Navigacija

Odlok o proračunu Občine Velika Polana za leto 2016

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 26-1068/2016, stran 3720 DATUM OBJAVE: 8.4.2016

VELJAVNOST: od 9.4.2016 / UPORABA: od 9.4.2016

RS 26-1068/2016

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 9.4.2016 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 30.10.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 26/16

Časovnica

Na današnji dan, 30.10.2020 je:

  • ČISTOPIS
  • ŠE V OBDELAVI
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 9.4.2016
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1068. Odlok o proračunu Občine Velika Polana za leto 2016

 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. in 101/13) in 88., 89., 90. člena Statuta Občine Velika Polana (Uradni list RS, št. 44/99, 52/03 in 89/13) je Občinski svet Občine Velika Polana na 9. seji dne 23. 3. 2016 sprejel
 

O D L O K 
o proračunu Občine Velika Polana za leto 2016

 

1. SPLOŠNA DOLOČBA

 

1. člen

(vsebina odloka)

 
S tem odlokom se za Občino Velika Polana za leto 2016 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
 

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

 

2. člen

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov (varianta: podkontov).
 
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
 
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v €
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
Proračun leta 2016
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
1.281.371,28
 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
1.068.406,48
70
DAVČNI PRIHODKI
833.867,47
 
700 Davki na dohodek in dobiček
759.722,00
 
703 Davki na premoženje
64.403,47
 
704 Domači davki na blago in storitve 
9.242,00
 
706 Drugi davki 
500,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI
234.539,01
 
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 
73.929,77
 
711 Takse in pristojbine 
500,00
 
712 Globe in druge denarne kazni
750,00
 
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
53.184,00
 
714 Drugi nedavčni prihodki
106.175,24
 
72 KAPITALSKI PRIHODKI
39.979,80
 
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
 
 
721 Prihodki od prodaje zalog
 
 
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neop. dolgoročnih sredstev 
39.979,80
73
PREJETE DONACIJE
 
 
730 Prejete donacije iz domačih virov
 
 
731 Prejete donacije iz tujine
 
74
TRANSFERNI PRIHODKI
172.985,00
 
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
104.815,00
 
741 Prejeta sredstva iz drž. proračuna 
iz sredstev proračuna EU 
68.170,00
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
 
 
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
 
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
1.293.401,28
40
TEKOČI ODHODKI
734.562,27
 
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
208.582,48
 
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
31.416,58
 
402 Izdatki za blago in storitve
474.110,32
 
403 Plačila domačih obresti
14.452,89
 
409 Rezerve
6.000,00
41
TEKOČI TRANSFERI
278.289,01
 
410 Subvencije
 
 
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
162.497,83
 
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam
45.589,78
 
413 Drugi tekoči domači transferi
70.201,40
 
414 Tekoči transferi v tujino
 
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
276.550,00
 
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
276.550,00
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
4.000,00
 
431 Invest. transferi prav. in fiz. osebam, 
ki niso pror. uporabniki
4.000,00
 
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
 
III.
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.) 
–12.030,00
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
 
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
 
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0,00
 
750 Prejeta vračila danih posojil
0,00
 
751 Prodaja kapitalskih deležev
 
 
752 Kupnine iz naslova privatizacije
 
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
 
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
 
 
440 Dana posojila
 
 
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in finančnih naložb
 
 
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
 
 
443 Povečanje namenskega premoženja 
v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
 
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
 
C.
RAČUN FINANCIRANJA
 
VII.
ZADOLŽEVANJE (500+501)
302.030,00
50 
ZADOLŽEVANJE
302.030,00
 
500 Domače zadolževanje
302.030,00
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550+551)
46.630,32
55
ODPLAČILA DOLGA
46.630,32
 
550101 Odplačila domačega dolga
46.630,32
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
243.369,68
X.
NETO ZADOLŽEVANJE(VII.-VIII.)
243.369,68
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) 
00,00
 
STANJE SRED. NA RAČ. DNE 31. 12. PRETEK. LETA
192.546,07
 
9009 Splošni sklad za drugo
 
 
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte (varianta: ter podkonte), določene s predpisanim kontnim načrtom.
 
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov (varianta: proračunskih postavk – podkontov) in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Velika Polana (varianta: na oglasni deski Občine Velika Polana).
 
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
 

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

 

3. člen

(izvrševanje proračuna)

 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta (varianta: proračunske postavke – podkonta).

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window