Navigacija

Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Šmarješke Toplice

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 58-2278/2013, stran 6724 DATUM OBJAVE: 8.7.2013

VELJAVNOST: od 23.7.2013 / UPORABA: od 23.7.2013

RS 58-2278/2013

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 23.7.2013 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 5.7.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 58/13

Časovnica

Na današnji dan, 5.7.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 23.7.2013
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2278. Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Šmarješke Toplice

 
 
Na podlagi tretjega odstavka 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09 – ZPNačrt-A, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12 – ZPNačrt-B in 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – Skl. US: U-I-43/13-8), Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) in 17. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 21/07, 33/10) je Občinski svet Občine Šmarješke Toplice na 24. redni seji dne 26. 6. 2013 sprejel
 

O D L O K
o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Šmarješke Toplice

 

I. SPLOŠNI DOLOČBI

 

1. člen

(predmet odloka)

 
(1)
S tem odlokom se sprejme program opremljanja in podlage za odmero komunalnega prispevka, ki so določene v programu opremljanja stavbnih zemljišč za celotno območje Občine Šmarješke Toplice (v nadaljevanju: program opremljanja), ki je na vpogled na sedežu občine.
 
(2)
Program opremljanja vsebuje naslednje podlage za odmero komunalnega prispevka:
 
-
obračunska območja posameznih vrst komunalne opreme,
 
-
skupne in obračunske stroške po posameznih vrstah komunalne opreme in po obračunskih območjih,
 
-
preračun obračunskih stroškov na m2 parcele in na m2 neto tlorisne površine objekta po posameznih vrstah opreme in obračunskih območjih in
 
-
podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka, ki so razmerje med merilom parcele in merilom neto tlorisne površine, faktor dejavnosti, olajšave in oprostitve za določene kategorije objektov ter način plačila komunalnega prispevka.
 

2. člen

(predmet komunalnega prispevka)

 
Predmet obračuna komunalnega prispevka so predvideni in obstoječi objekti na območju Občine Šmarješke Toplice, ki bodo povečevali neto tlorisno površino ali spreminjali namembnost oziroma se bodo prvič opremljali z vodovodnim omrežjem, kanalizacijskim omrežjem, omrežjem cest oziroma se bo zanje izvajala obvezna gospodarska javna služba zbiranja, odvoza in deponiranja komunalnih odpadkov.
 

II. MERILA IN PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA

 

3. člen

(pomen pojmov in kratic)

 
(1)
V tem odloku uporabljeni pojmi imajo naslednji pomen:
 
a)
Komunalna oprema je po tem odloku:
 
-
objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja po predpisih, ki urejajo varstvo okolja in
 
-
objekti grajenega javnega dobra, in sicer: občinske ceste, javna parkirišča in druge javne površine.
 
b)
Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga zavezanec plača občini. V višini komunalnega prispevka niso vključeni stroški vzdrževanja komunalne opreme. Šteje se, da so s plačilom komunalnega prispevka poravnani vsi stroški priključevanja na komunalno opremo, razen gradnje tistih delov priključkov, ki so v zasebni lasti.
 
c)
Obračunsko območje posamezne vrste komunalne opreme je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na to vrsto komunalne opreme oziroma območje njene uporabe.
 
d)
Obračunski stroški komunalne opreme so tisti del skupnih stroškov komunalne opreme, ki se financirajo iz sredstev zbranih s plačili komunalnih prispevkov in bodo bremenili določljive zavezance.
 
e)
Za parcelo po tem odloku se šteje zemljiška parcela ali njen del, na kateri je možno graditi objekt oziroma je objekt že zgrajen, in za katerega mora zavezanec plačati komunalni prispevek. Za parcelo po tem odloku se šteje tudi gradbena parcela iz veljavnih prostorskih aktov.
 
f)
Neto tlorisna površina objekta je seštevek vseh tlorisnih površin objekta in se izračuna po SIST ISO 9836. Kot vsota neto tlorisnih površin na obračunskem območju se štejejo neto tlorisne površine vseh obstoječih objektov ter dopustne neto tlorisne površine na še nezazidanih parcelah. Te se za predvidene objekte izračunajo na podlagi prostorskega akta občine.
 
g)
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na komunalno opremo, ali ki povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost.
 
(2)
V tem odloku uporabljene kratice imajo naslednji pomen:
 
  KP(ij)    znesek komunalnega prispevka,
         ki pripada posamezni vrsti
         komunalne opreme na posameznem
         obračunskem območju
  A(parcela)  površina parcele
  A (tlorisna) neto tlorisna površina objekta
         je seštevek vseh tlorisnih
         površin objekta in se izračuna
         po standardu SIST ISO 9836
  Dp      delež parcele pri izračunu
         komunalnega prispevka
  Dt      delež neto tlorisne površine
         objekta pri izračunu
         komunalnega prispevka
  K (dejavnost) faktor dejavnosti
  Cp(ij)    obračunski stroški, preračunani
         na m2 parcele na obračunskem
         območju za posamezno vrsto
         komunalne opreme
  Ct(ij)    obračunski stroški, preračunani
         na m2 neto tlorisne površine
         objekta na obračunskem območju
         za posamezno vrsto komunalne
         opreme
  i       posamezna vrsta komunalne
         opreme
  j       posamezno obračunsko območje

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window