Navigacija

Zakon o bonitetnem nadzoru investicijskih podjetij (ZBNIP)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 123-2625/2021, stran 7643 DATUM OBJAVE: 27.7.2021

VELJAVNOST: od 11.8.2021 / UPORABA: od 11.8.2021

RS 123-2625/2021

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 11.8.2021 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 7.10.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 123/21

Časovnica

Na današnji dan, 7.10.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 11.8.2021
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2625. Zakon o bonitetnem nadzoru investicijskih podjetij (ZBNIP)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o bonitetnem nadzoru investicijskih podjetij (ZBNIP)

 
Razglašam Zakon o bonitetnem nadzoru investicijskih podjetij (ZBNIP), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 13. julija 2021.
 
Št. 003-02-3/2021-141
 
Ljubljana, dne 21. julija 2021
 
Borut Pahor predsednik Republike Slovenije 
 

Z A K O N
O BONITETNEM NADZORU INVESTICIJSKIH PODJETIJ (ZBNIP)

 

1. poglavje SPLOŠNE DOLOČBE

 

1.1. Vsebina, področje uporabe zakona in opredelitev izrazov

 

1. člen

(vsebina zakona)

 
Ta zakon ureja pravila o:
 
1.
ustanovnem kapitalu borznoposredniških družb,
 
2.
nadzorniških pooblastilih in orodjih za bonitetni nadzor Agencije za trg vrednostnih papirjev (v nadaljnjem besedilu: agencija) nad investicijskimi podjetji,
 
3.
bonitetnem nadzoru agencije nad investicijskimi podjetji v skladu s pravili iz Uredbe (EU) 2019/2033 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2019 o bonitetnih zahtevah za investicijska podjetja ter o spremembi uredb (EU) št. 1093/2010, (EU) št. 575/2013, (EU) št. 600/2014 in (EU) št. 806/2014 (UL L št. 314 z dne 5. 12. 2019, str. 1), zadnjič popravljene s Popravkom (UL L št. 405 z dne 2. 12. 2020, str. 79), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 2019/2033/EU), in
 
4.
obveznostih agencije glede objav s področja bonitetne ureditve in nadzora investicijskih podjetij.
 

2. člen

(področje uporabe zakona)

 
(1)
Določbe tega zakona se uporabljajo za borznoposredniške družbe, ki so pridobile dovoljenje in so nadzorovane na podlagi zakona, ki ureja trg finančnih instrumentov, ter za podružnice investicijskih podjetij držav članic v obsegu in kot določa ta zakon.
 
(2)
Na glede na prejšnji odstavek se 4. in 5. poglavje tega zakona ne uporabljata za investicijska podjetja iz drugega in petega odstavka 1. člena Uredbe 2019/2033/EU. Navedena investicijska podjetja se nadzorujejo v skladu z drugim pododstavkom drugega in tretjim pododstavkom petega odstavka 1. člena Uredbe 2019/2033/EU.
 

3. člen

(prenos in izvajanje predpisov Evropske unije)

 
(1)
S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije prenaša Direktiva (EU) 2019/2034 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2019 o bonitetnem nadzoru investicijskih podjetij ter o spremembi direktiv 2002/87/ES, 2009/65/ES, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/59/EU in 2014/65/EU (UL L št. 314 z dne 5. 12. 2019, str. 64), zadnjič popravljena s Popravkom (UL L št. 405 z dne 2. 12. 2020, str. 84), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2019/2034/EU).
 
(2)
S tem zakonom se podrobneje ureja izvajanje Uredbe 2019/2033/EU.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window