Navigacija

Sklep o začasnem financiranju Občine Kostanjevica na Krki v obdobju oktober–december 2017

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 54-2462/2017, stran 6981 DATUM OBJAVE: 29.9.2017

VELJAVNOST: od 30.9.2017 / UPORABA: od 1.10.2017

RS 54-2462/2017

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 1.10.2017 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 18.1.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 54/17

Časovnica

Na današnji dan, 18.1.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 1.10.2017
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2462. Sklep o začasnem financiranju Občine Kostanjevica na Krki v obdobju oktober–december 2017

 
 
Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, s spremembami) in 28. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 49/14) je župan Občine Kostanjevica na Krki dne 21. 9. 2017 sprejel
 

S K L E P
o začasnem financiranju Občine Kostanjevica na Krki v obdobju oktober–december 2017

 

1. SPLOŠNA DOLOČBA

 

1. člen

(vsebina sklepa)

 
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Kostanjevica na Krki (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. oktobra do 31. decembra 2017 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
 

2. člen

(podlaga za začasno financiranje)

 
Začasno financiranje temelji na realiziranem proračunu občine v obdobju oktober–december 2016. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, s spremembami; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2015 (Uradni list RS, št. 28/15 in 80/15; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
 

2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA

 

3. člen

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

 
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
 
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
V EUR
Skupina / Podskupina kontov
Proračun oktober– december 2017
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+73+74)
772.420
 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
674.971
70
DAVČNI PRIHODKI
458.722
 
700 Davki na dohodek in dobiček
398.962
 
703 Davki na premoženje
47.260
 
704 Domači davki na blago in storitve
11.500
 
706 Drugi davki
1.000
71
NEDAVČNI PRIHODKI
216.249
 
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
170.663
 
711 Takse in pristojbine
600
 
712 Globe in druge denarne kazni
800
 
714 Drugi nedavčni prihodki
44.186
74
TRANSFERNI PRIHODKI
97.449
 
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
97.449
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
891.003
40
TEKOČI ODHODKI
294.083
 
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
32.133
 
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
5.235
 
402 Izdatki za blago in storitve
250.255
 
403 Plačila domačih obresti
1.460
 
409 Rezerve
5.000
41
TEKOČI TRANSFERI
319.245
 
410 Subvencije
55.000
 
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
153.527
 
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
10.980
 
413 Drugi tekoči domači transferi
99.738
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
268.275
 
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
268.275
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
9.400
 
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
3.400
 
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
6.000
III.
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
–118.584
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
 
750 Prejeta vračila danih posojil
 
 
751 Prodaja kapitalskih deležev
 
 
752 Kupnine iz naslova privatizacije
 
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
 
440 Dana posojila
 
 
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
 
 
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
 
 
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
 
VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
 
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
 
50
ZADOLŽEVANJE
0
 
500 Domače zadolževanje
0
VIII. 
ODPLAČILA DOLGA (550)
20.724
55
ODPLAČILA DOLGA
20.724
 
550 Odplačila domačega dolga
20.724
IX. 
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–139.308
X. 
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–20.724
XI. 
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
118.584
 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
380.000
 
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
 

3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window