Navigacija

Koncesijski akt za izvajanje pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije in pogodbene oskrbe objektov »Fakulteta za organizacijske vede; Šolski center Kranj in Športna dvorana Zlato polje; Dijaški in študentski dom Kranj in Gimnazija Franceta Prešerna« ki se oskrbujejo z energijo iz skupne kotlovnice na lokaciji Zlato polje v Kranju

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 29-1541/2017, stran 4275 DATUM OBJAVE: 9.6.2017

VELJAVNOST: od 10.6.2017 / UPORABA: od 10.6.2017

RS 29-1541/2017

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 10.6.2017 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 15.9.2019: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 29/17

Časovnica

Na današnji dan, 15.9.2019 je:

 • ČISTOPIS
 • AKTUALEN
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 10.6.2017
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1541. Koncesijski akt za izvajanje pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije in pogodbene oskrbe objektov »Fakulteta za organizacijske vede; Šolski center Kranj in Športna dvorana Zlato polje; Dijaški in študentski dom Kranj in Gimnazija Franceta Prešerna« ki se oskrbujejo z energijo iz skupne kotlovnice na lokaciji Zlato polje v Kranju

 
Na podlagi 11., 36. in 40. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06, Uradni list Evropske unije, št. 317/2007, 314/2009, 319/2011, 335/2013, 307/2015; v nadaljevanju: ZJZP), Odloka o preoblikovanju Univerze v Mariboru (OdPUM-1, Uradni list RS, št. 28/00, 98/03, 79/04, 36/06, 58/07, 67/08, 96/09, 17/15), Sklepa Vlade Republike Slovenije številka 36000-11/2016/3 z dne 10. 11. 2016 ter sklepa 3. redne seje Upravnega odbora Univerze v Mariboru z dne 25. 5. 2017, Univerza v Mariboru kot vodilni partner na projektu sprejme naslednji
 

K O N C E S I J S K I   A K T  
za izvajanje pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije in pogodbene oskrbe objektov »Fakulteta za organizacijske vede; Šolski center Kranj in Športna dvorana Zlato polje; Dijaški in študentski dom Kranj in Gimnazija Franceta Prešerna« ki se oskrbujejo z energijo iz skupne kotlovnice na lokaciji Zlato polje v Kranju 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina koncesijskega akta)

 
(1)
Ta akt vsebuje odločitev o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva in izvedbo projekta energetskega pogodbeništva za energetsko sanacijo objektov »Fakulteta za organizacijske vede; Šolski center Kranj in Športna dvorana Zlato polje; Dijaški in študentski dom Kranj in Gimnazija Franceta Prešerna Kranj«.
 
(2)
Ta akt določa tudi predmet, pravice in obveznosti javnega in zasebnega partnerja, postopek izbire zasebnega partnerja in druge sestavine razmerja javno-zasebnega partnerstva.
 
(3)
S tem aktom Javni zavodi v vlogi koncedenta določa tudi predmet koncesije in način financiranja, pravice in obveznosti koncedenta in koncesionarja, postopek izbire koncesionarja ter pogoje in merila za njegovo izbiro, trajanje in prenehanje koncesijskega razmerja ter pogoje za njegove spremembe.
 

2. člen

(opredelitev ključnih izrazov)

 
(1)
V okviru tega koncesijskega akta se uporabljajo sledeči pojmi, ki imajo naslednji pomen:
 
I. »drug javni partner« oziroma »koncedent« je pravna oseba javnega prava, ki jo ustanovi država ali samoupravna lokalna skupnost oziroma druga oseba. Na podlagi Sklepa o imenovanju projektnega odbora za upravljanje projekta »Energetska sanacija objektov na lokaciji Zlato polje v Kranju« z dne 28. 10. 2016 predstavljajo druge javne partnerje Fakulteta za organizacijske vede Kranj, Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj; Športna dvorana Zlato polje, Kidričeva cesta 55, 4000 Kranj; Šolski center Kranj, Kidričeva cesta 55, 4000 Kranj; Dijaški in študentski dom Kranj, Kidričeva cesta 53, 4000 Kranj; Gimnazija Franceta Prešerna Kranj, Kidričeva cesta 65, 4000 Kranj, in Kotlovnica Zlato polje. Partnerji so konzorcijsko pogodbo kot vodilnega javnega partnerja v vlogi koncedenta določili Univerzo v Mariboru; Slomškov trg 15; 2000 Maribor; za izvedbo postopka izbire koncesionarja;
 
II. »zasebni partner« ali »zasebna partnerka« (v nadaljnjem besedilu: zasebni partner) oziroma »izvajalec javno-zasebnega partnerstva« ali »izvajalka javno-zasebnega partnerstva« (v nadaljnjem besedilu: izvajalec javno-zasebnega partnerstva) je ena ali več pravnih ali fizičnih oseb, ki sklene razmerje javno-zasebnega partnerstva, v katerem tudi pridobi pravico in obveznost izvajati javno-zasebno partnerstvo;
 
III. »razmerje javno-zasebnega partnerstva« je razmerje med javnim in zasebnim partnerjem v zvezi z javno-zasebnim partnerstvom. Razmerje javno-zasebnega partnerstva se lahko izvaja kot razmerje pogodbenega partnerstva (pogodbeno partnerstvo) ali razmerje statusnega partnerstva (statusno partnerstvo);
 
IV. »pogodbeno partnerstvo« je oblika razmerja javno-zasebnega partnerstva, ki se lahko izvaja kot javnonaročniško partnerstvo ali koncesijsko partnerstvo;
 
V. »javnonaročniško partnerstvo« je oblika pogodbenega javno-zasebnega partnerstva, tj. odplačnega razmerja med naročnikom in dobaviteljem blaga, izvajalcem gradenj ali izvajalcem storitev, katerega predmet je naročilo blaga, izvedba gradnje ali storitve (v nadaljnjem besedilu: javnonaročniško partnerstvo);
 
VI. »koncesijsko partnerstvo« je oblika pogodbenega javno-zasebnega partnerstva, tj. dvostransko pravno razmerje med državo oziroma samoupravno lokalno skupnostjo ali drugo osebo javnega prava kot koncedentom in pravno ali fizično osebo kot koncesionarjem, v katerem koncedent podeli koncesionarju posebno ali izključno pravico izvajati gospodarsko javno službo oziroma drugo dejavnost v javnem interesu, kar lahko vključuje tudi zgraditev objektov in naprav, ki so deloma ali v celoti v javnem interesu (v nadaljnjem besedilu: koncesijsko partnerstvo), ali
 
VII. »predmet javno-zasebnega partnerstva« so pravice in obveznosti javnega partnerja, povezane z izvajanjem javno-zasebnega partnerstva. Predmet javno-zasebnega partnerstva je lahko tudi javno pooblastilo, če je nujno vezano na izvajanje javno-zasebnega partnerstva;
 
VIII. »koncedent« je javni partner v primeru koncesijske oblike javno-zasebnega partnerstva (koncesijskega partnerstva);
 
IX. »koncesionar« ali »koncesionarka« (v nadaljnjem besedilu: koncesionar) je izvajalec javno-zasebnega partnerstva v primeru koncesijske oblike javno-zasebnega partnerstva (koncesijskega partnerstva);
 
X. »gospodarska javna služba« je dejavnost, pri kateri ima oseba, ki jo izvaja, posebne obveznosti v javnem interesu. Gospodarsko javno službo določa zakon, ki hkrati določi tudi, katere dejavnosti in zadeve obsega;
 
XI. »objekti in naprave« so nepremičnine in premičnine, brez katerih javno-zasebnega partnerstva ni mogoče izvrševati ali pa je to povezano z nesorazmernimi stroški (na primer javna infrastruktura);
 
XII. »kandidat« ali »kandidatka« (v nadaljnjem besedilu: kandidat) je oseba, ki sodeluje v postopku izbire izvajalca javno-zasebno partnerstva, tako da poda vlogo, katere namen je sklenitev javno-zasebnega partnerstva; če ni v tem zakonu izrecno določeno drugače ali če to ne izhaja iz njegovega namena, veljajo pravila, ki veljajo za kandidata, smiselno tudi za ponudnika in izvajalca javno-zasebnega partnerstva;
 
XIII. »promotor« ali »promotorka« (v nadaljnjem besedilu: promotor) je v smislu tega zakona pravna ali fizična oseba, ki je zainteresirana za javno-zasebno partnerstvo in poda vlogo o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva;
 
XIV. »pripravljalne storitve« so vsi ukrepi za zagotavljanje prihrankov energije, ki jih koncesionar izvede pred začetkom izvajanja glavne storitve;
 
XV. »glavna storitev« je storitev zagotavljanja in jamčenja prihrankov energije;
 
XVI. »druge storitve« so vsi drugi ukrepi za zagotavljanje prihrankov energije, ki ne spadajo med pripravljalne storitve ali glavno storitev;
 
XVII. »pogodbeno zagotavljanje prihrankov energije« pomeni pogodbeni dogovor med koncedentom in koncesionarjem za izboljšanje energetske učinkovitosti, ki se preverja ali spremlja v celotnem obdobju trajanja pogodbe in v okviru katerega se naložbe v ukrep plačujejo sorazmerno s stopnjo izboljšanja energetske učinkovitosti, dogovorjeno s pogodbo, ali drugim dogovorjenim merilom za energetsko učinkovitost, kot so finančni prihranki.
 
(2)
Izrazi, uporabljeni v tem koncesijskem aktu, imajo enak pomen, kot ga določajo ZJZP in predpisi, ki urejajo energetsko dejavnost.
 
(3)
V tem koncesijskem aktu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
 

II. UGOTOVITEV JAVNEGA INTERESA

 

3. člen

(javni interes)

 
Na podlagi 2., 8. in 10. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15); Direktive o energetski učinkovitosti (2012/27/EU) Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012, Dolgoročne strategije za spodbujanje naložb energetske prenove stavb, Akcijskega načrta za energetsko učinkovitost za obdobje 2014–2020, Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, Operativnega programa ukrepov zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020, Zakona o ratifikaciji Pogodbe o energetski listini, Protokola k energetski listini o energetski učinkovitosti in s tem povezanimi okoljskimi vidiki in sklepov v zvezi s pogodbo o energetski listini (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 12/97), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617), 11. členom Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06); Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16) in na njeni podlagi izdelanega Investicijskega programa za investicijo »Celovita energetska sanacija objektov na lokaciji Zlato polje« (PROPLUS d.o.o., št. projekta 52/2016 z dne november 2016), Pravilnika o vsebini upravičenosti izvedbe projekta po modelu javno zasebnega partnerstva (Uradni list RS, št. 32/07) ter na njegovi podlagi izdelane ocene o upravičenosti izvedbe projekta po modelu javno-zasebnega partnerstva za »Celovita energetska sanacija objektov na lokaciji Zlato polje v Kranju« (PROPLUS d.o.o., št. projekta 52/2016 z dne september 2016) se ugotavlja, da obstaja javni interes za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva za energetsko sanacijo objektov: »Fakulteta za organizacijske vede; Šolski center Kranj in športna dvorana Zlato polje; Dijaški in študentski dom Kranj in Gimnazija Franceta Prešerna Kranj« ter prenove skupne kotlovnice na lokaciji Zlato polje v Kranju, ki z energijo oskrbuje navedene objekte.
 
Javni interes je izkazan na naslednji način:
 
-
v okviru projekta se bo zagotovila energetska, gradbena in tehnološka sanacija javnih objektov v lasti oziroma upravljanju javnih zavodov, ki so energetsko potratni in zato nujno potrebni sanacije,
 
-
da se bo z vključitvijo zasebnih investitorjev v projekt sanacije javnih objektov lahko izvedla brez dodatnega javnofinančnega zadolževanja, saj bo investicija poplačana iz ustvarjenih prihrankov pri stroških za energijo,
 
-
da za izvedbo ukrepov energetske sanacije v okviru projekta ne bo potrebno stvarnopravno obremeniti javnih objektov, ki bodo vključeni v projekt, s stavbnimi pravicami ali hipotekami, razen v primeru kotlovnice, ki oskrbuje z energijo objete v lasti javnih zavodov za katero je predvidena priprava stavbne pravice ter služnostne poti za toplovodno omrežje po katerih poteka razvod,
 
-
da se bodo stroški porabe energije v javnih objektih, ki bodo vključeni v projekt, glede na trenutno porabo in trenutno ceno energentov, po izvedeni sanaciji zmanjšali in bo iz tega naslova prišlo do prihrankov pri stroških za energijo,
 
-
da se bo zaradi ukrepov energetske sanacije povečala uporaba obnovljivih virov energije (OVE),
 
-
da se bo standard kakovosti udobja in bivanja za končne uporabnike javnih objektov, ki bodo predmet sanacije, izboljšal,
 
-
da se bo v okviru projekta uvedlo energetsko knjigovodstvo in enoten sistem energetskega upravljanja z objekti, ki so vključeni v projekt, kar zagotavlja večjo preglednost in s tem ohranjalo ali izboljšalo racionalizacijo poslovanja,
 
-
da bodo z izvedbo ukrepov predvidenimi s projektom »Celovita energetska sanacija objektov na lokaciji Zlato polje« javni zavodi prispevali k izpolnjevanju obvez in zaveze držav članic Evropske unije k doseganju ciljev Evropske komisije za podnebno in energetsko politiko 2020.
 

III. VRSTA, PREDMET, OBMOČJE IZVAJANJA, ČAS TRAJANJA PARTNERSTVA IN MODEL JAVNO-ZASEBENEGA PARTNERSTVA

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window