Navigacija

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Loče – stanovanjsko obrtna servisna dejavnost – za stanovanjsko gradnjo

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 29-1243/2016, stran 4202 DATUM OBJAVE: 22.4.2016

VELJAVNOST: od 30.4.2016 / UPORABA: od 30.4.2016

RS 29-1243/2016

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 30.4.2016 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 6.6.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 29/16

Časovnica

Na današnji dan, 6.6.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 30.4.2016
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1243. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Loče – stanovanjsko obrtna servisna dejavnost – za stanovanjsko gradnjo

 
 
Na podlagi 23., 27. in 34. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12), 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 87/15 in 12/16 – popravek) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 14. redni seji dne 5. 4. 2016 sprejel
 

O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Loče – stanovanjsko obrtna servisna 
dejavnost (Uradni list SRS, št. 21/87 in Uradni list RS, št. 53/92, 84/98) – za stanovanjsko gradnjo

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

 
(1)
Za območje obravnave je izdelan Zazidalni načrt Loče – stanovanjsko obrtna servisna dejavnost (Uradni list SRS, št. 30/87) – (v nadaljevanju: ZN Loče). Ob vzhodni meji ZN Loče je načrtovana stanovanjska zazidava le delno realizirana v severnem delu in v južnem delu. Vmesne parcele so nepozidane, prav tako ni zgrajena dovozna cesta v smeri sever–jug. S predlaganimi novimi strokovnimi rešitvami bi bila možnost nadaljevanja gradnje ponovno sproščena.
 
(2)
Zaradi obstoječega cestnega omrežja (Grajska ulica) sta v obravnavo zajeti parc. št. 203/31 in del 203/32, k.o. Loče, ki se urejata z Odlokom o PUP za UON in odprt prostor Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 123/04), s čimer obdelamo zaključeno celoto.
 
(3)
S tem odlokom se spreminjajo in dopolnjujejo posamezna določila Odloka o ZN Loče (Uradni list SRS, št. 21/87) v skladu z elaboratom št. 04/14-ZN/SP, ki ga je izdelal BIRO 2001 Maksimilijana Ozimič Zorič s.p., Trg Alfonza Šarha 1, Slovenska Bistrica in je sestavni del odloka.
 
(4)
Pred 1. členom se doda naslov poglavja »I. Splošne določbe«.
 

2. člen

 
(1)
Pred 2. členom se doda naslov poglavja »II. Območje urejanja«.
 
(2)
Doda se 2.a člen, ki se glasi:
 

»(meja območja obdelave)

 
Spremembe in dopolnitve odloka o ZN Loče – za stanovanjsko gradnjo – se nanašajo na območje, ki ga zajemajo parc. št. 203/30, 203/31, 203/32, 203/12, 203/25, 203/29 Sončna ulica JP 883821, 216, 218/2, 213/2, 235/11, 235/10, 235/12, 235/13, 235/14, 235/15, 235/16, 1019, 1020,1021,1022, 1024, 239/9, 239/11, 239/13, 241/7, k.o. 1119 Loče.«
 

3. člen

 
(1)
Pred 4. členom se doda poglavje »III. Pogoji za urbanistično in arhitektonsko oblikovanje«.
 
(2)
Doda se 4.a člen, ki se glasi:
 
»Na območju navedenem v 2. členu tega odloka je predvidena stanovanjska gradnja. V severnem delu območja obravnave so predvidene tri manjše stanovanjske hiše. V osrednjem delu je predvidena atrijska hiša in v južnem delu tri stanovanjske hiše z možnostjo gradnje oziroma dogradnje garaže.
 

(lokacijski pogoji)

 
(1)
Na zemljiških parcelah navedenih v 2. členu je predvidena stanovanjska gradnja. V severnem delu območja obravnave so predvidene tri manjše stanovanjske hiše. V osrednjem delu je predvidena atrijska hiša in v južnem delu tri stanovanjske hiše z možnostjo gradnje oziroma dogradnje garaže.
 
(2)
Hiše v severnem delu so gabarita največ 12 m x 10 m, oziroma z ustreznim tlorisom znotraj gradbene meje.
 
Hiša v osrednjem delu je oblikovana kot atrijska zunanjih mer največ 19.00 m x 17.00 m.
 
Hiše v južnem delu so mer 12 m x 10 m ± 1.0 m z možnostjo gradnje garaže 6 m x 8 m ± 0.5 m.
 
(3)
Zaradi hitro spreminjajočih se potreb in želja potencialnih graditeljev bi v severnem delu s pričujočim aktom omogočili združevanje dveh manjših zemljiških parcel v večjo, gradnjo dvostanovanjske stavbe ali gradnjo večje stanovanjske stavbe.
 
(4)
Umeščanje stanovanjskih zgradb je na zemljiških parcelah znotraj gradbene meje in maksimalnih tlorisnih mer, določenih v grafičnih podlagah. Odmik od meje s sosedi je najmanj 4 m do najbolj izpostavljenega dela stavbe (napušč strehe, balkon ...). Ohraniti se mora faktor pozidanosti 40 %, ki ne sme biti prekoračen.
 

(arhitekturno oblikovanje)

 
(1)
Gabaritno (po velikosti) in po zunanjem izgledu stavbe ne smejo odstopati od podobnih v okolici. Objekti so grajeni klasično ali montažno, so pravokotnega tlorisa s streho simetrično dvokapnico, naklona kot sosednje hiše od 30° do 40°. Sleme strehe je usmerjeno vzdolž dalje stranice in se lahko konča s čopi. Na eventualnih izzidkih znotraj gradbene meje je možna dvokapnica s smerjo slemena, ki je pravokotno na smer osnovnega slemena.
 
(2)
Etažnost zgradb je pritličje in izkoriščeno podstrešje (mansarda). Klet je možno graditi, kolikor to dopušča konfiguracija terena ob izpolnitvi hidroloških in geofizikalnih pogojev. V primeru gradnje kleti, le-ta ne sme segati nad nivo terena več kot 50 cm. Fasade objektov naj bodo ubito bele barve ali v svetlih zemeljskih tonih. Kritina na strehah naj bo opečna.
 
(3)
Načrtovana atrijska hiša (Klančar) je pritlična z možnostjo izvedbe mansarde oziroma izkoriščenega podstrešja. Iz kulturnovarstvenih smernic izhaja, da s svojimi oblikovnimi značilnostmi ne bo negativno vplivala na prostorsko pojavnost in vedute na dvorec Pogled s parkom. Naklon strehe je 25° do 30°.
 

(osončenje)

 
(1)
Pri vseh stanovanjskih bivalnih prostorih je potrebno zagotoviti minimalno zahtevano osončenje, skladno z veljavnimi pravilniki o načrtovanju objektov.
 
(2)
Minimalni čas potrebnega osončenja bivalnih, stanovanjskih prostorov je:
 
-
v zimskem solsticiju 2 uri,
 
-
v poletnem ekvinokciju 3 ure,
 
-
v poletnem solsticiju 5 ur na dan.
 
(3)
To določilo velja tudi za objekte, ki mejijo na območje obravnave.
 

(pogoji za mirujoči promet in urejanje okolja)

 
(1)
Na zemljiški parceli oziroma v objektu je potrebno zagotoviti ustrezne površine za parkiranje in hrambo osebnih vozil. Po normativu je potrebno zagotoviti 2 PM na stanovanjsko enoto in 1 PM za obiskovalce. Parkirna mesta se lahko nadkrijejo.
 
(2)
Zelenice in vrtovi se nahajajo v okviru predvidenih zemljiških parcel. Za zasaditev zelenih površin naj se uporabljajo avtohtone travne, grmovne in drevesne vrste. Ohranjajo se kakovostni pogledi v odprt prostor. Natančneje se ureditev okolja obdela v projektni dokumentaciji za vsak objekt posebej.
 
(3)
Ograje okoli stanovanjskih stavb so lahko lesene, kovinske, žičnate, obsajene z zelenjem.
 
(4)
Ograje ne smejo posegati v območje javnih prometnih in zelenih površin. Od zemljišča, po katerem poteka cestišče, morajo biti odmaknjene min. 0.5 m. Višina in izvedba ograje ob priključkih dovoznih poti na glavno cesto mora biti takšna, da omogoča preglednost v križišču in varno priključevanje.
 

(nezahtevni in enostavni objekti)

 
(1)
Ob stanovanjskih zgradbah je dopustna gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov, z upoštevanjem dopustnega faktorja pozidanosti. Oblikovanje zunanje podobe je podrejeno glavni zgradbi, z možnostjo izvedbe dvokapne strehe istega naklona, ravne strehe ali enokapnice. Odmik nezahtevnega in enostavnega objekta od zemljiške parcele s cesto je 1.50 m do 2.50 m, odmik od meje s sosedom je min. 1.50 m. Ob pisnem soglasju soseda je odmik lahko manjši.
 
(2)
Proti severni sosednji parc. št. 239/12, k.o. Loče je odmik za tovrstne objekte minimalno 4.0 m, ki se v primeru pisnega soglasja soseda lahko zmanjša.
 

(obstoječa gradnja)

 
Možno je vzdrževanje, rekonstrukcija, adaptacija in dogradnja obstoječih zgradb. Gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov je dopustna ob upoštevanju predpisov, ki urejajo gradnjo objektov glede na zahtevnost. Pri vseh novi gradnjah je potrebno upoštevati, da faktor pozidanosti 40 % ne bo prekoračen.
 

(veljavnost pogojev)

 
Pogoji za urbanistično oblikovanje, ki jih v točki C) določa 6. člen Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta naselja Loče – stanovanjsko in obrtno servisna zazidava (Uradni list RS, št. 84/98) za območje navedeno v 2. členu tega odloka ne veljajo.«

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window