Navigacija

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje pod Vitrancem v Kranjski Gori (KG H2)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 64-2771/2016, stran 8921 DATUM OBJAVE: 14.10.2016

VELJAVNOST: od 29.10.2016 / UPORABA: od 29.10.2016

RS 64-2771/2016

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 29.10.2016 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 23.9.2019: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 64/16

Časovnica

Na današnji dan, 23.9.2019 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 29.10.2016
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2771. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje pod Vitrancem v Kranjski Gori (KG H2)

 
 
Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO), 16. člena Statuta Občine Kranjska Gora – UPB1(Uradno Glasilo slovenskih občin 43/2014, 7/2015) in 88. člena Poslovnika Občinskega sveta (Uradni list RS, št. 55/07, Uradno glasilo slovenskih občin 7/2015) je Občinski svet Občine Kranjska Gora na 13. seji dne 28. 9. 2016 sprejel
 

O D L O K 
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje pod Vitrancem v Kranjski Gori (KG H2)

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

 
(1)
S tem odlokom se v skladu z dolgoročnim družbenim planom Občine Jesenice za obdobje 1986–1995/2000 (Uradni vestnik Gorenjske, št. 20/86, 2/88 in 2/90), Odlokom o družbenem planu Občine Jesenice za obdobje 1986–1990 (Uradni vestnik Gorenjske, št. 8/88, 6/89 in Uradni list RS, št. 28/90, 31/90, 20/94) ter Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Jesenice za Občino Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 30/96, 46/96, 58/98, 61/99, 49/00, 58/01 in 99/01) sprejme občinski podrobni prostorski načrt za območje pod Vitrancem v Kranjski Gori (v nadaljevanju: OPPN), ki ga je izdelalo podjetje API ARHITEKTI d.o.o., v februarju 2016 pod številko projekta API-583/891.
 
(2)
Na območju OPPN je predvidena ureditev infrastrukture, odstranitev dotrajanih objektov ter gradnja novih objektov za potrebe turistične ponudbe.
 

2. člen

Sestavni deli OPPN

 
(1)
OPPN obsega tekstualni del, grafični del in obvezne priloge iz 19. člena ZPNačrt-a (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B in 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A).
 
(2)
Tekstualni del obsega:
 
-
Opis prostorske ureditve
 
-
Umestitev načrtovane ureditve v prostor
 
Opis vplivov in povezav prostorskih ureditev s sosednjimi območji
 
Opis rešitev načrtovanih objektov in površin
 
Pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo
 
-
Zasnovo projektnih rešitev in pogojev glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro
 
-
Rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine
 
-
Rešitve in ukrepe za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave
 
-
Način, vrsto in namen prenove naselja ali njegovega dela
 
-
Rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom
 
-
Etapnost izvedbe prostorske ureditve
 
-
Velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev
 
-
Usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti podrobnega načrta.
 
(3)
Grafični del obsega:
 
– Izsek iz grafičnega načrta kartografskega dela občinskega prostorskega načrta s prikazom lege prostorske ureditve na širšem območju
M 1:2000
– Območje podrobnega načrta z obstoječim parcelnim stanjem
M 1:1000
– Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji
M 1:2000
– Zazidalna oziroma ureditvena situacija, Varianta A
M 1:1000
– Zazidalna oziroma ureditvena situacija, Varianta B
M 1:1000
– Prerezi, Varianta A
M 1:1000
– Prerezi, Varianta B
M 1:1000
– Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro
M 1:1000
– Prikaz ureditev, potrebnih za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanja narave
M 1:1000
– Prikaz ureditev, potrebnih za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom
M 1:1000
– Načrt parcelacije
M 1:1000
 
(4)
Priloge obsegajo:
 
-
Izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta
 
-
Prikaz stanja prostora
 
-
Mnenja pristojnih nosilcev urejanja prostora
 
-
Fotografije območja urejanja
 
-
Elaborat geodetskega načrta; Številka: Z502800; Odgovorni geodet: Matej Penič, univ. dipl. inž. geod. (Geo-0304); Podjetje: Protim Ržišnik Perc d.o.o., Poslovna cona A2, 4208 Šenčur
 
-
Geološko-geomehansko poročilo; Številka: 2942/2014 Odgovorni predstavnik podjetja: Milan Žerjal, univ. dipl. inž. geol. Podjetje; I-N-I d.o.o.
 
-
Idejna zasnova: C – 1103 Načrt ureditve in promet; Odgovorni projektant: Robert Zupančič u.d.i.g.; Podjetje TEGA Invest d.o.o.
 
-
Idejna zasnova: Elektro in TK omrežje; Številka: 1338-11-13; Odgovorni projektant: Anton KOKELJ d.i.e, IZS E-0263; Podjetje: PROFI K2 d.o.o. Ljubljana
 
-
Idejna zasnova: Vodovod in plinovod; Številka: 77/2013; Odgovorni projektant: Medard Hafner, univ. dipl. inž. stroj. (IZS št. S-0799); Podjetje: BIRO MIKROKLIMA, Medard Hafner s.p., Klobovsova ulica 1, 4220 Škofja Loka
 
-
Idejna zasnova: Načrt kanalizacije i; Številka: 121/2013; Odgovorni projektant:, Vojko Oman kom. inž.; Podjetje: VO PROJEKT, Vojko Oman s.p., Dobeno 99, 1234 Mengeš
 
-
Smernice požarne varnosti; Številka: SmPV-9-3769RB/13; odgovorni izvajalec: Danilo Fras, univ. dipl. inž. el.; Podjetje: Varnost Maribor d.d.; Kraljeviča Marka 5, 2000 Maribor.
 

II. OBMOČJE OPPN

 

3. člen

Območje urejanja

 
(1)
Območje OPPN se nahaja v zahodnem delu naselja Kranjska Gora severno od obstoječega smučišča.
 
(2)
Na severni strani je območje omejeno z regionalno cesto z oznako R1 201/0202 Podkoren–Kranjska Gora, na vzhodni strani s krajevno cesto z oznako LZ 189611 (Borovška cesta), na južni strani pa z občinsko potjo z oznako JP 689412 (Borovška cesta) oziroma današnjim iztekom smučišča.
 
(3)
Obravnavano območje so stavbna zemljišča namenjena hotelski gradnji.
 
(4)
Velikost območja OPPN je približno 5 ha. Ureditveno območje zavzema zemljišča ali dele zemljišč s parcelnimi številkami: 507/1, 507/10, 507/7, 507/9, 510/3, 514/1, 514/2, 515/1, 515/4, 515/5, 515/6, 516/1, 516/4, 516/5, 516/6, 518/6, 518/7, 518/8, 518/9, 519/1, 520/1, 521/1, 521/4, 521/5, 532/2, 534/12, 545/11, 545/3, 545/4, 545/5, 545/6, 545/7, 545/8, 545/10, 553/2, 557/4, 566/5, 568, 570/1, 572/1, 572/6, 834/10, 834/11, 834/12, 838, 849/4, 850/1, 886/166, 891/50, 909, vse k.o. Kranjska Gora.
 
(5)
Ureditve javne gospodarske in okoljske infrastrukture s priključitvami ter krajinske ureditve lahko segajo tudi izven območja.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window