Navigacija

Odlok o 1. rebalansu proračuna Občine Štore za leto 2018

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 70-3464/2018, stran 10853 DATUM OBJAVE: 2.11.2018

RS 70-3464/2018

 
 

3464. Odlok o 1. rebalansu proračuna Občine Štore za leto 2018

 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819 in 13/18) in 16. člena Statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 1/12, 38/14, 23/18) je Občinski svet Občine Štore na 22. redni seji dne 16. 10. 2018 sprejel
 

O D L O K
o 1. rebalansu proračuna Občine Štore za leto 2018

 

1. SPLOŠNA DOLOČBA

 

1. člen

(vsebina odloka)

 
Z Odlokom o 1. rebalansu proračuna Občine Štore za leto 2018 se spreminja in dopolnjuje Odlok o proračunu Občine Štore za leto 2018 (Uradni list RS, št. 79/17).
 

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

 

2. člen

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
 
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
 
   
v eurih
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
 
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Pod konto
1. rebalans proračuna za leto 2018
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
3.853.404
 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
3.089.685
70
DAVČNI PRIHODKI
2.680.111
 
700 Davki na dohodek in dobiček
2.322.840
 
703 Davki na premoženje
283.155
 
704 Domači davki na blago in storitve
72.066
 
706 Drugi davki
2.050
71
NEDAVČNI PRIHODKI
409.574
 
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
326.549
 
711 Takse in pristojbine
3.092
 
712 Globe in druge denarne kazni
8.027
 
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
10.200
 
714 Drugi nedavčni prihodki
61.706
72
KAPITALSKI PRIHODKI
619.698
 
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
309.200
 
721 Prihodki od prodaje zalog
0
 
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
310.498
73
PREJETE DONACIJE
0
 
730 Prejete donacije iz domačih virov
0
 
731 Prejete donacije iz tujine
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
144.021
 
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
144.021
 
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
0
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
0
 
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
3.881.815
40
TEKOČI ODHODKI
1.510.562
 
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
361.739
 
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
55.970
 
402 Izdatki za blago in storitve
1.037.452
 
403 Plačila domačih obresti
16.545
 
409 Rezerve
38.856
41
TEKOČI TRANSFERI
1.077.256
 
410 Subvencije
0
 
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
795.728
 
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
80.224
 
413 Drugi tekoči domači transferi
201.304
 
414 Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
1.232.567
 
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
1.232.567
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
61.430
 
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
61.430
 
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
0
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–28.411
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
 
750 Prejeta vračila danih posojil
0
 
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
 
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
64.037
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
64.037
 
440 Dana posojila
64.037
 
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb
0
 
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
 
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
–64.037
C.
RAČUN FINANCIRANJA
 
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
62.481
50
ZADOLŽEVANJE
62.481
 
500 Domače zadolževanje
62.481
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
53.294
55
ODPLAČILA DOLGA
53.294
 
550 Odplačila domačega dolga
53.294
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) – ali 0 ali +
–83.261
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
9.187
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
28.411
 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA 
84.111
 
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
 
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Štore.
 
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
 

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

 

3. člen

(izvrševanje proračuna)

 
V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta.
 
Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja javne finance in podzakonskimi predpisi, izdanimi na njegovi podlagi in podlagi tega odloka.
 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.
 
Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta mora biti za tekoče leto usklajen z veljavnim proračunom.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

  • Vpogled v 7 dokumentov
  • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
  • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window