Navigacija

Uredba o ravnanju z odpadnimi zdravili

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 105-4483/2008, stran 13813 DATUM OBJAVE: 7.11.2008

VELJAVNOST: od 22.11.2008 / UPORABA: od 22.11.2008

RS 105-4483/2008

Verzija 2 / 2

Čistopis se uporablja od 29.12.2018 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 5.7.2020: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 105/08, 84/18

Časovnica

Na današnji dan, 5.7.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • AKTUALEN
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 29.12.2018
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

4483. Uredba o ravnanju z odpadnimi zdravili

 
 
Na podlagi drugega odstavka 19. člena in petega odstavka 20. člena ter za izvrševanje 36. in 104. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A in 70/08) izdaja Vlada Republike Slovenije
 

U R E D B O 
o ravnanju z odpadnimi zdravili

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina)

 
(1)
Ta uredba določa pravila ravnanja ter pogoje za zbiranje in odstranjevanje neuporabnih zdravil in ostankov zdravil (v nadaljnjem besedilu: odpadna zdravila).
 
(2)
Za vprašanja v zvezi z zbiranjem in odstranjevanjem odpadnih zdravil ter splošnimi pogoji ravnanja z odpadnimi zdravili, ki niso posebej urejena s to uredbo, se uporablja predpis, ki ureja ravnanje z odpadki.
 

2. člen

(uporaba)

 
(1)
Ta uredba se uporablja za odpadna zdravila, ki nastajajo zaradi uporabe zdravil pri končnih uporabnikih ali pri prometu zdravil na debelo in drobno in se kot odpadki uvrščajo med:
 
1.
odpadke iz zdravstva in veterinarstva ter z njima povezanih raziskav (v nadaljnjem besedilu: odpadki iz zdravstva in veterinarstva):
 
a)
odpadki iz porodništva, diagnostike, zdravljenja in preventive v humani medicini s številkama iz klasifikacijskega seznama odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki:
 
-
18 01 08* (odpadna citotoksična in citostatična zdravila) in
 
-
18 01 09 (druga zdravila);
 
b)
odpadki iz raziskav, diagnostike, zdravljenja in preventive pri veterinarski dejavnosti s številkama iz klasifikacijskega seznama odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki:
 
-
18 02 07* (odpadna citotoksična in citostatična zdravila) in
 
-
18 02 08 (druga zdravila);
 
2.
ločeno zbrane frakcije komunalnih odpadkov s številkama iz klasifikacijskega seznama odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki:
 
-
20 01 31* (odpadna citotoksična in citostatična zdravila) in
 
-
20 01 32 (druga odpadna zdravila).
 
(2)
Za vprašanja v zvezi z ravnanjem z odpadno embalažo, v katero so embalirana zdravila, in glede dajanja v promet embalaže, v katero so embalirana zdravila, ki niso posebej urejena s to uredbo, se uporablja predpis, ki ureja ravnanje z embalažo in odpadno embalažo. Za vprašanja v zvezi z ravnanjem z ločeno zbranimi frakcijami komunalnih odpadkov, ki niso posebej urejena s to uredbo, se uporablja predpis, ki ureja ravnanje z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki, za vprašanja v zvezi z odstranjevanjem odpadnih zdravil, predelavo in odstranjevanjem odpadne prodajne embalaže zdravil, ki vsebuje ostanke zdravil, ter s splošnimi pogoji ravnanja s temi odpadki pa se uporablja predpis, ki ureja ravnanje z odpadki.
 
(3)
Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka tega člena se ta uredba ne uporablja za:
 
-
odpadne radiofarmacevtske izdelke, ki jih urejajo predpisi o ionizirajočih sevanjih, in
 
-
odpadna zdravila iz krvi ali plazme, ki jih urejajo predpisi o preskrbi s krvjo.
 

3. člen

(izrazi)

 
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:
 
1.
citotoksična in citostatična zdravila so zdravila, ki imajo eno ali več naslednjih lastnosti: so kancerogena, genotoksična, teratogena ali imajo kakršenkoli drug škodljiv vpliv na razvoj zarodka ali na sposobnost razmnoževanja, ali so toksična za organe in tkiva pri nizkih odmerkih;
 
2.
zdravilo rastlinskega izvora je katerokoli zdravilo, ki kot učinkovine vsebuje izključno eno ali več rastlinskih snovi, enega ali več rastlinskih pripravkov ali eno ali več rastlinskih snovi v kombinaciji z enim ali več rastlinskimi pripravki;
 
3.
ostanki zdravil so zdravila, ki so končnemu uporabniku ostala po uporabi zdravil in jih končni uporabnik ali njihov imetnik zavrže, namerava zavreči ali mora zavreči;
 
4.
neuporabna zdravila so neuporabljena zdravila, embalirana za končno uporabo, ki so bila dana v promet, vendar jih je treba zavreči zaradi preteka roka uporabnosti ali drugih razlogov;
 
5.
embalaža je embalaža v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z embalažo in odpadno embalažo. Izraz embalaža ustreza izrazu ovojnina v skladu s predpisi, ki urejajo zdravila;
 
6.
stična ovojnina je vsebnik ali druga oblika ovojnine, ki je v neposrednem stiku z zdravilom;
 
7.
odpadna zdravila so neuporabna zdravila in ostanki zdravil, vključno z njihovo stično ovojnino in embalažo, ki ovija stično ovojnino neuporabnega zdravila ali ostanke zdravil;
 
8.
veletrgovec z zdravili je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki v skladu z zakonom, ki ureja zdravila, opravlja dejavnost prometa z zdravili na debelo;
 
9.
vnos zdravila je promet z zdravilom na debelo iz druge države članice Evropske unije v Republiko Slovenijo v skladu z zakonom, ki ureja zdravila;
 
10.
uvoz zdravila je promet z zdravilom na debelo iz tretjih držav na ozemlje Republike Slovenije v skladu z zakonom, ki ureja zdravila;
 
11.
promet z zdravili na debelo je promet z zdravili na debelo v skladu z zakonom, ki ureja zdravila;
 
12.
promet z zdravili na drobno je promet z zdravili za uporabo v humani ali veterinarski medicini na drobno, ki se izvaja v lekarnah in specializiranih prodajalnah, ali ga izvajajo veletrgovci z zdravili, ki prodajajo zdravila zdravstvenim zavodom oziroma pravnim in fizičnim osebam, ki imajo dovoljenje pristojnega organa za opravljanje zdravstvene dejavnosti, ter veterinarskim in drugim organizacijam, ki v skladu s predpisi, ki urejajo veterinarstvo, opravljajo veterinarsko dejavnost;
 
13.
imetnik dovoljenja za opravljanje prometa z zdravili na drobno je javni lekarniški zavod, lekarnar ter pravna oseba ali podjetnik, ki je pridobil dovoljenje za opravljanje prometa z zdravili na drobno v skladu z zakonom, ki ureja lekarniško dejavnost, oziroma z zakonom, ki ureja zdravila;
 
14.
izdaja zdravila je prodaja zdravila na drobno končnemu uporabniku, ki jo spremlja strokovna podpora s svetovanjem v skladu z zakonom, ki ureja zdravila;
 
15.
prepuščanje odpadnih zdravil je v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, oddajanje odpadnih zdravil v nadaljnje ravnanje brez potrditve evidenčnega lista s strani imetnika in prevzemnika odpadnih zdravil, kadar je tako oddajanje odpadnih zdravil dovoljeno v skladu s to uredbo;
 
16.
oddajanje odpadnih zdravil je v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, ravnanje z odpadnimi zdravili, pri katerem imetnik odpadnih zdravil odda odpadna zdravila v nadaljnje ravnanje s potrditvijo evidenčnega lista, prevzemnik odpadnih zdravil pa s potrditvijo evidenčnega lista odpadna zdravila prevzame;
 
17.
kampanja prepuščanja odpadnih zdravil je s strani zbiralca odpadnih zdravil občasno organizirana dejavnost prepuščanja odpadnih zdravil, ki se izvaja praviloma v bližini prostora z izdajnim mestom zdravil končnim uporabnikom in traja nepretrgoma najmanj en teden, to je od ponedeljka do vključno sobote. V okviru kampanje prepuščanja odpadnih zdravil je treba zagotoviti dejavno spremljanje prevzemanja odpadnih zdravil, ki se uvrščajo med ločeno zbrane frakcije komunalnih odpadkov, tako, da so končni uporabniki na prevzemnem mestu odpadnih zdravil obveščeni o možnosti prepuščanja odpadnih zdravil v zabojnike in o pomenu prepuščanja odpadnih zdravil v nadaljnje postopke odstranjevanja;
 
18.
končni uporabnik je fizična ali pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki zaradi končne uporabe zdravil loči zdravila od prodajne embalaže ali izprazni prodajno embalažo, v kateri so embalirana zdravila;
 
19.
izvajalec občinske gospodarske javne službe (v nadaljnjem besedilu: izvajalec javne službe) je izvajalec občinske gospodarske javne službe, ki opravlja dejavnost ravnanja s komunalnimi odpadki;
 
20.
zbiralec odpadnih zdravil je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki v skladu s to uredbo kot dejavnost opravlja zbiranje odpadnih zdravil;
 
21.
zbiranje odpadnih zdravil je prevzemanje odpadnih zdravil neposredno od izvajalcev javne službe in imetnikov dovoljenj za opravljanje prometa z zdravili na drobno ter njihovo skladiščenje pred oddajo v nadaljnje postopke odstranjevanja;
 
22.
odstranjevanje odpadnih zdravil je vsak postopek odstranjevanja odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, ki se uporablja za odstranjevanje odpadnih zdravil;
 
23.
zbirni center odpadnih zdravil (v nadaljnjem besedilu: zbirni center) je objekt ali prostor v objektu, ki ga upravlja zbiralec odpadnih zdravil in je urejen za predhodno skladiščenje odpadnih zdravil pred njihovo oddajo v odstranjevanje;
 
24.
nosilec skupnega načrta ravnanja z odpadnimi zdravili je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, s katerim so se veletrgovci z zdravili, ki so pristopili k skupnemu načrtu ravnanja z odpadnimi zdravili, dogovorili o njihovem skupnem zastopanju pri izvajanju posameznih opravil pri ravnanju z odpadnimi zdravili v skladu s skupnim načrtom ravnanja z odpadnimi zdravili in o drugih zadevah v zvezi z njegovim izvajanjem;
 
25.
pošiljka odpadnih zdravil je celotna količina odpadnih zdravil, ki jih pri isti osebi, ki opravlja promet z zdravili na drobno, prevzame zbiralec odpadnih zdravil v največ 30 dneh. Za pošiljko odpadnih zdravil šteje tudi celotna pošiljka odpadnih zdravil, ki jih pri istem končnem uporabniku, ki je pravna oseba, ali istem izvajalcu javne službe prevzame zbiralec odpadnih zdravil v največ 30 dneh.
 

II. PRAVILA RAVNANJA PRI PREPUŠČANJU IN ODDAJANJU ODPADNIH ZDRAVIL

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window