Navigacija

Sklep o registrih zavarovalnih zastopnikov in zavarovalnih posrednikov

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 32-1452/2019, stran 3912 DATUM OBJAVE: 17.5.2019

VELJAVNOST: od 16.6.2019 / UPORABA: od 16.6.2019

RS 32-1452/2019

Verzija 2 / 2

Čistopis se uporablja od 27.11.2020 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 27.1.2023: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 32/19, 162/20

Časovnica

Na današnji dan, 27.1.2023 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 27.11.2020
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1452. Sklep o registrih zavarovalnih zastopnikov in zavarovalnih posrednikov

 
 
Na podlagi 2. točke tretjega odstavka 564. člena in 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15 in 9/19) Agencija za zavarovalni nadzor izdaja
 

S K L E P
o registrih zavarovalnih zastopnikov in zavarovalnih posrednikov

 

1. člen

(splošna določba)

 
Ta sklep določa podrobnejša pravila o načinu vodenja registrov iz 562. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15 in št. 9/19; v nadaljnjem besedilu: ZZavar-1), podatkih, ki se vpisujejo v te registre, načinu javnega dostopa do teh podatkov ter o podrobnejši vsebini, načinu in rokih obveščanja o spremembi podatkov, ki se vpisujejo v te registre.
 

2. člen

(vodenje registrov)

 
(1)
Registre iz 562. člena ZZavar-1 vodijo:
 
1.
Agencija za zavarovalni nadzor,
 
2.
zavarovalnica,
 
3.
zavarovalno zastopniška družba,
 
4.
zavarovalno posredniška družba
 
5.
zastopnik dopolnilnih zavarovanj in
 
6.
banka, ki opravlja dejavnost zavarovalnega zastopanja.
 
(2)
Določbe tega sklepa o zavarovalno zastopniški in posredniški družbi se smiselno uporabljajo tudi za samostojnega podjetnika posameznika po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, ki kot gospodarsko dejavnost opravlja storitve zastopanja in posredovanja za zavarovalnice pri sklepanju zavarovalnih pogodb.
 
(3)
Agencija za zavarovalni nadzor vodi:
 
1.
register zavarovalno zastopniških družb, ki so pridobile dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje dejavnosti zavarovalnega zastopanja (v nadaljnjem besedilu: register zavarovalno zastopniških družb),
 
2.
register zavarovalno posredniških družb, ki so pridobile dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje dejavnosti zavarovalnega posredovanja (v nadaljnjem besedilu: register zavarovalno posredniških družb),
 
3.
register zastopnikov dopolnilnih zavarovanj, ki so pridobili dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje dejavnosti zavarovalnega zastopanja (v nadaljnjem besedilu: register zastopnikov dopolnilnih zavarovanj),
 
4.
register bank, ki so pridobile dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje dejavnosti zavarovalnega zastopanja (v nadaljnjem besedilu: register bank, ki opravljajo dejavnost zavarovalnega zastopanja),
 
5.
register oseb, ki so pridobile dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja (v nadaljnjem besedilu: register zavarovalnih zastopnikov),
 
6.
register oseb, ki so pridobile dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje poslov zavarovalnega posredovanja (v nadaljnjem besedilu: register zavarovalnih posrednikov),
 
7.
register zavarovalno zastopniških in posredniških družb ter zastopnikov dopolnilnih zavarovanj in bank, ki opravljajo dejavnost zavarovalnega zastopanja, držav članic, ki so na območju Republike Slovenije upravičene opravljati dejavnost zavarovalnega zastopanja oziroma posredovanja preko podružnice, ustanovljene na območju Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: register podružnic družb držav članic),
 
8.
register zavarovalno zastopniških in posredniških družb, zastopnikov dopolnilnih zavarovanj, bank, ki opravljajo dejavnost zavarovalnega zastopanja in zavarovalnih zastopnikov oziroma posrednikov držav članic, ki so na območju Republike Slovenije, upravičeni neposredno opravljati dejavnost oziroma posle zavarovalnega zastopanja oziroma posredovanja (v nadaljnjem besedilu: register zavarovalnih zastopnikov oziroma posrednikov držav članic) in
 
9.
register zavarovalno zastopniških in posredniških družb tretjih držav, ki so na območju Republike Slovenije upravičene opravljati dejavnost zavarovalnega zastopanja oziroma posredovanja preko podružnice in so pridobile dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor za ustanovitev podružnice (v nadaljnjem besedilu: register podružnic družb tretjih držav).
 
(4)
Zavarovalnica vodi:
 
1.
register zavarovalno zastopniških družb, ki za zavarovalnico opravljajo dejavnost zavarovalnega zastopanja (v nadaljnjem besedilu: register zavarovalno zastopniških družb),
 
2.
register zastopnikov dopolnilnih zavarovanj, ki za zavarovalnico opravljajo dejavnost zavarovalnega zastopanja dopolnilnih zavarovanj (v nadaljnjem besedilu: register zastopnikov dopolnilnih zavarovanj),
 
3.
register bank, ki za zavarovalnico opravljajo dejavnost zavarovalnega zastopanja (v nadaljnjem besedilu: register bank, ki opravljajo dejavnost zavarovalnega zastopanja) in
 
4.
register zavarovalnih zastopnikov, ki na podlagi zaposlitve v zavarovalnici oziroma drugega pravnega razmerja z zavarovalnico opravljajo posle zavarovalnega zastopanja (v nadaljnjem besedilu: register zavarovalnih zastopnikov).
 
Zavarovalnica v okviru vodenja registrov iz 1. do 3. točke tega odstavka navede tudi ime in priimek člana njene uprave, ki je odgovoren za distribucijo zavarovalnih produktov.
 
(5)
Zavarovalno zastopniška družba vodi:
 
1.
register zavarovalno zastopniških družb, ki na podlagi pravnega razmerja z njo opravljajo dejavnost zavarovalnega zastopanja (v nadaljnjem besedilu: register zavarovalno zastopniških družb),
 
2.
register zastopnikov dopolnilnih zavarovanj, ki na podlagi pravnega razmerja z njo opravljajo dejavnost zavarovalnega zastopanja dopolnilnih zavarovanj (v nadaljnjem besedilu: register zastopnikov dopolnilnih zavarovanj) in
 
3.
register zavarovalnih zastopnikov, ki na podlagi zaposlitve oziroma drugega pravnega razmerja z zavarovalno zastopniško družbo opravljajo posle zavarovalnega zastopanja (v nadaljnjem besedilu: register zavarovalnih zastopnikov).
 
(6)
Zavarovalno posredniška družba vodi register zavarovalnih posrednikov, ki na podlagi zaposlitve oziroma drugega pravnega razmerja z zavarovalno posredniško družbo opravljajo posle zavarovalnega posredovanja (v nadaljnjem besedilu: register zavarovalnih posrednikov).
 
(7)
Zastopnik dopolnilnih zavarovanj vodi register zavarovalnih zastopnikov, ki na podlagi zaposlitve oziroma drugega pravnega razmerja zanj opravljajo posle zavarovalnega zastopanja dopolnilnih zavarovanj (v nadaljnjem besedilu: register zavarovalnih zastopnikov).
 
(8)
Banka, ki za zavarovalnico opravlja dejavnost zavarovalnega zastopanja, vodi register zavarovalnih zastopnikov, ki na podlagi zaposlitve oziroma drugega pravnega razmerja z banko opravljajo posle zavarovalnega zastopanja (v nadaljnjem besedilu: register zavarovalnih zastopnikov).
 

3. člen

(podatki, ki se vpisujejo v registre)

 
(1)
V register zavarovalno zastopniških družb, v register zavarovalno posredniških družb, v register zastopnikov dopolnilnih zavarovanj in v register bank, ki opravljajo dejavnost zavarovalnega zastopanja se vpisujejo naslednji podatki:
 
1.
firma in naslov zavarovalno zastopniške družbe, zavarovalno posredniške družbe, zastopnika dopolnilnih zavarovanj in banke, ki opravlja dejavnost zavarovalnega zastopanja,
 
2.
številka in datum izdanega dovoljenja,
 
3.
ime in priimek ter funkcija poslovodnih oseb družbe, ki so odgovorni za distribucijo zavarovalnih produktov, in
 
4.
seznam držav članic, v katerih lahko družba opravlja dejavnost zavarovalnega zastopanja ali zavarovalnega posredovanja.
 
(2)
V register zavarovalnih zastopnikov in v register zavarovalnih posrednikov se vpisujejo naslednji podatki:
 
1.
ime in priimek zavarovalnega zastopnika ali zavarovalnega posrednika,
 
2.
številka in datum izdanega dovoljenja za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja ali zavarovalnega posredovanja in
 
3.
seznam držav članic, v katerih lahko zavarovalni zastopnik ali zavarovalni posrednik opravlja posle zavarovalnega zastopanja ali zavarovalnega posredovanja.
 
(3)
V register zavarovalnih zastopnikov oziroma posrednikov držav članic se vpisujejo naslednji podatki:
 
1.
firma in naslov zavarovalno zastopniške oziroma zavarovalno posredniške družbe, zastopnika dopolnilnih zavarovanj in banke, ki opravlja dejavnost zavarovalnega zastopanja oziroma ime in priimek ter naslov zavarovalnega zastopnika oziroma posrednika,
 
2.
registracijska številka,
 
3.
datum prejema obvestila nadzornega organa države članice iz 573. člena ZZavar-1,
 
4.
informacija o registru zavarovalno zastopniških in zavarovalno posredniških družb oziroma zavarovalnih zastopnikov in zavarovalnih posrednikov v državi članici ter
 
5.
informacija o nadzornem organu v državi članici.
 
(4)
Država članica iz tretjega odstavka tega člena je država članica, v kateri ima zavarovalno zastopniška družba, zavarovalno posredniška družba, zastopnik dopolnilnih zavarovanj ali banka, ki opravlja dejavnost zavarovalnega zastopanja sedež oziroma, v kateri ima zavarovalni zastopnik ali zavarovalni posrednik stalno prebivališče.
 
(5)
V register podružnic družb držav članic se vpisujejo naslednji podatki:
 
1.
firma in naslov zavarovalno zastopniške ali zavarovalno posredniške družbe ter zastopnika dopolnilnih zavarovanj in banke, ki opravlja dejavnost zavarovalnega zastopanja,
 
2.
registracijska številka,
 
3.
datum prejema obvestila nadzornega organa države članice iz 573. člena ZZavar-1,
 
4.
informacija o registrih zavarovalno zastopniških in posredniških družb ter zastopnikov dopolnilnih zavarovanj in bank, ki opravljajo dejavnost zavarovalnega zastopanja, v državi članici,
 
5.
informacija o nadzornem organu v državi članici,
 
6.
firma in naslov podružnice,
 
7.
imena in priimki ter funkcije oseb, ki vodijo podružnico.
 
(6)
V register podružnic družb tretjih držav se vpisujejo naslednji podatki:
 
1.
firma in naslov zavarovalno zastopniške ali zavarovalno posredniške družbe,
 
2.
firma in naslov podružnice,
 
3.
imena in priimki ter funkcije oseb, ki vodijo podružnico,
 
4.
številka in datum izdanega dovoljenja.
 
(7)
V register iz drugega odstavka tega člena se za osebe, ki so dovoljenje za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja oziroma posredovanja pridobile na podlagi 358. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 99/10 – uradno prečiščeno besedilo, 90/12, 56/13 in 63/13 – ZS-K; v nadaljnjem besedilu: ZZavar), pod 2. točko vpiše namesto številke navedba 'po zakonu', kot datum pa 3. 3. 2000.
 
(8)
V register zavarovalnih zastopnikov se vpisujejo tudi fizične osebe, ki so pridobile dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja pri osebi iz četrtega odstavka 227. člena ZZavar (peti odstavek 230. člena ZZavar, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 79/06, v veljavi od dne 11. 8. 2006 do dne 28. 3. 2009), z navedeno opombo »Dovoljenje omejeno: Dovoljenje za samostojno opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja pri pravni osebi, ki sklepa zavarovanja, ki so v neposredni zvezi z glavno storitvijo, ki jo družba opravlja«.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window