Navigacija

Pravilnik o elektromagnetni združljivosti

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 39-1713/2016, stran 5891 DATUM OBJAVE: 3.6.2016

VELJAVNOST: od 4.6.2016 / UPORABA: od 4.6.2016

RS 39-1713/2016

Verzija 2 / 2

Čistopis se uporablja od 15.2.2020 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 7.10.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 39/16, 9/20

Časovnica

Na današnji dan, 7.10.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 15.2.2020
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1713. Pravilnik o elektromagnetni združljivosti

 
 
Na podlagi 5. člena, prvega odstavka 6. člena, šestega odstavka 7. člena in 8. člena ter za izvrševanje 9., 14. in 16. člena Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 17/11) izdaja minister za gospodarski razvoj in tehnologijo
 

P R A V I L N I K 
o elektromagnetni združljivosti

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina)

 
Ta pravilnik določa zahteve za elektromagnetno združljivost opreme, njeno dajanje na trg in omogočanje dostopnosti na trgu, v skladu z Direktivo 2014/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o harmonizaciji zakonodaj držav članic v zvezi z elektromagnetno združljivostjo (prenovitev) (UL L št. 96 z dne 29. 3. 2014, str. 79), zadnjič spremenjeno z Uredbo (EU) 2018/1139 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2018 o skupnih pravilih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Agencije Evropske unije za varnost v letalstvu ter spremembi uredb (ES) št. 2111/2005, (ES) št. 1008/2008, (EU) št. 996/2010, (EU) št. 376/2014 ter direktiv 2014/30/EU in 2014/53/EU Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi uredb (ES) št. 552/2004 in (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe Sveta (EGS) št. 3922/91 (UL L št. 212 z dne 22. 8. 2018, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2018/1139/EU).
 

2. člen

(področje uporabe)

 
(1)
Ta pravilnik se uporablja za opremo, kot je opredeljena v 1. točki 3. člena tega pravilnika.
 
(2)
Ta pravilnik se ne uporablja za:
 
1.
opremo, ki jo opredeljuje Direktiva 1999/5/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 1999 o radijski opremi in telekomunikacijski terminalski opremi ter medsebojnem priznavanju skladnosti te opreme (UL L št. 91 z dne 7. 4. 1999, str. 254);
 
2.
naslednjo letalsko opremo, kadar ta oprema spada na področje uporabe Uredbe 2018/1139/EU in je namenjena izključno za uporabo med letom:
 
a)
zrakoplove, razen brezpilotnih, ter z njimi povezane motorje, propelerje, dele in nenameščeno opremo, in
 
b)
brezpilotne zrakoplove ter z njimi povezane motorje, propelerje, dele in nenameščeno opremo, katerih projektiranje je bilo certificirano v skladu s prvim odstavkom 56. člena Uredbe 2018/1139/EU in so namenjeni za upravljanje izključno na frekvencah, ki so na podlagi Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15 in 40/17) in na njegovi podlagi izdanih predpisov razporejene za zaščiteno letalsko uporabo;
 
3.
radijsko opremo, ki jo uporabljajo radioamaterji v smislu pravilnikov o radijskih storitvah, sprejetih v okviru Ustave in Konvencije Mednarodne telekomunikacijske zveze, razen če je oprema dostopna na trgu;
 
4.
opremo, katere fizikalne lastnosti so same po sebi take, da:
 
-
ne more proizvajati ali prispevati k elektromagnetnemu oddajanju, ki presega ravni, ki omogočajo radijski in telekomunikacijski opremi ter drugim aparatom, da delujejo, kakor je predvideno, in
 
-
deluje brez nesprejemljivega poslabšanja v navzočnosti elektromagnetnih motenj, ki so običajno rezultat predvidene uporabe;
 
5.
po naročilu proizvedene komplete za ocenjevanje, namenjene izključno strokovnjakom za uporabo v raziskovalnih in razvojnih objektih za namene raziskav in razvoja;
 
6.
opremo iz prejšnjega odstavka, kadar so bistvene zahteve iz Priloge 1, ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika, v celoti ali deloma bolj podrobno določene z drugimi akti Evropske unije.
 
(3)
Za radijsko opremo iz 3. točke prejšnjega odstavka se kompleti posameznih delov, ki jih radioamaterji lahko sami sestavijo, in oprema, dostopna na trgu, ki jo radioamaterji lahko predelajo za lastno uporabo, ne štejejo za opremo, dostopno na trgu.
 

3. člen

(pomen izrazov)

 
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo naslednje:
 
1.
„oprema“ je katerikoli aparat ali nepremični sestav;
 
2.
„aparat“ je vsaka končna naprava ali kombinacija teh naprav, ki so kot samostojne funkcionalne enote dostopne na trgu za končnega uporabnika in lahko povzročajo elektromagnetne motnje ali pa take motnje lahko vplivajo na njihovo delovanje. Nahaja se v obliki:
 
-
„sestavnih delov“ ali „podsklopov“, namenjenih temu, da jih v aparat vgradi končni uporabnik, in lahko povzročijo elektromagnetne motnje ali pa take motnje lahko vplivajo na njihovo delovanje;
 
-
„premičnih naprav“, opredeljenih kot kombinacija aparatov in, kadar je to ustrezno, drugih naprav, ki se lahko premeščajo in uporabljajo na različnih mestih;
 
3.
„nepremični sestav“ je določena kombinacija več vrst aparatov in, kjer je to ustrezno, drugih naprav, ki so sestavljene, nameščene in namenjene za stalno uporabo na vnaprej določenem mestu;
 
4.
„elektromagnetna združljivost“ je zmožnost opreme, da v svojem elektromagnetnem okolju zadovoljivo deluje, ne da bi pri tem proizvajala nesprejemljive elektromagnetne motnje za drugo opremo v tem okolju;
 
5.
„elektromagnetna motnja“ je vsak elektromagnetni pojav, ki lahko poslabša delovanje opreme; elektromagnetna motnja je lahko elektromagnetni šum, neželeni signal ali sprememba v samem mediju razširjanja;
 
6.
„odpornost“ je zmožnost opreme, da v navzočnosti elektromagnetnih motenj deluje, kot je predvideno, ne da bi se pri tem poslabšala kakovost njenega delovanja;
 
7.
„varnostni nameni“ so nameni za zaščito človeškega življenja ali premoženja;
 
8.
„elektromagnetno okolje“ so vsi elektromagnetni pojavi, ki se lahko zaznajo na določenem mestu;
 
9.
„omogočanje dostopnosti na trgu“ je vsaka dobava aparata za distribucijo, porabo ali uporabo na trgu Evropske unije v okviru gospodarske dejavnosti, bodisi odplačno bodisi brezplačno;
 
10.
„dajanje na trg“ pomeni omogočanje, da je aparat prvič dostopen na trgu Evropske unije;
 
11.
„proizvajalec“ je vsaka fizična ali pravna oseba, ki proizvaja aparat ali za katero se ta aparat načrtuje ali proizvaja in ki ta aparat trži pod svojim imenom ali blagovno znamko;
 
12.
„pooblaščeni zastopnik“ je vsaka fizična ali pravna oseba s sedežem v Evropski uniji, ki jo je proizvajalec pisno pooblastil, da v njegovem imenu izvaja določene naloge;
 
13.
„uvoznik“ je vsaka fizična ali pravna oseba s sedežem v Evropski uniji, ki da aparat iz tretje države na trg Evropske unije;
 
14.
„distributer“ je vsaka fizična ali pravna oseba v dobavni verigi, razen proizvajalca ali uvoznika, ki omogoča dostopnost aparata na trgu;
 
15.
„gospodarski subjekt“ je proizvajalec, pooblaščeni zastopnik, uvoznik ali distributer;
 
16.
„tehnična specifikacija“ je dokument, v katerem so določene tehnične zahteve, ki jih mora izpolnjevati oprema;
 
17.
„harmonizirani standard“ je harmonizirani standard, kakor je opredeljen v točki (c) prvega odstavka 2. člena Uredbe 1025/2012/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o evropski standardizaciji, spremembi direktiv Sveta 89/686/EGS in 93/15/EGS ter direktiv 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES in 2009/105/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Sklepa Sveta 87/95/EGS in Sklepa 1673/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 316 z dne 14. 11. 2012, str. 12);
 
18.
„akreditacija“ pomeni akreditacijo, kakor je opredeljena v 10. točki 2. člena Uredbe 765/2008/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o določitvi zahtev za akreditacijo in nadzor trga v zvezi s trženjem proizvodov ter razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 339/93 (UL L št. 218 z dne 13. 8. 2008, str. 30; v nadaljnjem besedilu: Uredba 765/2008/ES);
 
19.
„ugotavljanje skladnosti“ je proces ugotavljanja, ali so izpolnjene bistvene zahteve tega pravilnika, ki se nanašajo na aparat;
 
20.
„dobra inženirska praksa“ vsebuje dokazane in priznane metode, postopke in prakse, pri izdelavi, uporabi, obratovanju in vzdrževanju naprav in postrojev, ki zagotavljajo primerne, stroškovno učinkovite in dobro dokumentirane rešitve za izpolnitev uporabnikovih zahtev ter so skladne z ustreznimi predpisi in standardi;
 
21.
„odpoklic“ je vsak ukrep za vrnitev aparata, ki je že dostopen končnemu uporabniku;
 
22.
„umik“ je vsak ukrep, ki preprečuje, da bi bil aparat iz dobavne verige dostopen na trgu;
 
23.
„zakonodaja Evropske unije o harmonizaciji“ je vsaka zakonodaja Evropske unije, ki harmonizira pogoje za trženje proizvodov;
 
24.
„oznaka CE“ je oznaka, s katero proizvajalec izjavlja, da je aparat v skladu z uporabljenimi zahtevami iz zakonodaje Evropske unije o harmonizaciji, ki določa njeno namestitev.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window