Navigacija

Odlok o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2009

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 117-5111/2008, stran 15635 DATUM OBJAVE: 12.12.2008

VELJAVNOST: od 13.12.2008 / UPORABA: od 1.1.2009

RS 117-5111/2008

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 1.1.2009 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 8.8.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 117/08

Časovnica

Na današnji dan, 8.8.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 1.1.2009
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

5111. Odlok o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2009

 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 in 110/02) in 17. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 66/06, 92/06, 5/07) je Občinski svet Občine Podčetrtek na 19. redni seji dne 4. decembra 2008 sprejel
 

O D L O K
o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2009

 

1. SPLOŠNA DOLOČBA

 

1. člen

(vsebina odloka)

 
S tem odlokom se za Občino Podčetrtek za leto 2009 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
 

2. člen

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

 
Proračun občine sestavlja bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
 
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
 
------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov               V EUR
------------------------------------------------------------
A.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV     Proračun leta
                            2009
------------------------------------------------------------
I.   SKUPAJ PRIHODKI              6.928.839
    (70+71+72+73+74)
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)          3.804.103
70   DAVČNI PRIHODKI              2.758.973
    700 Davki na dohodek in dobiček      2.192.973
    703 Davki na premoženje           167.250
    704 Domači davki na blago in storitve    398.750
    706 Drugi davki                  –
71   NEDAVČNI PRIHODKI             1.045.130
    710 Udeležba na dobičku in dohodki od     40.250
    premoženja
    711 Takse in pristojbine            1.500
    712 Denarne kazni               5.500
    713 Prihodki od prodaje blaga in          –
    storitev
    714 Drugi nedavčni prihodki         997.880
72   KAPITALSKI PRIHODKI                –
    720 Prihodki od prodaje osnovnih          –
    sredstev
    721 Prihodki od prodaje zalog           –
    722 Prihodki od prodaje zemljišč in        –
    nematerialnega premož.
73   PREJETE DONACIJE                  –
    730 Prejete donacije iz domačih virov
    731 Prejete donacije iz tujine
74   TRANSFERNI PRIHODKI            3.124.736
    740 Transferni prihodki iz drugih     3.124.736
    javnofinančnih institucij
II.   SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        7.196.169
40   TEKOČI ODHODKI                729.826
    400 Plače in drugi izdatki zaposlenim    128.250
    401 Prispevki delodajalca za socialno     19.727
    varnost
    402 Izdatki za blago in storitve       539.649
    403 Plačila domačih obresti          3.200
    409 Rezerve                  39.000
41   TEKOČI TRANSFERI              1.186.153
    410 Subvencije                 5.500
    411 Transferi posameznikom in        638.186
    gospodinjstvom
    412 Transferi neprofitnim           89.507
    organizacijam in ustanovam
    413 Drugi tekoči domači transferi      452.960
    414 Tekoči transferi v tujino           –
42   INVESTICIJSKI ODHODKI           4.856.496
    420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev   4.856.496
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI           423.694
    430 Investicijski transferi         423.694
III.  PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.–II.)      –267.330
------------------------------------------------------------
B)   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
------------------------------------------------------------
IV.   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN        2.200
    PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
    (750+751+752)
V.   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
    DELEŽEV (440+441+442)
VI.   PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN         2.200
    SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
------------------------------------------------------------
C)   RAČUN FINANCIRANJA (VII.–VIII.)        –2.200
------------------------------------------------------------
VII.  ZADOLŽEVANJE (500)
50   ZADOLŽEVANJE
    500 Domače zadolževanje
VIII.  ODPLAČILA DOLGA (550)
55   ODPLAČILA DOLGA                3.200
    550 Odplačila domačega dolga          3.200
IX.   SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU     –268.330
    (I.+IV.+VII.–II.–VII.)
X.   PRENOS IZ PRETEKLEGA LETA          268.330
------------------------------------------------------------
 
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
 

2. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

 

3. člen

(izvrševanje proračuna)

 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
 
Sredstva proračuna se uporabljajo le za namene, ki so določeni s proračunom. V imenu občine Podčetrtek se prevzemajo obveznosti v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za posamezne namene.
 
Sredstva proračuna iz naslova tekočih transferov se proračunskim uporabnikom med letom praviloma dodeljujejo mesečno na podlagi zahtevkov, sredstva iz naslova investicijskih transferov pa na podlagi zahtevkov, katerim je priložena finančna dokumentacija o izvršenih investicijah. Pri tem se upošteva zapadlost uporabnikovih obveznosti in likvidnostno stanje proračuna.
 
Proračunski uporabniki so dolžni pri porabi proračunskih sredstev za nabavo blaga, oddajo gradenj in naročanje storitev upoštevati določila zakona o javnem naročanju in uredbe o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja.
 
Vsak izdatek iz proračuna mora imeti za podlago verodostojno knjigovodsko listino, s katero se izkazuje obveznost za plačilo. Pred izplačilom iz proračuna morajo vsako izplačilo preveriti in pisno potrditi skrbniki proračunskih postavk, ki jih s sklepom določi župan.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window