Navigacija

Pravilnik o normativih za financiranje višjih strokovnih šol

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 95-4031/2008, stran 12897 DATUM OBJAVE: 6.10.2008

VELJAVNOST: od 7.10.2008 / UPORABA: od 7.10.2008

RS 95-4031/2008

Verzija 5 / 6

Čistopis se uporablja od 26.1.2019 do 30.11.2022. Status čistopisa na današnji dan, 26.9.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 95/08, 90/12, 104/15, 56/17, 5/19

Časovnica

Na današnji dan, 26.9.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 26.1.2019
    DO 30.11.2022
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 
 

4031. Pravilnik o normativih za financiranje višjih strokovnih šol

 
 
Na podlagi 84. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo in 36/08) in v povezavi z Zakonom o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/04) minister za šolstvo in šport izdaja
 

P R A V I L N I K 
o normativih za financiranje višjih strokovnih šol

 

I. SPLOŠNA DOLOČBA

 

1. člen

(vsebina pravilnika)

 
S tem pravilnikom se ureja financiranje izvajanja višješolskih študijskih programov (v nadaljnjem besedilu: študijski program), razvojnih nalog, mednarodnega sodelovanja in drugih z zakonom določenih dejavnosti, potrebnih za izvajanje višješolskega študija.
 

II. LETNA SREDSTVA ZA IZVAJANJE ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV IN DRUGIH NALOG

 

2. člen

(letna sredstva za izvajanje študijskega programa)

 
Letna sredstva za izvajanje študijskega programa so sredstva, ki se določijo ob upoštevanju izhodiščne letne cene stroškov na študenta, števila rednih študentov (v nadaljnjem besedilu: študent) in diplomantov posameznega študijskega programa ter faktorja programske skupine, v katero je študijski program razvrščen.
 
Obseg sredstev za izvajanje študijskega programa za proračunsko leto se višji strokovni šoli (v nadaljnjem besedilu: šola) izračuna po naslednji enačbi: LSP = LCt x fk x Š1 + LCt x fk x Š2+ LCt x fk x 0,2 x Šp + LCt x 0,2 x D.
 
V enačbi uporabljene oznake pomenijo:
 
LSP so letna sredstva za izvajanje študijskega programa;
 
LCt je izhodiščna letna cena stroškov na študenta v proračunskem letu, ki jo s sklepom za vsako proračunsko leto določi minister, pristojen za višje strokovno izobraževanje (v nadaljnjem besedilu: minister), ki je povprečna vrednost petih najnižje ovrednotenih študijskih programov, znižana za 5%;
 
fk je faktor programske skupine, v katero je razvrščen posamezen študijski program, določen v 4. členu tega pravilnika;
 
Š1 je število študentov, ki se upošteva za prvi letnik;
 
Š2 je število prvič redno vpisanih študentov v drugi letnik;
 
Šp je število študentov, ki drugi letnik ponavljajo;
 
D je število diplomantov rednega študija posameznega študijskega programa v predpreteklem koledarskem letu.
 
Pri izračunu obsega letnih sredstev za izvajanje študijskega programa se upošteva število študentov, vpisanih v študijske programe v študijskem letu, ki se začne pred proračunskim letom.
 
Š1 se določi na naslednja načina:
 
-
če je število prvič vpisanih študentov v drugi letnik, pomnoženo z 1,2, manjše od števila prvič vpisanih študentov v prvi letnik, se za prvi letnik upošteva število prvič vpisanih študentov v drugi letnik, pomnoženo z 1,2, vendar ne več, kot je bilo razpisanih mest za prvi letnik;
 
-
če je število prvič vpisanih študentov v drugi letnik, pomnoženo z 1,2, enako ali večje od števila prvič vpisanih študentov v prvi letnik, se za prvi letnik upošteva število prvič vpisanih študentov v prvi letnik, vendar ne več, kot je bilo razpisanih mest za prvi letnik.
 
Za študijski program, ki ga šola začne prvič izvajati, se obseg sredstev določi tako, da se upošteva število prvič vpisanih študentov v prvi letnik, vendar ne več kot je bilo razpisanih mest za prvi letnik.
 
Za študijski program, ki ga šola izvaja le v drugem letniku, se obseg sredstev določi tako, da se upošteva število prvič vpisanih študentov v drugi letnik in število študentov, ki drugi letnik ponavljajo, ter število diplomantov rednega študija posameznega študijskega programa v predpreteklem koledarskem letu.
 

3. člen

(ovrednotenje letnega stroška študijskega programa na študenta)

 
Letni strošek študijskega programa na študenta je seštevek stroškov dela, ki se določijo v skladu s 5., 6. in 7. členom tega pravilnika, in izdatkov za blago in storitve, potrebnih za izvedbo študijskega programa (v nadaljnjem besedilu: materialni stroški), stroškov za plačilo obveznih prispevkov za posebne primere zavarovanja študentov pri praktičnem izobraževanju (v nadaljnjem besedilu: obvezni prispevki za študente) ter sredstev za opravljanje drugih nalog iz 8. člena tega pravilnika, deljen s številom študentov, določenim v skladu z 2. členom tega pravilnika.
 
Stroške dela sestavljajo plače, prispevki delodajalca, stroški iz dela in drugi osebni prejemki delavcev, potrebnih za izvedbo študijskih programov.
 
Materialni stroški znašajo 11% vrednosti stroškov dela za posamezen študijski program.
 
Za določitev obsega sredstev za obvezne prispevke za posebne primere zavarovanja študentov se upošteva:
 
-
vrednost prispevka za zdravstveno zavarovanje študentov za poškodbo pri delu ali poklicno bolezen pri praktičnem izobraževanju študentov v višini trikratne mesečne vrednosti pavšalnega prispevka tega zavarovanja, določenega v skladu s predpisi, ki urejajo zdravstveno zavarovanje;
 
-
vrednost prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje študentov za invalidnost in smrt, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni pri praktičnem izobraževanju študentov, v višini letnega pavšalnega prispevka tega zavarovanja, določenega v skladu s predpisi, ki urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window