Navigacija

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta turistično storitvena gospodarska cona Dolenje Kronovo

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 5-186/2013, stran 605 DATUM OBJAVE: 21.1.2013

VELJAVNOST: od 21.1.2013 / UPORABA: od 21.1.2013

RS 5-186/2013

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 21.1.2013 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 20.9.2019: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 5/13

Časovnica

Na današnji dan, 20.9.2019 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 21.1.2013
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

186. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta turistično storitvena gospodarska cona Dolenje Kronovo

 
 
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09 in 80/10 – ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12; v nadaljnjem besedilu: ZPNačrt) ter 35. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 21/07, 33/10) je županja Občine Šmarješke Toplice dne 10. 1. 2013 sprejela
 

S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta turistično storitvena gospodarska cona Dolenje Kronovo

 

1. člen

(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN)

 
(1)
Na območju občinskega podrobnega prostorskega načrta turistično storitvena gospodarska cona Dolenje Kronovo (v nadaljnjem besedilu: OPPN) je v veljavi Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 91/12; v nadaljnjem besedilu: OPN).
 
(2)
Območje OPPN se nahaja na zahodni oziroma jugozahodni strani naselja Dolenje Kronovo. Lokacija je vpeta med prometne koridorje, in sicer avtocesto na zahodni strani, avtocestni priključek na jugozahodni strani, krožno križišče na jugu in regionalno cesto z avtobusnim postajališčem na vzhodni strani. Območje ni pozidano. Dejansko rabo zemljišča predstavljajo njive in travniki, v severozahodnem vogalu območja pa se tik ob avtocesti nahaja gruča visokih dreves iglavcev. Teren v enakomernem naklonu narašča proti zahodu. V severnem delu območja je, nasproti priključka v naselje Dolenje Kronovo, že nakazano križišče nove cone z regionalno cesto in kolesarsko stezo.
 
(3)
S predvidenimi ureditvami se posega na naslednja območja varovanj:
 
-
ohranjanje narave (EPO Krka – reka, Krakovski gozd – Šentjernejsko polje kot posebno območje varstva po mnenju Evropske komisije, Natura – vrste);
 
-
kulturna dediščina (Dolenje Kronovo – arheološko območje; arheološka dediščina – evid. št. 15537);
 
-
državno cestno omrežje (avtocesta A2, odsek 0026 Kronovo–Dobruška vas in odsek 0125 priključek Kronovo, ter regionalna cesta R2-488, odsek 1513 Kronovo–Dolenje Kronovo in odsek 0224 Otočec–Kronovo; velja Uredba o državnem lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Lešnica–Kronovo (Uradni list RS, št. 22/05 (48/05 popr.), 33/07 – ZPNačrt);
 
-
vodovarstveno območje – 2. in 3. varstveni režim (velja Odlok o zaščiti vodnih virov na območju občine Novo mesto (Skupščinski Dolenjski list, št. 13/85, 9/88 in 10/88, Uradni list RS, št. 64/95, 23/96 popr.));
 
-
prenosni plinovod na relaciji MRP Krško–MRP Novo mesto (velja Odlok o lokacijskem načrtu plinovoda za Posavje in Dolenjsko skozi občino Novo mesto (Skupščinski Dolenjski list, št. 11/89 in 12/90)).
 
(4)
Cilj priprave OPPN je določitev izvedbenih prostorskih pogojev za urbanistično-arhitekturno zasnovo območja. Severni del cone se nameni turistično storitvenim dejavnostim z javnim parkiriščem, ki služi tudi jedru naselja Dolenje Kronovo, južni del pa proizvodnim in prometnim površinam (parkirišče za tovornjake, parkovno urejen prostor za avtodome ipd.). Zasnova cone je fleksibilna, pri čemer se predvidijo tudi zelene površine v obliki drevoredov, gruč dreves, zelenic ipd. Cona se priključuje na regionalno cesto preko dveh priključkov, in sicer v že formiranem štirikrakem križišču na regionalni cesti in južno od njega. Sočasno se določijo tudi ustrezne rešitve za območja ostale prometne in druge infrastrukture, vključno z varovanjem okolja.
 

2. člen

(območje urejanja)

 
(1)
Območje urejanja je velikosti približno 10,3 ha in obsega zemljišča, ki so v OPN označena kot DOK-OPPNa na območju urbanističnega načrta Dolenje Kronovo, po namenski rabi pa sodijo v območje centralnih dejavnosti (CU; severni del) in v območje proizvodnih dejavnosti (IG; osrednji in južni del). Z vseh strani je omejeno z območjem avtoceste AC-DPN1, ki po namenski rabi sodi v območje prometne infrastrukture (PC).
 
(2)
Na osnovi izdelanih strokovnih podlag in izdelanih projektnih rešitev prometnega omrežja, smernic nosilcev urejanja prostora, ter izraženih interesov pripravljavca OPPN in lastnikov zemljišč, se območje OPPN lahko tudi zmanjša ali poveča z namenom, da se zagotovijo celovite urbanistične, funkcionalne in prometne ureditve.
 

3. člen

(način pridobitve strokovnih rešitev)

 
(1)
Strokovne rešitve se izdelajo na osnovi že izdelanih strokovnih podlag, analiz prostora, na osnovi programskih izhodišč oziroma urbanističnih, prostorskih in okoljskih zahtev, pridobljenih smernic in analize le-teh ter v skladu z veljavno zakonodajo.
 
(2)
Strokovne rešitve se izdelajo v obsegu, vsebini in obliki, ki so potrebne za določitev sestavin vsebine OPPN, določene v skladu z določili Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window