Navigacija

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Škofljica za leto 2010

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 53-2944/2010, stran 7971 DATUM OBJAVE: 2.7.2010

VELJAVNOST: od 3.7.2010 / UPORABA: od 3.7.2010

RS 53-2944/2010

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 3.7.2010 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 8.8.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 53/10

Časovnica

Na današnji dan, 8.8.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 3.7.2010
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2944. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Škofljica za leto 2010

 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in naslednji), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in naslednji) in 7. in 16. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 1/10) je Občinski svet Občine Škofljica na 35. redni seji 8. 6. 2010 sprejel
 

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Škofljica za leto 2010

 

1. člen

 
V Odloku o proračunu Občine Škofljica za leto 2010 (Uradni list RS, št. 9/10) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
 
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
 
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
 
+-----+------------------------------------------+-------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |   v evrih|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto    |   Proračun|
|                        |  leta 2010|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     |  8.684.918|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          |  8.226.988|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI              |  5.162.008|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček      |  4.293.698|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |703 Davki na premoženje          |   620.230|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve   |   248.080|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |706 Drugi davki              |      0|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI             |  3.064.980|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od   |   296.270|
|   |premoženja                |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |711 Takse in pristojbine         |    4.000|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |712 Globe in druge denarne kazni     |    7.000|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |    50.640|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki        |  2.707.070|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI            |   130.000|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih     |      0|
|   |sredstev                 |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog       |      0|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč in    |   130.000|
|   |neopredmetenih dolgoročnih sredstev    |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|73  |PREJETE DONACIJE             |      0|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov   |      0|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine      |      0|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI            |   327.930|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih     |   134.845|
|   |javnofinančnih institucij         |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega     |   193.085|
|   |proračuna iz sredstev proračuna EU    |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|II. |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       |  11.797.708|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI              |  2.751.875|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   |   531.220|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |    80.712|
|   |varnost                  |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve     |  1.905.200|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |403 Plačila domačih obresti        |      0|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |409 Rezerve                |   234.743|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI             |  2.737.706|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |410 Subvencije              |   229.400|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |411 Transferi posameznikom        |  1.766.820|
|   |in gospodinjstvom             |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam in|   130.398|
|   |ustanovam                 |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi     |   611.088|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino       |      0|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI           |  6.084.007|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  |  6.084.007|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI          |   224.120|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim    |   165.180|
|   |in fizičnim osebam, ki niso proračunski  |       |
|   |uporabniki                |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim |    58.940|
|   |uporabnikom                |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)       |  -3.112.790|
|   |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)        |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB    |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|IV. |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA |      0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)     |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |      0|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil     |      0|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev      |      0|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije   |      0|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |      0|
|   |DELEŽEV (440+441+442+443)         |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |      0|
|   |DELEŽEV                  |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |440 Dana posojila             |      0|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev     |      0|
|   |in naložb                 |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova   |      0|
|   |privatizacije               |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |443 Povečanje namenskega         |      0|
|   |premoženja v javnih skladih in drugih   |       |
|   |osebah javnega prava, ki imajo      |       |
|   |premoženje v svoji lasti         |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|VI. |PREJETA MINUS DANA POSOJILA        |      0|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH         |       |
|   |DELEŽEV (IV.-V.)             |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA            |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)            |   177.000|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE               |   177.000|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |500 Domače zadolževanje          |   177.000|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|VIII.|0ODPLAČILA DOLGA (550)          |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA              |      0|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga       |      0|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|IX. |POVEČANJE (ZMANJŠANJE)          |  -2.935.790|
|   |SREDSTEV NA RAČUNIH            |       |
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) - ali 0 ali + |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      |   177.000|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|XI. |NETO FINANCIRANJE             |  3.112.790|
|   |(VI.+VII.-VIII.-IX.)           |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.  |  2.935.790|
|   |PRETEKLEGA LETA              |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |9009 Splošni sklad za drugo - ali 0 ali + |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
 
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte ter podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
 
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk - podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Škofljica.
 
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
 

2. člen

(namenski prihodki in odhodki proračuna)

 
Spremeni se 4. člen, tako, da se sedaj glasi:
 
»Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
 
1.
prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01), ki se uporabijo za namene, določene v tem zakonu;
 
2.
okoljske dajatve se porabijo za gradnjo infrastrukture, namenjene izvajanju občinskih obveznih javnih služb varstva okolja v skladu z državnimi operativnimi programi, sprejetimi s predpisi varstva okolja na področju čiščenja in odvajanja odpadnih voda, ravnanja s komunalnimi odpadki in odlaganja odpadkov, in za zagotavljanje oskrbovalnih standardov, tehničnih, vzdrževalnih, organizacijskih in drugih ukrepov, predpisanih za izvajanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja,
 
3.
prihodek sofinanciranja podjetja A1, d.d. za izgradnjo križišča na Kamnikarjevi in Jagrovi ulici,
 
4.
prihodki od komunalnih prispevkov, ki se porabijo za izgradnjo komunalne infrastrukture,
 
5.
prihodki z naslova koncesij za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, ki se uporabijo za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire,
 
6.
vsi transferni prihodki, ki se porabijo za namene za katere so vplačani.
 
Pravice porabe na proračunski postavki: 06003 Izvedba ZSPJS - odprava plačnih nesorazmerij, ki niso porabljene v tekočem letu, se prenesejo v naslednje leto za isti namen.«
 

3. člen

(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)

 
Spremeni se 6. člen, tako, da se sedaj glasi:
 
»Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta za projekt, ki je vključen v načrt razvojnih programov.
 
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 65% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
 
1.
v letu 2011 40% navedenih pravic porabe in
 
2.
v ostalih prihodnjih letih 25% navedenih pravic porabe.
 
Neposredni proračunski uporabnik mora pred oddajo posla iz prejšnjega odstavka pridobiti soglasje občinskega sveta.
 
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 35% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
 
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
 
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.«

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window