Navigacija

Odlok spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za melioracijo Blejska Dobrava

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 53-2878/2010, stran 7910 DATUM OBJAVE: 2.7.2010

RS 53-2878/2010

 
 

2878. Odlok spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za melioracijo Blejska Dobrava

 
 
Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju - ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07 in 108/09) ter 13. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06 in spr.) je Občinski svet Občine Jesenice na 38. seji dne 10. 6. 2010 sprejel
 

O D L O K
spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za melioracijo Blejska Dobrava

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

 
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o ureditvenem načrtu za melioracijo Blejska Dobrava - ureditveno območje J4/K1 (Uradni list RS, št. 18/91) (v nadaljevanju: spr. in dop. UN).
 
Spremembe in dopolnitve UN obsegajo spremembe tekstualnega dela odloka.
 

2. člen

 
Za 4. členom se doda nov 4.a člen, ki se glasi:
 
»V obravnavanem območju je dopustna postavitev objektov za oglaševanje (panoji max. velikosti 15 x 6 m), in sicer v pasu, ki je od zunanjega roba cestnega sveta avtoceste odmaknjen 40-60 m. V celotnem obravnavanem območju se lahko postavi največ 3 objekte za oglaševanje, in sicer tako, da je v vsakem ureditvenem območju (J4/K1/1-UN, J4/K1/2-UN, J4/K1/3-UN) postavljen po en objekt za oglaševanje.
 
Za potrebe postavitve panojev je možno izvesti priključke na javno elektroenergetsko omrežje. Možna je tudi izraba alternativnih virov energije.
 
Osvetljenost objektov za oglaševanje v času med 24. in 5. uro ni dovoljena, skladno s 13. členom Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list, št. 81/07, 109/07). Za osvetljevanje potrebno uporabljati žarnice, ki oddajajo rumeno, oranžno oziroma rdečo svetlobo in ne oddajajo UV spektra; to so natrijeve plinske žarnice (nizkotlačne ali visokotlačne). Neprimerne so nizkotlačne ali visokotlačne živosrebrne žarnice. Svetilke morajo biti neprodušno zaprte, da ne predstavljajo pasti za žuželke, in usmerjene v tla, brez sevanja svetlobe nad vodoravnico. Poleg tega je potrebno svetilke opremiti z dodatnimi zastiralkami, da bo svetloba usmerjena izključno na oglasno površino. Uporabi naj se svetilke s čim manjšo močjo.
 
Oglaševanje izven objektov za oglaševanje (na pomožnih kmetijskih objektih: kozolcih, lopah ipd.) ni dovoljeno.
 
Za postavitev vsakega objekta za oglaševanje je potrebno predhodno pridobiti izrecno pisno soglasje Občine Jesenice.
 
Objekti za oglaševanje morajo biti od parcelne meje sosednjega zemljišča oddaljeni min. 2,5 m. Odmik je lahko manjši le ob predložitvi pisnega soglasja lastnika sosednjega zemljišča.«
 
Za 4.a členom se doda nov 4.b člen, ki se glasi:
 
»Na celotnem območju UN je dopustna postavitev pomožnih kmetijskih objektov, ki pa ne smejo imeti komunalnih in energetskih priključkov.
 
Pri postavitvi teh objektov je potrebno uporabljati tradicionalne gradbene materiale ter upoštevati tradicionalno obliko pomožnih kmetijskih objektov (videz, velikost, razmerje med širino, dolžino in višino objekta ter streha).
 
Na strehe objektov je možno namestiti elemente za izrabo sončne energije, ki pa ne smejo segati preko slemena. Ob tem je tudi možna izvedba vodov za vračanje energije v javno omrežje. V primeru izgradnje vodov je potrebno pridobiti soglasje ZRSVN.
 
Sprememba namembnosti obstoječih objektov v objekte za oglaševanje ni dopustna.
 
Pomožni kmetijski objekti morajo biti od parcelne meje sosednjega zemljišča oddaljeni min. 2,5 m. Odmik je lahko manjši le ob pisnem soglasja lastnika sosednjega zemljišča. Objekti morajo biti postavljeni na zemljiščih, ki so manj primerna za kmetijsko proizvodnjo (npr. ob poljskih poteh) oziroma na robnih območjih kmetijskih zemljišč. Pomožnih kmetijskih objektov ni dovoljeno postavljati v 40-metrski varovalni pas ob avtocesti.«
 

II. PROSTORSKO TEHNIČNI POGOJI - FUNKCIONALNE IN OBLIKOVALSKE REŠITVE OBJEKTOV IN NAPRAV OZIROMA POSEGOV V PROSTOR TER DOVOLJENE TOLERANCE

 

3. člen

 
V 5. členu se dodajo novi tretji, četrti, peti in šesti odstavek, ki se glasijo:
 
»Za potrebe postavitve in vzdrževanja objektov za oglaševanje in kmetijskih objektov je možno urediti dostope do le-teh. Za potrebe postavitve in vzdrževanje objektov za oglaševanje in pomožnih kmetijskih objektov se uporabljajo obstoječi dostopi, razen če ni druge možnosti. V primerih, da je potreben nov dostop, je potrebno pridobiti soglasje ZRSVN.
 
Preko celotnega območja, ki ga ureja ta UN, je možno zagotoviti cestno povezavo območja UN Črna vas z državnim cestnim omrežjem. Ob tem je potrebno cestno povezavo načrtovati tako, da je vpliv na najboljša kmetijska zemljišča čim manjši.
 
Upoštevati je potrebno določbe Pravilnika o pogojih za graditev gradbenih objektov ali drugih objektov, saditev drevja ter postavljanje naprav v varovalnem progovnem pasu in varovalnem pasu ob industrijskem tiru (Uradni list SRS, št. 2/87) in Zakona o varnosti v železniškem prometu (ZVZelP-A, Uradni list RS, št. 61/07, 21/10) in ostalih podzakonskih aktov, ki so navedeni v 120. členu tega zakona in od Slovenskih železnic, d.o.o. k projektni dokumentaciji pridobiti soglasje.
 
Pri posegih v prostor je potrebno upoštevati: Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06, 45/08, 57/08, 69/08, 42/09), še posebej prvi odstavek 61. člena, ki pravi:
 
»Prepovedano je trajno ali začasno zasesti državno cesto ali njen del, ter izvajati ali opustiti kakršnakoli dela na cesti, ki bi utegnila poškodovati cesto ali ogrožati, ovirati ali zmanjševati varnost prometa na njej. Prav tako je prepovedano na zemljiščih ali objektih izvajati ali opustiti kakršnakoli dela ali karkoli nameščati, kar bi utegnilo škodovati cesti ali ogrožati, ovirati ali zmanjševati varnost prometa na njej.« Upoštevati je potrebno tudi Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 133/06, 37/08, 56/08, 57/08, 73/08, 58/09), Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Uradni list RS, št. 46/00, 110/06), Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07), Priporočila SDR - Cestna razsvetljava: Priporočila SDR - Razsvetljava in signalizacija za promet PR 5/2 - 2000 ter ostale tehnične normative, standarde in predpise s področja cestogradnje.«

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

  • Vpogled v 7 dokumentov
  • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
  • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window