Navigacija

Splošni akt o kakovosti univerzalne storitve

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 71-2711/2013, stran 8266 DATUM OBJAVE: 30.8.2013

RS 71-2711/2013

 
 

2711. Splošni akt o kakovosti univerzalne storitve

 
 
Na podlagi prvega odstavka 123. člena Zakona o ele­ktronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12) izdaja direktor agencije
 

S P L O Š N I A K T
o kakovosti univerzalne storitve

 

I. SPLOŠNI DOLOČBI

 

1. člen

(vsebina akta)

 
(1)
Ta splošni akt določa kakovost univerzalne storitve, parametre kakovosti, njihove mejne vrednosti in metode mer­jenja obravnavanih parametrov.
 
(2)
Ta splošni akt določa tudi vsebino, obliko, način in pogostost objave podatkov o kakovosti univerzalne storitve.
 

2. člen

(pomen izrazov)

 
(1)
Pojmi, uporabljeni v tem splošnem aktu, imajo naslednji pomen:
 
1.
Agencija je neodvisen regulativni organ, katere pristoj­nosti, organizacijo in delovanje določa Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12; v nadaljnjem bese­dilu: zakon).
 
2.
Čas vzpostavljanja komunikacije je čas, merjen v se­kundah na eno decimalko natančno, ki preteče od trenutka, ko je javno komunikacijsko omrežje prejelo vse potrebne informa­cije za vzpostavitev govorne komunikacije, pa do trenutka, ko kličoči prejme znak za zasedeno, zvonjenje ali signal javljanja.
 
3.
Delež delujočih javnih telefonskih govorilnic je odstotek delujočih javnih telefonskih govorilnic glede na celotno število vseh javnih telefonskih govorilnic.
 
4.
Delež utemeljenih ugovorov zaradi nepravilnosti v te­lefonskem računu je razmerje v odstotkih med telefonskimi računi, na katere so se naročniki utemeljeno pritožili in vsemi izdanimi računi v času od 1. 1. do 31. 12.
 
5.
Delež neuspelih klicev je razmerje v odstotkih med neuspelimi klici in vsemi poizkusi vzpostavitve klica v času od 1. 1. do 31. 12.
 
6.
Dostopovni vod je žična ali brezžična povezava od omrežne priključne točke na fiksni lokaciji do prvega dosto­povnega vozlišča ali oddaljenega koncentratorja, ki omogoča povezavo z jedrnim omrežjem.
 
7.
Neuspeli klic je poskus klica na veljavno in pravilno izbrano telefonsko številko, kjer se najkasneje po 30 sekundah od trenutka, ko je omrežje prejelo vse potrebne informacije za vzpostavitev zveze, na terminalu kličočega ne oglasi znak za zasedeno, zvonjenje ali signal javljanja.
 
8.
Pogostost napak ali okvar na dostopovnem vodu je število prekinitev ali pomembno poslabšanje kakovosti javno dostopnih telefonskih storitev, ki jih je stranka zaznala in pra­vilno prijavila službi za pomoč in podporo uporabnikom, na posameznem dostopovnem vodu izvajalca univerzalne storitve.
 
9.
Odzivni čas do storitev univerzalne imeniške službe je čas merjen v sekundah, ki preteče od trenutka, ko je vzposta­vljena povezava z omrežjem, do trenutka, ko se oglasi in nudi storitve imeniška služba ali primerljiv glasovno aktivirani sistem.
 
10.
Rok odprave napak ali okvar je čas, merjen v urah, ki preteče od sprejetja veljavne prijave napake ali okvare pri služ­bi za pomoč in podporo uporabnikov, do odstranitve napake ali okvare ter povrnitve v prejšnje stanje.
 
11.
Čas za izvedbo začetne priključitve je čas v dnevih, ki preteče od tedaj, ko operater prejme uporabnikovo veljav­no zahtevo za priključitev na javno komunikacijsko omrežje, oziroma, če je bila pogodba o sklenitvi naročniškega razmerja uporabniku izročena v podpis v največ osmih dneh od ope­raterjevega prejema zahteve, do trenutka, ko je priključitev uspešno izvedena in ima uporabnik dostop do javno dostopnih telefonskih storitev na fiksni lokaciji. Zahteva za priključitev je lahko dana ustno, pisno ali v drugi sprejemljivi obliki.
 
12.
Prijava napake ali okvare je upravičena prijava ne­delovanja ali pomembnega poslabšanja kakovosti storitve, ki ni posledica okvare ali nedelovanja kakršnekoli opreme na uporabniški strani omrežne priključne točke ali neustreznega spreminjanja nastavitev terminalske opreme s strani uporab­nika storitev.
 
13.
Univerzalna storitev je najmanjši nabor storitev do­ločene kakovosti, ki je dostopen vsem končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji po dostopni ceni ne glede na njihovo geografsko lego.
 
14.
Univerzalna imeniška služba je služba, ki v javnem imeniku zagotavlja podatke od 1. do 4. točke prvega odstavka 148. člena zakona o vseh naročnikih javno dostopnih tele­fonskih storitev, ki v skladu s 150. členom zakona predhodno soglašajo z njihovo objavo v javnem imeniku.
 
(2)
Ostali pojmi uporabljeni v tem splošnem aktu imajo enak pomen, kot je določen v zakonu.
 

II. IZVAJANJE UNIVERZALNE STORITVE

 

3. člen

(javno komunikacijsko omrežje in javno dostopne telefonske storitve)

 
(1)
Izvajalec univerzalne storitve mora na razumno zah­tevo fizične ali pravne osebe zagotoviti priključitev v javno komunikacijsko omrežje in dostop do javnih telefonskih sto­ritev na fiksni lokaciji. Priključitev je lahko izvedena z žičnimi ali brezžičnimi tehnologijami. Najmanjši nabor storitev, ki ga mora izvajalec univerzalne storitve zagotavljati 24 ur na dan in sedem dni v tednu vključuje:
 
-
govorne komunikacije;
 
-
faksimilne komunikacije;
 
-
podatkovne komunikacije s prenosno hitrostjo, ki je v skladu s splošnim aktom agencije, izdanim na podlagi 124. člena zakona;
 
-
brezplačno zagotavljanje klica v sili na enotno evropsko telefonsko številko 112, številko policije 113, enotno telefonsko številko za prijavo pogrešanih otrok 116 000 in vse druge šte­vilke, ki so kot take določene v načrtu oštevilčenja.
 
(2)
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko izva­jalec univerzalne storitve omeji ali prekine izvajanje storitev iz prejšnjega odstavka na način, pod pogoji in v trajanju, kot je določeno v 122. in 141. členu zakona.
 
(3)
Če ima končni uporabnik možnost alternativnega do­stopa do vseh storitev iz nabora univerzalne storitve iz prvega odstavka tega člena po dostopni ceni na trgu, teh storitev ne more zahtevati od izvajalca univerzalne storitve.
 
(4)
Izvajalec univerzalne storitve iz prvega odstavka tega člena mora zagotavljati službo za pomoč in prijavo napak ali okvar. Služba mora delovati neprekinjeno 24 ur na dan in sedem dni v tednu in mora poskrbeti za odpravo napak ali okvar oziroma odpravo pomembnega poslabšanja kakovosti storitev iz nabora univerzalne storitve v najkrajšem možnem času. Čas prijav in odprav napak ali okvar se mora beležiti s pomočjo računalniško podprtega sistema obdelave podatkov (podatkovne baze).

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window