovnih subjektih – SISBIZ (v nadaljevanju »pravila SISBIZ«) določajo tehnične pogoje za dostop do sistema, ukrepe za zavarovanje zaupnih podatkov, ki se zbirajo in obdelujejo v sistemu, ter ostale pogoje upravljanja in uporabe sistema in s tem povezane porazdelitve medsebojnih pravic, obveznosti in odgovornosti med Upravljavcem ter Članom sistema izmenjave informacij (v nadaljevanju »Član«).
 
(2)
Izrazi, uporabljeni v teh pravilih, pomenijo:
 
SISBIZ – elektronski sistem za vpogled v podatke in informacije o zadolženosti poslovnih subjektov, ki se izmenjujejo v skladu z ZCKR.
 
Upravljavec sistema zbirke podatkov o zadolženosti poslovnih subjektov – Banka Slovenije (v nadaljevanju Upravljavec), ki zagotavlja pravilno in nemoteno delovanje SISBIZ in v tem okviru predvsem delovanje programske in strojne opreme ter njeno fizično in elektronsko zaščito, vključno s funkcionalnostjo sistema v smislu določb podzakonskih predpisov in navodil, ter upravlja zbirko podatkov v skladu z določbami ZCKR in ZBan-2.
 
Član – kreditodajalec iz 15. člena ZCKR, ki sklepa kreditne posle s poslovnimi subjekti.
 
Poslovni subjekt – pravna oseba, podjetnik ali zasebnik.
 
Generalni skrbnik pri upravljavcu – pooblaščena oseba pri Upravljavcu, ki je zadolžena za izvajanje nalog v skladu s temi pravili.
 
Generalni skrbnik in njegov namestnik (v nadaljevanju generalni skrbnik) – pooblaščena oseba pri Članu, ki je zadolžena za izvajanje nalog v skladu s temi pravili.
 
Zaupni podatki – zaupni podatki o strankah bank, kot so opredeljeni v zakonu, ki ureja bančništvo, ter drugi podatki o posameznih kreditojemalcih ali dajalcih zavarovanj, ki se v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe ali v skladu z drugimi predpisi, varujejo kot poslovna skrivnost.
 
ZCKR – Zakon o centralnem kreditnem registru v vsakokrat veljavni vsebini.
 
ZBan-2 – Zakon o bančništvu v vsakokrat veljavni vsebini.
 
(3)
Kadar se ta pravila sklicujejo na določbe drugih predpisov, se te določbe uporabljajo v njihovem vsakokrat veljavnem besedilu.
 

II. UPRAVLJANJE SISBIZ

 

2. člen

 
(1)
Upravljavec vzpostavi in upravlja SISBIZ v skladu z ZCKR z namenom, da omogoči Članom učinkovitejše ocenjevanje kreditnega tveganja pred sklepanjem kreditnih poslov s poslovnimi subjekti ter pri njihovem izvrševanju, in z namenom vzpodbujanja politik in ukrepov za odgovorno kreditiranje, ter za vzdržno zadolževanje in preprečevanje prezadolženosti poslovnih subjektov.
 
(2)
Upravljavec koordinira zahteve ali predloge za spremembe in nadgradnje SISBIZ in organizira delo s Člani.
 
(3)
Upravljavec komunicira z javnostmi v zadevah organizacije in delovanja SISBIZ.
 
(4)
Upravljavec upravlja s podatki v sistemu SISBIZ v skladu z ZCKR in ne glede na to so Člani v skladu z določbami ZCKR odgovorni za pravilnost podatkov, ki jih vnašajo v sistem SISBIZ in v tem delu nosijo naloge upravljavca podatkov v skladu s predpisi o varovanju zaupnih podatkov.
 
(5)
Upravljavec ima pravico vpogleda, upravljanja in obdelave osebnih podatkov o generalnih skrbnikih in njihovih namestnikih pri Članih in ima za namene, predvidene v ZCKR, pravico in pooblastilo za obdelavo zaupnih podatkov poslovnih subjektov, ki so predmet obdelave v SISBIZ.
 
(6)
Upravljalec izvaja tudi druge naloge v skladu z ZCKR.
 

3. člen

 
(1)
Upravljavec pred vključitvijo in kasneje v rednih intervalih zagotovi pregled organizacije, delovanja in skladnosti poslovanja SISBIZ v skladu z ZCKR in temi pravili, pri Članih.
 
(2)
Upravljavec lahko poleg rednih pregledov iz prvega odstavka tega člena kadarkoli izvede izredni pregled skladnosti poslovanja SISBIZ v skladu z ZCKR in temi pravili, kadar pri Članu obstajajo okoliščine, ki kažejo na znatne kršitve določb ZCKR in pravil SISBIZ.
 
(3)
Pri Članu, ki so mu bila v okviru pregleda iz prvega in drugega odstavka tega člena izdana priporočila, ki izhajajo iz ugotovitev z visoko stopnjo tveganja, se po poteku obdobja za realizacijo priporočil izvede ponoven pregled z namenom ugotovitve realizacije priporočil.
 
(4)
Stroške pregleda iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena nosi Član pregleda v skladu z vsakokrat veljavno Tarifo sistema izmenjave informacij.
 

III. VKLJUČITEV IN DOSTOP DO SISBIZ ZA ČLANE

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window