Navigacija

Zakon o motornih vozilih (ZMV)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 106-5475/2010, stran 16403 DATUM OBJAVE: 27.12.2010

RS 106-5475/2010

 
 

5475. Zakon o motornih vozilih (ZMV)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o motornih vozilih (ZMV)

 
Razglašam Zakon o motornih vozilih (ZMV), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na 23. seji 16. decembra 2010.
 
Št. 003-02-11/2010-7
 
Ljubljana, dne 24. decembra 2010
 
dr. Danilo Türk l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O MOTORNIH VOZILIH (ZMV)

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina zakona)

 
Ta zakon ureja pogoje za dajanje motornih in priklopnih vozil na trg, njihovo registracijo in udeležbo v cestnem prometu in pri opravljanju kmetijskih ali gozdarskih del, pogoje za opravljanje nalog tehničnih služb, strokovnih in registracijskih organizacij, vodenje zbirk podatkov o vozilih in nadzor nad izvajanjem tega zakona ter dostop do informacij o popravilu in vzdrževanju vozil.
 

2. člen

(predpisi Evropske unije)

 
Ta zakon deloma prenaša v pravni red Republike Slovenije naslednje direktive:
 
1.
Direktiva 2007/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. septembra 2007 o vzpostavitvi okvira za odobritev motornih in priklopnih vozil ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila (okvirna direktiva) – (UL L št. 236 z dne 9. 10. 2007, str. 1), zadnjič spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 371/2010 z dne 16. aprila 2010 o nadomestitvi Prilog V, X, XV in XVI k Direktivi 2007/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za odobritev motornih in priklopnih vozil ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila (UL L št. 110 z dne 1. 5. 2010, str. 1) in
 
2.
Direktiva 2009/40/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. maja 2009 o tehničnih pregledih motornih vozil in njihovih priklopnikov (UL L št. 141 z dne 6. 6. 2009, str. 12), zadnjič spremenjena z Direktivo Komisije 2010/48/EU z dne 5. julija 2010 o prilagoditvi Direktive 2009/40/ES Evropskega parlamenta in Sveta o tehničnih pregledih motornih vozil in njihovih priklopnikov (UL L št. 173 z dne 8. 7. 2010, str. 47).
 

3. člen

(pomen izrazov)

 
(1)
Izrazi, uporabljeni v tem zakonu, pomenijo:
 
1.
»avtobus« je motorno vozilo, namenjeno prevozu oseb, ki ima poleg sedeža za voznika ali voznico (v nadaljnjem besedilu: voznik) več kot osem sedežev;
 
2.
»bivalni priklopnik« je priklopno vozilo s posebno nadgradnjo in stalno opremo, ki omogoča prebivanje oseb;
 
3.
»bivalno vozilo« je motorno vozilo s posebno nadgradnjo in stalno opremo, ki omogoča prevoz in prebivanje oseb;
 
4.
»cestni vlačilec« je motorno vlečno vozilo brez prostora za prevoz blaga, posebej konstruirano za vleko težjih priklopnikov z vrtljivim ojesom;
 
5.
»del vozila« je njegov sistem ali sestavni del ali samostojna tehnična enota ali naprava;
 
6.
»delovni stroj« je motorno vozilo z vgrajenimi napravami za opravljanje posameznih del, ki ni namenjeno prevozu oseb ali blaga in katerega konstrukcijsko določena hitrost ne presega 40 km/h;
 
7.
»delovno vozilo« je motorno vozilo z vgrajenimi napravami za opravljanje posameznih del, ki ni namenjeno prevozu oseb ali blaga in katerega konstrukcijsko določena hitrost presega 40 km/h;
 
8.
»homologacijski organ« je organ, pristojen za vse vidike homologacije vozila, njegovega sistema, sestavnega dela in samostojne tehnične enote in za odobritev dela vozila ali njegove opreme in posamično odobritev vozila; homologacijski organ usmerja delo in nadzoruje izvajanje postopkov posamične odobritve predelanih in popravljenih vozil ter identifikacijo in oceno tehničnega stanja vozil;
 
9.
»lahki priklopnik« je priklopno vozilo, katerega največja dovoljena masa ne presega 750 kg;
 
10.
»lahko štirikolo« je motorno vozilo s štirimi simetrično nameščenimi kolesi, katerega masa ne presega 350 kg (brez mase baterij pri vozilu na električni pogon), pri katerem delovna prostornina motorja na prisilni vžig ne presega 50 ccm ali moč motorja na kompresijski vžig ali trajna nazivna moč elektromotorja ne presega 4 kW in pri katerem konstrukcijsko določena hitrost ne presega 45 km/h;
 
11.
»lastnik vozila« je oseba, ki je kot taka vpisana v evidenci registriranih vozil;
 
12.
»masa vozila« je masa vozila, pripravljenega za vožnjo, brez potnikov oziroma potnic (v nadaljnjem besedilu: potnik) in blaga, z voznikom (75 kg; voznik se ne upošteva pri vozilih, ki spadajo v kategorijo dvo- in trikolesnih motornih vozil), z 90 odstotki goriva in polnimi rezervoarji tekočin, razen odpadne vode, ter rezervnim kolesom in orodjem, pri avtobusih pa tudi z drugim članom posadke (75 kg), če je zanj predviden poseben sedež;
 
13.
»moped« (»kolo z motorjem«) je motorno vozilo z dvema ali tremi kolesi, katerega delovna prostornina motorja na prisilni vžig ne presega 50 ccm ali moč motorja na kompresijski vžig ali trajna nazivna moč elektromotorja ne presega 4 kW in pri katerem konstrukcijsko določena hitrost ne presega 45 km/h;
 
14.
»motokultivator« je motorno vozilo, ki ima eno ali dve osi in motor z močjo največ 12 kW ter je konstruirano tako, da nosi, vleče ali potiska razne zamenljive priključke in orodja ter se uporablja za njihov pogon ali vleko lahkega priklopnika;
 
15.
»motorno kolo« je motorno vozilo z dvema kolesoma s stranskim priklopnikom ali brez njega, pri katerem delovna prostornina motorja z notranjim zgorevanjem presega 50 ccm ali pri katerem konstrukcijsko določena hitrost presega 45 km/h;
 
16.
»motorno trikolo« je motorno vozilo s tremi kolesi, nameščenimi simetrično na vzdolžno os vozila, pri katerem delovna prostornina motorja z notranjim zgorevanjem presega 50 ccm ali pri katerem konstrukcijsko določena hitrost presega 45 km/h;
 
17.
»motorno vozilo« je vozilo, namenjeno vožnji po cesti z močjo lastnega motorja, razen tirnih vozil in koles s pomožnim motorjem;
 
18.
»največja dovoljena masa« je masa, ki jo določi proizvajalec vozila glede na konstrukcijske lastnosti vozila;
 
19.
»pooblaščeni zastopnik proizvajalca« (v nadaljnjem besedilu: zastopnik) je fizična ali pravna oseba s sedežem v Evropski uniji, ki jo je proizvajalec pisno pooblastil, da ga zastopa pri organu za ugotavljanje skladnosti vozil in deluje v njegovem imenu na področju tega zakona;
 
20.
»priklopno vozilo« je vozilo, konstruirano z namenom, da ga vleče drugo vozilo. Priklopno vozilo je lahko konstruirano kot priklopnik z vrtljivim ojesom, priklopnik s centralno osjo ali polpriklopnik;
 
21.
»proizvajalec« je fizična ali pravna oseba, ki je organu za ugotavljanje skladnosti vozil odgovorna za vse vidike postopka ugotavljanja skladnosti in skladnost proizvodnje. Proizvajalec ni nujno neposredno vključen v vse stopnje izdelave vozila ali sistema ali sestavnega dela ali samostojne tehnične enote, za katero se ugotavlja skladnost. Kadar ta zakon uporablja pojem »proizvajalca«, je treba s tem izrazom razumeti tudi njegovega pooblaščenega zastopnika;
 
22.
»proizvod« je vozilo ali njegov del ali zaščitna naprava za udeležence oziroma udeleženke (v nadaljnjem besedilu: udeleženec) cestnega prometa in potnike;
 
23.
»sedlasti vlačilec« je motorno vlečno vozilo s sedlom, posebej konstruirano za vleko polpriklopnikov;
 
24.
»strokovna organizacija« je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, določeni kot strokovni organ za izvajanje postopkov identifikacije in ocene tehničnega stanja vozila, za izvajanje rednih in izrednih pregledov vozil po posebnih zahtevah ali tehničnih pregledov;
 
25.
»štirikolo« je motorno vozilo s štirimi simetrično nameščenimi kolesi (razen lahkih štirikoles), katerega masa ne presega 400 kg, če je namenjeno prevozu oseb, ali 550 kg, če je namenjeno prevozu blaga (brez baterij pri vozilu na električni pogon), pri katerem nazivna moč motorja ne presega 15 kW;
 
26.
»tehnična služba« je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, določeni kot strokovni organ za izvajanje preskusov ali kontrol ali pregledov v postopku homologacije ali posamične odobritve vozila, in za izvajanje posamične odobritve predelanih in popravljenih vozil;
 
27.
»tehnična specifikacija za vozila« je dokument, ki določa tehnične zahteve, ki jih mora izpolnjevati vozilo ali njegovi deli in zaščitna oprema, da bi bili dani na trg ali bi se lahko uporabljali, ter postopke, s katerimi je mogoče ugotoviti, ali so predpisane tehnične zahteve izpolnjene;
 
28.
»tovorno vozilo« je motorno vozilo, namenjeno prevozu blaga;
 
29.
»traktor« je motorno vozilo, konstruirano tako, da vozi, vleče ali potiska traktorske priključke in se uporablja za njihov pogon ali za vleko priklopnega vozila;
 
30.
»traktorski priključek« je zamenljivi vlečeni stroj ali zamenljivo orodje za opravljanje kmetijskih, gozdarskih in drugih del, ki ga vleče, potiska ali nosi traktor (npr. obračalnik, trosilnik, nakladalni priklopnik, gozdarski traktorski priklopnik, škropilnica, cisterna). Kot traktorski priključek se šteje tudi traktorski priklopnik, katerega največja dovoljena masa ne presega 5 ton, njegova hitrost pa je konstrukcijsko omejena na največ 30 km/h;
 
31.
»ugotavljanje skladnosti vozila« je homologacija ali posamična odobritev vozila;
 
32.
»uvoz« je fizičen prenos vozila iz držav, ki niso članice Evropske unije, na ozemlje Republike Slovenije, kot dela carinskega območja Evropske unije;
 
33.
»vlečno vozilo« je motorno vozilo, ki vleče priklopno vozilo;
 
34.
»vojaško vozilo« je motorno ali priklopno vozilo, označeno s predpisanimi oznakami slovenske ali tuje vojske;
 
35.
»vozilo« je vsako prevozno sredstvo, namenjeno vožnji po cesti, razen posebnih prevoznih sredstev;
 
36.
»vozilo za posebne namene« je vozilo, ki je kot tako opredeljeno v predpisih o homologaciji.
 
(2)
Drugi izrazi, uporabljeni v tem zakonu, imajo enak pomen, kot ga določajo drugi predpisi o cestnem prometu, predpisi o splošni varnosti proizvodov, predpisi Evropske unije ali mednarodne pogodbe.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window