Navigacija

Uredba o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta celovite energetske prenove določenih objektov Ministrstva za zdravje – objekti Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 103-2218/2021, stran 6505 DATUM OBJAVE: 30.6.2021

RS 103-2218/2021

 
 

2218. Uredba o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta celovite energetske prenove določenih objektov Ministrstva za zdravje – objekti Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana

 
 
Na podlagi 11. in 40. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06) Vlada Republike Slovenije izdaja
 

U R E D B O
o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta celovite energetske prenove določenih objektov Ministrstva za zdravje – objekti Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina uredbe)

 
(1)
Ta uredba vsebuje odločitev o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva in izvedbo projekta energetskega pogodbeništva za celovito energetsko prenovo določenih objektov Ministrstva za zdravje – objekti Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana v eni izmed oblik javno-zasebnega partnerstva, določenih z Zakonom o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06).
 
(2)
Ta uredba določa tudi predmet, pravice in obveznosti javnega in zasebnega partnerja ter uporabnikov objektov, postopek izbire zasebnega partnerja in druge sestavine razmerja javno-zasebnega partnerstva za izvedbo projekta celovite energetske prenove objektov Ministrstva za zdravje – objekti Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana.
 
(3)
Ta uredba je koncesijski akt za izvedbo projekta iz prejšnjega odstavka.
 

2. člen

(opredelitev izrazov)

 
(1)
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, pomenijo:
 
-
javni partner oziroma koncedent je Republika Slovenija;
 
-
zasebni partner oziroma koncesionar je fizična ali pravna oseba, ki je izbrana kot izvajalec javno-zasebnega partnerstva;
 
-
uporabnik objektov je Univerzitetni klinični center Ljubljana;
 
-
koncesionirana dejavnost je dejavnost, ki se jo v skladu s predmetom koncesije iz 5. člena te uredbe s koncesijsko pogodbo zaveže opravljati koncesionar;
 
-
pogodbeno zagotavljanje prihrankov energije je pogodbeni dogovor med koncedentom, koncesionarjem in uporabniki objekta za izboljšanje energetske učinkovitosti, ki se preverja in spremlja v celotnem obdobju trajanja koncesijske pogodbe in v okviru katerega se naložbe v ukrepe plačujejo sorazmerno s stopnjo izboljšanja energetske učinkovitosti, dogovorjeno s koncesijsko pogodbo oziroma drugim pogodbeno dogovorjenim merilom za energetsko učinkovitost.
 
(2)
Drugi izrazi, uporabljeni v tej uredbi, pomenijo enako, kot je določeno v Zakonu o javno-zasebnem partnerstvu, v Zakonu o učinkoviti rabi energije (Uradni list RS, št. 158/20), v Zakonu o nekaterih koncesijskih pogodbah (Uradni list RS, št. 9/19) ter v predpisih in drugih aktih, izdanih na njihovi podlagi.
 

II. UGOTOVITEV JAVNEGA INTERESA

 

3. člen

(javni interes)

 
Na podlagi Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo, 65/20 in 158/20 – ZURE), Dolgoročne strategije za spodbujanje naložb energetske prenove stavb, Akcijskega načrta za energetsko učinkovitost za obdobje 2014–2020, Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, Operativnega programa ukrepov zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020, Zakona o ratifikaciji Pogodbe o energetski listini, Protokola k energetski listini o energetski učinkovitosti in s tem povezanimi okoljskimi vidiki in sklepov v zvezi s pogodbo o energetski listini (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 12/97), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US), Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16), na njeni podlagi izdelane investicijske dokumentacije (dokument identifikacije investicijskega projekta) (v nadaljnjem besedilu: DIIP) za investicijo »Energetska prenova stavbe Dermatovenerološka klinika Ljubljana«, izdelovalec DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d. o. o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, december 2020, datum sklepa: 5. 2. 2021; DIIP za investicijo »Energetska prenova stavbe Leonišče«, izdelovalec DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d. o. o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, december 2020, datum sklepa: 5. 2. 2021, DIIP za investicijo »Energetska prenova stavbe Samski dom«, izdelovalec DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d. o. o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, december 2020, datum sklepa: 5. 2. 2021, DIIP za investicijo »Energetska prenova stavbe UKC Stara porodnišnica«, izdelovalec DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d. o. o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, december 2020, datum sklepa: 5. 2. 2021, DIIP za investicijo »Energetska prenova stavbe Bolnišnice dr. Petra Držaja, Vodnikova cesta 62«, izdelovalec EUTRIP, d. o. o., Kidričeva ulica 24, 3000 Celje, december 2019, datum sklepa: 5. 2. 2021, DIIP za investicijo »Energetska sanacija UKC Ljubljana – Stara Travmatološka klinika«, izdelovalec GE projekt, projektiranje, d. o. o., Stegne 21c, 1000 Ljubljana, oktober 2020, datum sklepa: 5. 2. 2021, DIIP za investicijo »Energetska sanacija UKC Ljubljana – Nova porodnišnica«, izdelovalec GE projekt, projektiranje, d. o. o., Stegne 21c, 1000 Ljubljana, december 2019, datum sklepa: 5. 2. 2021, predinvesticijska zasnova za investicijo »Energetska sanacija stavb UKC Ljubljana po modelu javno-zasebnega partnerstva«, izdelovalec DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d. o. o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, januar 2021, datum sklepa: 4. 3. 2021, investicijski program za investicijo »Energetska sanacija stavb UKC Ljubljana po modelu javno-zasebnega partnerstva«, izdelovalec DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d. o. o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, januar 2021, datum sklepa: 16. 2. 2021, Pravilnika o vsebini upravičenosti izvedbe projekta po modelu javno-zasebnega partnerstva (Uradni list RS, št. 32/07) in na njegovi podlagi izdelane ocene o upravičenosti izvedbe projekta po modelu javno-zasebnega partnerstva (ocena o upravičenosti JZP za energetsko sanacijo Dermatovenerološke klinike, Samskega doma, Stare porodnišnice in Leonišča, izdelal Inštitut za javno-zasebno partnerstvo, zavod Turjak, PE Ljubljana, Ukmarjeva 2, 1000 Ljubljana, december 2020, ter ocena o upravičenosti JZP za energetsko sanacijo Bolnišnice dr. Petra Držaja in Geriatrije, Nove porodnišnice in Stare travmatološke klinike, izdelal Inštitut za javno-zasebno partnerstvo, zavod Turjak, PE Ljubljana, Ukmarjeva 2, 1000 Ljubljana, oktober 2020) se ugotavlja, da obstaja javni interes za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva za celovito energetsko prenovo določenih objektov Ministrstva za zdravje – objekti Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana v obliki javno-zasebnega partnerstva na način in v obsegu, kot sta določena v 4., 5. in 6. členu te uredbe.
 

III. VRSTA, PREDMET, OBMOČJE IZVAJANJA IN ČAS TRAJANJA JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window