Navigacija

Uredba o lokacijskem načrtu za odsek avtoceste Maribor–Lenart

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 68-3257/2002, stran 7717 DATUM OBJAVE: 30.7.2002

VELJAVNOST: od 14.8.2002 / UPORABA: od 14.8.2002

RS 68-3257/2002

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 14.8.2002 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 27.5.2020: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 68/02

Časovnica

Na današnji dan, 27.5.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • AKTUALEN
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 14.8.2002
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3257. Uredba o lokacijskem načrtu za odsek avtoceste Maribor–Lenart

 
 
Na podlagi tretjega odstavka 41. člena, 45.č člena in 45.f člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in 43/89, Uradni list RS, št. 26/90, 3/91 in 10/91, Uradni list RS, št. 17/91-I ter Uradni list RS, št. 55/92, 13/93, 18/93, 47/93, 71/93, 29/95, 44/97, 9/01 in 23/02) izdaja Vlada Republike Slovenije
 

U R E D B O
o lokacijskem načrtu za odsek avtoceste Maribor–Lenart

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(podlaga za lokacijski načrt)

 
S to uredbo se ob upoštevanju prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Republike Slovenije ter prostorskih sestavin dolgoročnih in srednjeročnih planskih aktov občin Pesnica in Lenart ter Mestne občine Maribor sprejme lokacijski načrt za odsek avtoceste Maribor–Lenart (v nadaljevanju: lokacijski načrt). Lokacijski načrt je izdelal ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje iz Maribora pod številko projekta 1093-15/95 v juniju 2001. Lokacijski načrt je izdelan na podlagi idejnega projekta za izgradnjo avtoceste A5 Koper–Lendava–meja z Madžarsko, odsek Maribor–Lenart, ki ga je izdelal BP Lineal, d.o.o., iz Maribora pod št. 213 – B/00. Poročilo o vplivih na okolje v sklopu lokacijskega načrta je izdelal proLOCO, d.o.o., iz Ljubljane pod št. 22-07/01-2 v februarju 2001.
 

2. člen

(vsebina lokacijskega načrta)

 
Lokacijski načrt iz 1. člena vsebuje besedilo in grafične prikaze, ki se nanašajo na mejo območja urejanja ter na lego, potek, zmogljivost, velikost in oblikovanje objektov, naprav, omrežij in ureditev ter okoljevarstvene ukrepe, povezane z izgradnjo odseka avtoceste Maribor–Lenart.
 
Tekstualni del obsega:
 
-
uvodno obrazložitev in utemeljitev lokacijskega načrta z opisom izbora variante odseka avtoceste, ki je podlaga lokacijskemu načrtu,
 
-
povzetek iz prostorskih sestavin planskih aktov države in prizadetih občin,
 
-
pogoje za izdelavo osnutka in predloga lokacijskega načrta,
 
-
opis prostorskih pogojev za realizacijo avtoceste in priključnih cest,
 
-
opis prometno-tehničnih rešitev, ki jih opredeljuje lokacijski načrt,
 
-
opis potrebnih ureditev, prestavitev in nadomestitev prizadetih omrežij, objektov in naprav komunalne in energetske infrastrukture ter omrežja zvez,
 
-
opis in opredelitev objektov, načrtovanih za odkupe in rušitve,
 
-
opredelitev prostorskih ureditev po posameznih področjih (varovanje naravne dediščine, varovanje kulturne dediščine, varovanje naravnega, bivalnega in delovnega okolja),
 
-
opis vodnogospodarskih rešitev in ureditev, pogoje za njihovo izvedbo in zaščito voda pred vplivi iz avtoceste,
 
-
usmeritve za urbanistično, krajinsko in arhitekturno oblikovanje ter ureditev zelenih površin,
 
-
opis in opredelitev rešitev za zaščito pred nesrečami,
 
-
seznam parcel, prizadetih z ureditvami iz lokacijskega načrta,
 
-
etape izvajanja,
 
-
tolerance,
 
-
oceno stroškov,
 
-
in soglasja in mnenja organov in organizacij.
 
Grafični del obsega:
 
-
pregledno karto v M 1:15000,
 
-
izsek iz prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Republike Slovenije v M 1:250000,
 
-
izseke iz prostorskih sestavin dolgoročnih in srednjeročnih planskih aktov prizadetih občin: Mestne občine Maribor, Občine Pesnica in Občine Lenart v M 1:25000,
 
-
pregledni situacijski načrt z namensko rabo površin v M 1:5000,
 
-
ureditveno situacijo z zasnovo ureditve zelenih površin v M 1:5000 in v M 1:1000,
 
-
prikaz komunalnih in energetskih ureditev ter omrežja zvez v M 1:5000 in v M 1:1000,
 
-
karakteristične prečne profile v M 1:50,
 
-
pregledne vzdolžne profile avtoceste in deviacij razcepa v M 1:5000/500,
 
-
uradne katastrske kopije vseh prizadetih katastrskih občin v M 1:1000 in 1:2880,
 
-
načrt gradbenih parcel v M 1:5000 in 1:2000,
 
-
tehnične elemente za zakoličenje gradbenih parcel v M 1:5000 in 1: 2000.
 
Poročilo o vplivih na okolje vsebuje tekstualni del in ustrezne grafične prikaze.
 

II. OBSEG OBMOČJA UREJANJA

 

3. člen

(ureditveno območje po parcelah)

 
V območje urejanja z lokacijskim načrtom so vključena zemljišča oziroma deli zemljišč, ki so potrebna za izvedbo avtoceste in z njo povezanih objektov z naslednjimi parcelnimi številkami po katastrskih občinah:
 
a)
zemljišča na območju cestnega sveta z vsemi spremljajočimi objekti in ureditvami
 
K.o. Dragučova
 
224, 781, 216/4, 216/5, 217/3, 218/1, 218/4, 223/2, 226/2, 732/2, 745/2, 75/2, 761, 787, 789, 790, 791, 764, 701/4, 705/1, 706/1, 706/2, 767, 772, 769, 785, 786, 217/2, 69, 70, 72, 73, 74, 82, 222, 725, 726, 730, 731, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 746, 747, 756, 758, 762, 763, 765, 768, 770, 771, 773, 775, 777, 778, 779, 780, 782, 783, 784, 220/1, 223/1, 226/1, 724/1, 724/3, 732/1, 745/1, 75/1, 757/1, 757/2, 757/3, 774/1, 793/12, 88/1, 88/2, 664, 60/14, 660/7, 755, 77/2, 227.
 
K.o. Dolnja Počehova
 
303/1, 303/2, 304/1, 305/1, 322, 332, 374/8, 374/9, 374/10, 375/2, 377/1, 377/3, 377/4.
 
K.o. Ložane
 
47, 48, 46/1, 46/2, 89, 89, 90, 79/2, 147, 426, 412/1, 412/2, 413/1, 413/2, 413/4, 413/5, 413/6, 413/6, 51, 77, 81, 49, 50, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 62, 71, 75, 76, 78, 82, 419, 420, 424, 425, 108/1, 423/1, 423/2, 423/3, 54/1, 54/2, 60/1, 60/2, 63/1, 63/2, 64/1, 64/2, 68/1, 72/1, 73/1, 79/1, 87/3, 417, 421, 422, 414/1, 414/10, 414/15, 414/16, 415.
 
K.o. Močna
 
130, 130, 128/3, 129/1, 129/1, 129/2, 132/2, 133/1, 157/2, 340, 346, 348, 341/1, 341/2, 341/3, 345/1, 345/2, 355, 344/1, 344/2, 336, 339/1, 325, 155/2, 311/2, 324/3, 326/2, 313, 134, 150, 135/3, 136/5, 136/7, 143/3, 144/2, 144/4, 146/2, 147/2, 148/2, 151/1, 152/4, 101, 330/6, 330/7, 330/8, 131, 334/6, 311/3, 156/2, 329/15, 329/17, 330/1, 330/2, 330/3, 330/4, 330/5, 306/2, 308/2, 318/1, 334/8, 335/1, 120, 123, 104, 102/1, 102/2, 109, 110, 112, 114, 116, 125, 137, 138, 139, 106/1, 106/2, 111/1, 111/2, 111/3, 111/4, 113/1, 113/2, 113/3, 113/4, 119/2, 135/1, 136/1, 136/2, 136/4, 136/6, 143/1, 143/2, 144/1, 144/3, 328/2, 328/3, 99, 118, 115/2, 303/2, 294/2, 302/1, 334/14, 351, 135/2, 350/1, 335/2, 158/2, 153/1, 349/4, 329/1, 329/16, 329/7, 321, 335/3, 350, 349/11, 349/2, 349/12.
 
K.o. Partinje
 
1340/3, 1298/3, 1302/2, 1306/1, 1306/2, 1326/1, 1325/3, 1326/3, 1327, 1309/1, 1325/1, 1309/2.
 
K.o. Pesniški Dvor
 
144/2, 78/4, 80/2, 80/3, 81/1, 81/9, 143/1, 82/1, 169/2, 170/1, 81/11, 146, 149/4, 79/2, 175, 176, 177, 78/1, 78/3, 79/1, 37, 168/1, 168/2, 167/10, 82/2, 144/3, 167/2.
 
K.o. Pernica
 
389, 390, 391/1, 391/2, 400/3, 425/1, 375/6, 386/3, 388/4, 388/3, 377/2, 377/3, 393/1, 393/3, 394/1, 401, 403/1, 425/2, 425/3, 427, 354/1, 356/1, 356/2, 428, 406, 407, 400/2, 388/1, 388/2, 377/4, 377/1, 364, 365/1, 365/2, 367, 368, 370/1, 375/7, 376, 24/10, 24/2, 24/3, 24/4, 24/5, 24/6, 24/8, 370/3, 417, 392, 396, 397, 408, 412/1, 418, 422, 423/1, 400/1, 366/2, 366/3, 370/2, 372, 425/4, 386/2, 386/1, 380/1, 381, 375/1, 375/4, 375/5, 405.
 
K.o. Vosek
 
205/4, 242, 379/1, 367/1, 239/11, 239/2, 235/8, 239/25, 239/12, 239/8, 241/1, 398, 381, 385, 239/22, 379/15, 204/1, 384/1, 384/1, 375/1, 202/1, 277/1, 199/2, 224/1, 224/5, 225/2, 225/3, 224/2, 226/7, 377/4, 226/1, 249/1, 247/5, 239/1, 239/9, 239/4, 239/24, 239/25, 239/21.
 
K.o. Vukovje
 
371/3, 375/3, 376/1, 384/1, 384/2, 385/1, 1185/1, 389/1, 1178/3, 389/7, 389/8, 1029, 1032, 1190, 371/1, 1033/4, 1198, 1195/1, 1196, 371/2, 382, 381/4, 376/2.
 
K.o. Zamarkova
 
1252, 1253, 1355/1, 916, 1254/1, 1305/1, 1296/4, 1296/5, 1315, 1318, 1319, 1317/1, 1317/3, 1320/2, 1504, 917/2, 917/3, 1321, 1265/2, 1265/3, 1265/5, 1265/6, 1265/1, 1265/4, 1354/1, 1355/2, 1361/1, 1305/8, 1306/5, 1254/2, 1254/3, 1329/1, 1329/2, 1270, 1271, 1272, 1289, 1290, 1292, 1293, 1295, 1261/10, 1261/6, 1300/2, 1305/3, 1305/7, 1503, 1389/1, 1390/1, 1305/4, 1502, 1301, 1300/3, 1331/3.
 
b)
zemljišča na območju razcepa Dragučova, ki so v uredbi o lokacijskem načrtu za odsek avtoceste Slivnica–Pesnica (Uradni list RS, št. 41/98) opredeljena kot območje deponije in območje avtoceste Slivnica–Pesnica od km 14+220 do km 15+550
 
K.o. Dragučova
 
43/7, 60/4, 674/1, 674/4, 682/1, 682/2, 682/3, 683/3, 688/1, 688/2, 688/3, 688/6, 688/7, 692/1, 692/2, 693/1, 693/2, 693/3, 75/3, 43/8, 634, 635, 625/10, 625/11, 625/2, 632/1, 632/2, 633/1, 633/2, 666/1, 667, 636/1, 636/3, 636/2, 639/7, 699/11, 699/12, 699/14, 699/15, 699/4, 701/2, 709/1, 709/2, 675/1, 675/5, 678/2, 678/1, 691/1, 691/2, 696/10, 77/1, 666/3, 45, 46, 53, 55, 56, 694, 43/1, 43/10, 43/11, 43/12, 43/2, 43/3, 43/4, 43/5, 43/6, 43/9, 51/3, 51/4, 51/5, 52/1, 52/2, 57/1, 57/2, 60/1, 60/2, 60/3, 60/5, 60/6, 678/3, 679/1, 680/1, 680/2, 680/3, 681/1, 681/2, 681/3, 683/1, 683/10, 683/11, 683/4, 683/5, 683/7, 683/8, 683/9, 684/1, 684/7, 686/1, 686/2, 687/1, 687/2, 687/3, 696/1, 696/2,, 696/3, 696/7, 699/16, 688/5, 688/4, 684/6, 679/2, 678/5, 678/4, 677/3, 669/16, 670/9, 660/14, 696/11, 696/4, 696/5, 699/3, 714/2, 696/9, 639/4, 660/2, 660/4, 670/2, 670/7, 677/1, 42, 660/13.
 
K.o. Pekel
 
374/1, 374/3, 374/5, 167/1, 167/2, 167/3, 168/1, 168/2, 168/3, 170/1, 170/2, 170/3, 170/4, 170/5, 170/6, 170/7, 170/8, 171/1, 171/2, 171/3, 173, 174/1, 174/2, 174/4, 175/1, 175/4, 175/5, 178/3, 178/4, 178/5, 178/6, 175/2, 175/3, 175/3, 175/3, 374/4, 374/6.
 
c)
zemljišča, na katerih se izvede nasipanje materiala
 
K.o. Vosek
 
385.
 
K.o. Pernica
 
364, 386/1, 386/2, 386/3, 365/1, 365/2, 366/2, 366/3, 388/3, 425/1, 425/3, 372, 388/2, 388/1, 388/4.
 
d)
zemljišča, ki se uredijo zaradi prestavitve reke Pesnice
 
K.o. Vukovje
 
358/2, 389/6, 389/7, 349/2, 1192, 359, 1190, 1191, 371/3, 385/1, 389/8, 1193, 389/1, 371/1, 1196, 371/2.
 
K.o. Močna
 
104, 345/1, 350/1, 105, 109, 106/1, 106/2, 345/2, 344/2, 108, 117, 111/1, 111/2, 116, 341/2, 119/2, 351, 125, 118, 341/3, 123, 136/3, 132/2.
 
K.o. Ložane
 
424, 423/1, 423/2, 423/3, 413/1, 53, 54/1, 413/3, 418, 55, 56, 58, 59, 419, 413/4, 60/1, 60/2, 413/5, 413/6.
 
e)
zemljišča za ureditev deponije viškov nenosilnega materiala
 
K.o. Vukovje
 
375/3, 376/1, 376/2, 382, 384/1, 384/2, 1143/1, 1146/3, 1178/3, 1035/3, 1039/2, 1069, 1083, 1084, 1033/3, 1035/2, 1197, 1195/1, 1195/2, 1044/1, 1049/1, 1049/2, 1049/3, 1051/1, 1063/3, 1063/4, 1033/1, 1039/1, 1040, 1068/2, 1001, 1067, 1365, 1178/3, 1178/6, 1053, 1032, 1054, 1002/4, 1039/3, 1002/1, 1002/2, 1051/2, 1058/2, 1066, 1033/4, 1198, 1062, 1195/2, 1064, 1057, 1058/1, 1063/1, 1063/2, 1033/5, 1068/1, 1052, 1061/2, 1185/1.
 
K.o. Močna
 
101, 102/1, 102/2, 103, 104, 107, 115/2, 118, 344/1, 345/1, 350/1, 355, 356, 99.
 
f)
zemljišča, na katerih se izvajajo dodatne vodnogospodarske ureditve velikosti 0,59 ha
 
K.o. Zamarkova
 
1261/1, 1275/2, 1275/5, 1288/6, 1504, 1261/2, 1261/5, 1355/3, 1274/1, 1288/3, 1261/6, 1257/5, 1261/11, 1261/3, 1261/4, 1390/1, 1503, 1257/11, 1275/3, 1288/2, 1274/2.
 
g)
zemljišča, po katerih dodatno potekajo prestavitve in ureditve komunalnih in energetskih omrežij in naprav
 
K.o. Dragučova
 
TK Kabel: 75/2, 75/3, 709/2, 77/1, 60/5, 696/1, 696/3, 698, 77/2, 38, 42, 696/6, 699/3, 36, 72, 74, 75/1, 696/11, 709/2, 705/1.
 
Srednjenapetostni električni daljnovod: 737, 762, 772, 774/1.
 
Nizkonapetostni električni kabel: 774/1, 774/2, 677/7, 677/1, 51/3, 51/5, 46,45,43/2, 696/4, 696/7, 696/10.
 
Plinovodno omrežje: 762.
 
K.o. Ložane
 
Srednjenapetostni električni daljnovod: 413/2, 104/3, 106, 108/1, 64/3, 65/1, 66/1, 67/1, 68/2, 80, 83, 84, 85, 86, 87/2, 87/3, 79/1, 81,82, 48, 49, 58/1, 73/1, 412/1.
 
Omrežje javne razsvetljave: 415, 414/1, 154, 414/15.
 
K.o. Močna
 
Vodovod: 126/3, 136/3, 132/2, 223, 340, 341/1, 310/1, 326/2, 314/1, 314/2, 310/2, 318/2, 120, 123, 319/2, 320/2, 92/3, 92/4, 92/5, 349/29, 329/1, 313, 10/2, 10/1, 14/1, 339/2, 130, 349/2, 326/2, 308/2.
 
Srednjenapetostni električni daljnovod: 132/2, 152/4, 329/4, 113/2, 329/1, 329/7, 329/16, 114, 128/3, 340, 151/1, 326/2, 311/3, 311/2, 308/2, 306/2, 303/2, 336, 330/4, 330/3, 330/2, 329/15, 329/17.
 
Fekalna kanalizacija: 339/1, 328/3, 302/1.
 
TK kabel: 324/3.
 
Srednjenapetostni kabel: 330/5, 302/1, 302/2, 303/8, 302/7, 303/3.
 
Električni nizkonapetostni vod: 152/4, 330/8, 335/1.
 
K.o. Partinje
 
Električni daljnovod srednje napetosti: 1309/1, 1325/3, 1306/2, 1340/3, 1298/3, 1302/2, 1359.
 
TK kabel: 1300, 1299/1.
 
K.o. Vosek
 
Srednjenapetostni daljnovod: 381, 204/1, 266/1.
 
Plinovodno omrežje: 226/1, 377/4.
 
TK kabel: 326/2, 367/1, 379/5.
 
K.o. Pernica
 
Vodovod:, 376, 377/4, 377/1.
 
Nizkonapetostni električni kabel: 375/1, 388/4, 388/1, 425/2.
 
TK kabel: 375/1, 356, 353/2
 
K.o. Vukovje
 
Vodovod: 371/3, 1032, 1029, 1185/1.
 
Srednjenapetostni električni daljnovod: 1193.
 
K.o. Zamarkova
 
Srednjenapetostni električni daljnovod: 1254/1, 1254/2, 1254/3, 1254/4, 1265/3, 1265/5, 1265/6, 1261/6, 1272, 1292, 1289, 1290, 1293, 1300/2, 1300/3, 1301, 1317/1, 1305/1, 1504.
 
Nizkonapetostni električni kabel: 1306/6, 1305/8, 1305/7, 1305/3, 1301.
 
Nizkonapetostni prosti vod: 1304/2, 1301, 1504.
 
TK kabel: 1272, 1264/10, 1502.
 

III. FUNKCIJA OBMOČJA

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window