Navigacija

Zakon o učinkoviti rabi energije (ZURE)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 158-2762/2020, stran 6703 DATUM OBJAVE: 2.11.2020

VELJAVNOST: od 17.11.2020 / UPORABA: od 17.11.2020

RS 158-2762/2020

Verzija 2 / 3

Čistopis se uporablja od 1.1.2022 do 31.12.2024. Status čistopisa na današnji dan, 29.5.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 158/20

Časovnica

Na današnji dan, 29.5.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 1.1.2022
    DO 31.12.2024
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2762. Zakon o učinkoviti rabi energije (ZURE)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o učinkoviti rabi energije (ZURE)

 
Razglašam Zakon o učinkoviti rabi energije (ZURE), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 21. oktobra 2020.
 
Št. 003-02-8/2020-9
 
Ljubljana, dne 29. oktobra 2020
 
Borut Pahor predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O UČINKOVITI RABI ENERGIJE (ZURE)

 

I. poglavje: SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina zakona)

 
(1)
Ta zakon določa ukrepe za spodbujanje energetske učinkovitosti, ukrepe za povečanje učinkovite rabe energije in ukrepe za izboljšanje energetske učinkovitosti stavb.
 
(2)
Ta zakon določa tudi pristojnosti organov, ki opravljajo naloge po tem zakonu, in izvajanje politike države na področju energetske učinkovitosti.
 

2. člen

(prenos in izvrševanje predpisov Evropske unije)

 
(1)
S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije prenašajo naslednje direktive Evropske unije:
 
-
Direktiva 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, povezanih z energijo (UL L št. 285 z dne 31. 10. 2009, str. 10; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2009/125/ES),
 
-
Direktiva 2010/31/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. maja 2010 o energetski učinkovitosti stavb (UL L št. 153 z dne 18. 6. 2010, str. 13), zadnjič spremenjena z Uredbo (EU) 2018/1999 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2018 o upravljanju energetske unije in podnebnih ukrepov, spremembi uredb (ES) št. 663/2009 in (ES) št. 715/2009 Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv 94/22/ES, 98/70/ES, 2009/31/ES, 2009/73/ES, 2010/31/EU, 2012/27/EU in 2013/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Sveta 2009/119/ES in (EU) 2015/652 ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 525/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 328 z dne 21. 12. 2018, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2010/31/EU),
 
-
Direktiva 2012/27/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o energetski učinkovitosti, spremembi direktiv 2009/125/ES in 2010/30/EU ter razveljavitvi direktiv 2004/8/ES in 2006/32/ES (UL L št. 315 z dne 14. 11. 2012, str. 1), zadnjič spremenjena z Direktivo (EU) 2019/944 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. junija 2019 o skupnih pravilih notranjega trga električne energije in spremembi Direktive 2012/27/EU (UL L št. 158 z dne 14. 6. 2019, str. 125), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2012/27/EU),
 
-
Direktiva (EU) 2018/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2018 o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov (UL L št. 328 z dne 21. 12. 2018, str. 82),
 
-
Direktiva 2009/73/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o skupnih pravilih notranjega trga z zemeljskim plinom in o razveljavitvi Direktive 2003/55/ES (UL L št. 211 z dne 14. 8. 2009, str. 94), zadnjič spremenjena z Direktivo (EU) 2019/692 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2019 o spremembi Direktive 2009/73/ES o skupnih pravilih notranjega trga z zemeljskim plinom (UL L št. 117 z dne 3. 5. 2019, str. 1).
 
(2)
Ta zakon določa pristojni organ za nadzor nad izvajanjem in sankcije za kršitve Uredbe (EU) 2017/1369 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2017 o vzpostavitvi okvira za označevanje z energijskimi nalepkami in razveljavitvi Direktive 2010/30/EU (UL L št. 198 z dne 28. 7. 2017, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2017/1369/EU).
 

3. člen

(cilji zakona)

 
Cilji na področju energetske učinkovitosti in učinkovite rabe energije so zlasti:
 
-
zmanjšanje rabe energije;
 
-
učinkovita raba energije;
 
-
povečanje energetske učinkovitosti;
 
-
zanesljiva oskrba z energijo;
 
-
učinkovita pretvorba energije;
 
-
prehod v podnebno nevtralno družbo z uporabo nizkoogljičnih energetskih tehnologij;
 
-
zagotavljanje energetskih storitev;
 
-
zagotavljanje kakovosti notranjega okolja v stavbah;
 
-
ozaveščanje končnih odjemalcev o koristih večje energetske učinkovitosti, porabi energentov in energetski učinkovitosti njihovih objektov;
 
-
povečanje energetske učinkovitosti vseh deležnikov, zlasti javnega sektorja;
 
-
zagotavljanje socialne kohezivnosti;
 
-
varstvo potrošnikov kot končnih odjemalcev energije.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window