Navigacija

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2009

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 34-1643/2010, stran 4741 DATUM OBJAVE: 30.4.2010

VELJAVNOST: od 1.5.2010 / UPORABA: od 1.5.2010

RS 34-1643/2010

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 1.5.2010 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 5.6.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 34/10

Časovnica

Na današnji dan, 5.6.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 1.5.2010
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1643. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2009

 
 
Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-2759, 110/02-5389, 127/06-5348, 14/07-600, 64/08, 109/08 in 49/09), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99, 36/99, 59/99, 70/00, 94/00, 100/00, 28/01, 87/01, 16/02, 51/02, 108/03, 77/04, 72/05, 100/05, 21/06, 17/07, 60/07, 94/07, 27/08, 76/08, 100/08 in 79/09) in 16. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN, št. 18/95, 18/97, 30/98, Uradni list RS, št. 31/99 in Uradne objave glasila Snežnik 4/06) je Občinski svet Občine Ilirska Bistrica na 32. redni seji dne 22. 4. 2010 sprejel
 

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2009

 

1. člen

 
Zaključni račun proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2009, zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb, račun financiranja ter bilanco rezervnega sklada.
 
Tabela 1: Bilanca prihodkov in odhodkov
 
+-------+--------------------------+------------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV IN   |      |
|    |ODHODKOV         |      |
|    |             |      |
+-------+--------------------------+------------+
|    |I. SKUPAJ PRIHODKI    | 13.687.357|
|    |(70+71+72+73+74)     |      |
|    |             |      |
+-------+--------------------------+------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)  | 10.065.329|
|    |             |      |
+-------+--------------------------+------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI      |  8.725.812|
|    |(700+703+704+706)     |      |
|    |             |      |
+-------+--------------------------+------------+
|    |700 DAVKI NA DOHODEK IN  |  7.709.462|
|    |DOBIČEK          |      |
|    |             |      |
+-------+--------------------------+------------+
|    |703 DAVKI NA PREMOŽENJE  |   637.695|
|    |             |      |
+-------+--------------------------+------------+
|    |704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO |   378.655|
|    |IN STORITVE        |      |
|    |             |      |
+-------+--------------------------+------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI     |  1.339.517|
|    |(710+711+712+713+714)   |      |
|    |             |      |
+-------+--------------------------+------------+
|    |710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN|   441.072|
|    |DOHODKI OD PREM.     |      |
|    |             |      |
+-------+--------------------------+------------+
|    |711 TAKSE IN PRISTOJBINE |    6.266|
|    |             |      |
+-------+--------------------------+------------+
|    |712 DENARNE KAZNI     |    7.629|
|    |             |      |
+-------+--------------------------+------------+
|    |713 PRIHODKI OD PRODAJE  |    9.854|
|    |BLAGA IN STORITEV     |      |
|    |             |      |
+-------+--------------------------+------------+
|    |714 DRUGI NEDAVČNI    |   874.695|
|    |PRIHODKI         |      |
|    |             |      |
+-------+--------------------------+------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI    |   106.645|
|    |(720+721+722)       |      |
|    |             |      |
+-------+--------------------------+------------+
|    |720 PRIHODKI OD PRODAJE  |   36.652|
|    |OSNOVNIH SREDSTEV     |      |
|    |             |      |
+-------+--------------------------+------------+
|    |722 PRIHODKI OD PRODAJE  |   69.992|
|    |ZEMLJIŠČ IN NEMAT. PREMOŽ.|      |
|    |             |      |
+-------+--------------------------+------------+
|73   |PREJETE DONACIJE (730+731)|     500|
|    |             |      |
+-------+--------------------------+------------+
|    |730 PREJETE DONACIJE IZ  |     500|
|    |DOMAČIH VIROV       |      |
|    |             |      |
+-------+--------------------------+------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI    |  3.514.884|
|    |             |      |
+-------+--------------------------+------------+
|    |740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ|  2.817.542|
|    |DRUGIH JAVNOFIN. INST.  |      |
|    |             |      |
+-------+--------------------------+------------+
|    |II. SKUPAJ ODHODKI    | 14.968.323|
|    |(40+41+42+43)       |      |
|    |             |      |
+-------+--------------------------+------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI      |  3.159.013|
|    |(400+401+402+403+409)   |      |
|    |             |      |
+-------+--------------------------+------------+
|    |400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI|   659.695|
|    |ZAPOSLENIM        |      |
|    |             |      |
+-------+--------------------------+------------+
|    |401 PRISPEVKI DELODAJALCEV|   112.902|
|    |ZA SOCIALNO VAR.     |      |
|    |             |      |
+-------+--------------------------+------------+
|    |402 IZDATKI ZA BLAGO IN  |  2.307.042|
|    |STORITVE         |      |
|    |             |      |
+-------+--------------------------+------------+
|    |403 PLAČILA DOMAČIH    |   51.837|
|    |OBRESTI          |      |
|    |             |      |
+-------+--------------------------+------------+
|    |409 SREDSTVA, IZLOČENA V |   27.537|
|    |REZERVE          |      |
|    |             |      |
+-------+--------------------------+------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI     |  3.951.273|
|    |(410+411+412+413)     |      |
|    |             |      |
+-------+--------------------------+------------+
|    |410 SUBVENCIJE      |   112.673|
|    |             |      |
+-------+--------------------------+------------+
|    |411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM|  2.082.763|
|    |IN GOSPODINJSTVOM     |      |
|    |             |      |
+-------+--------------------------+------------+
|    |412 TRANSFERI NEPROFITNIM |   527.474|
|    |ORG. IN USTANOVAM     |      |
|    |             |      |
+-------+--------------------------+------------+
|    |413 DRUGI TEKOČI DOMAČI  |  1.228.364|
|    |TRANSFERI         |      |
|    |             |      |
+-------+--------------------------+------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI   |  6.980.978|
|    |(420)           |      |
|    |             |      |
+-------+--------------------------+------------+
|    |420 NAKUP IN GRADNJA   |  6.980.978|
|    |OSNOVNIH SREDSTEV     |      |
|    |             |      |
+-------+--------------------------+------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI  |   877.060|
|    |(430)           |      |
|    |             |      |
+-------+--------------------------+------------+
|    |431 INVEST.TRANS. PROR.  |   802.801|
|    |UPORABNIKOM        |      |
|    |             |      |
+-------+--------------------------+------------+
|    |432 INVEST.TRANS. PR. IN |   74.259|
|    |FIZ. OSEBAM, KI NISO PR. |      |
|    |U.            |      |
|    |             |      |
+-------+--------------------------+------------+
|    |III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK | –1.280.966|
|    |(I. – II.)        |      |
|    |             |      |
+-------+--------------------------+------------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV |      |
|    |IN NALOŽB         |      |
|    |             |      |
+-------+--------------------------+------------+
|75   |IV. PREJETA VRAČILA DANIH |      0|
|    |POSOJIL IN PRODAJA KAPIT. |      |
|    |DELEŽEV (750+751+752)   |      |
|    |             |      |
+-------+--------------------------+------------+
|    |751 PRODAJA KAPITALSKIH  |      0|
|    |DELEŽEV          |      |
|    |             |      |
+-------+--------------------------+------------+
|44   |V. DANA POSOJILA IN    |    1.800|
|    |POVEČANJE KAPIT. DELEŽEV |      |
|    |             |      |
+-------+--------------------------+------------+
|    |VI. PREJETA MINUS DANA  |   –1.800|
|    |POSOJ. IN SPR.KAP.DEL.  |      |
|    |(IV.-V.)         |      |
|    |             |      |
+-------+--------------------------+------------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA    |      |
|    |             |      |
+-------+--------------------------+------------+
|50   |VII. ZADOLŽEVANJE (500)  |      0|
|    |             |      |
+-------+--------------------------+------------+
|    |500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE  |      0|
|    |             |      |
+-------+--------------------------+------------+
|55   |VIII. ODPLAČILA DOLGA   |   218.692|
|    |(550)           |      |
|    |             |      |
+-------+--------------------------+------------+
|    |550 ODPLAČILA DOMAČEGA  |   218.692|
|    |DOLGA           |      |
|    |             |      |
+-------+--------------------------+------------+
|    |IX. SPREM. STANJA SRED. NA| –1.501.458|
|    |RAČ. (I+IV+VII-II-V-VIII) |      |
|    |             |      |
+-------+--------------------------+------------+
|    |X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII-|  –218.692|
|    |VIII)           |      |
|    |             |      |
+-------+--------------------------+------------+
|    |XI. NETO FINANCIRANJE   |  1.280.966|
|    |(VI+VII-VIII-IX)     |      |
|    |             |      |
+-------+--------------------------+------------+
|    |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH|  3.439.302|
|    |DNE 31. 12. 2008     |      |
|    |             |      |
+-------+--------------------------+------------+
 
Presežek odhodkov nad prihodki po bilanci prihodkov in odhodkov, računu terjatev in naložb ter računu financiranja znaša 1.501.458 evrov.
 
Z upoštevanjem neporabljenih sredstev iz preteklih let v višini 3.439.302 evrov znašajo neporabljena sredstva 1.937.844 evrov.
 

2. člen

 
Rezervni sklad občine izkazuje:
 
– stanje 1. 1. 2009      2.197 evrov
– prihodki v letu 2009    20.833 evrov
– odhodki v letu 2009     2.312 evrov
– presežek prihodkov    20.718 evrov.
 
Presežek prihodkov rezervnega sklada Občine Ilirska Bistrica po stanju 31. 12. 2009 v višini 20.718 evrov, se vodi kot sredstva na računu in se koristi v letu 2010.
 

3. člen

 
Rezervni sklad po stanovanjskem zakonu izkazuje:
 
– stanje 1. 1. 2009    35.142 evrov
– prihodki v letu 2009   7.369 evrov
– odhodki v letu 2009        –
– presežek prihodkov   42.511 evrov.
 
Presežek prihodkov rezervnega sklada po stanovanjskem zakonu po stanju 31. 12. 2009 znaša 42.511 evrov in se vodi kot sredstva na računu. Sredstva se lahko koristijo v letu 2010, na podlagi sklepa Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica in v skladu z veljavno stanovanjsko zakonodajo.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window