Navigacija

Odlok o proračunu Občine Črnomelj za leto 2020

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 7-187/2020, stran 602 DATUM OBJAVE: 31.1.2020

VELJAVNOST: od 1.2.2020 / UPORABA: od 1.1.2020

RS 7-187/2020

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 1.1.2020 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 29.5.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 7/20

Časovnica

Na današnji dan, 29.5.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 1.1.2020
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

187. Odlok o proračunu Občine Črnomelj za leto 2020

 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11, 24/14 in 66/16) je Občinski svet Občine Črnomelj na svoji 11. redni seji dne 28. 1. 2020 sprejel
 

O D L O K
o proračunu Občine Črnomelj za leto 2020

 

1. SPLOŠNA DOLOČBA

 

1. člen

 
S tem odlokom se za Občino Črnomelj za leto 2020 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
 

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

 

2. člen

 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
 
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
 
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v eurih
Skupina/podskupina
Proračun leta 2020
  I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
16.928.699
  TEKOČI PRIHODKI (70+71)
13.027.650
70 DAVČNI PRIHODKI
10.477.664
  700 Davki na dohodek in dobiček
9.182.664
  703 Davki na premoženje
1.006.000
  704 Domači davki na blago in storitve
289.000
71 NEDAVČNI PRIHODKI
2.549.986
  710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
1.138.000
  711 Takse in pristojbine
18.000
  712 Denarne kazni
40.000
  713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
500.000
  714 Drugi nedavčni prihodki
853.986
72 KAPITALSKI PRIHODKI
776.000
  720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
596.000
  722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialn. premož.
180.000
74 TRANSFERNI PRIHODKI
3.125.049
  740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
2.485.761
  741 Prejeta sredstva iz državn. proračuna-iz sred. prorač. EU
639.288
  II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
20.906.242
40 TEKOČI ODHODKI
4.682.234
  400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
1.009.142
  401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
162.765
  402 Izdatki za blago in storitve
3.427.897
  403 Plačila domačih obresti
22.430
  409 Rezerve
60.000
41 TEKOČI TRANSFERI
6.699.259
  410 Subvencije
255.627
  411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
3.076.700
  412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
881.517
  413 Drugi tekoči domači transferi
2.485.415
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
8.935.771
  420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
8.935.771
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
588.978
  431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
103.478
  432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
485.500
  III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.–II.)
–3.977.543
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
  IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
  750 Prejeta vračila danih posojil
0
  751 Prodaja kapitalskih deležev
0
  752 kupnine iz naslova privatizacije
0
  V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
  440 Dana posojila
0
  441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
0
  442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
  443 Povečanje namensk.premož. v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premož.v svoji lasti
0
  VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
  VII. ZADOLŽEVANJE (500)
4.534.141
50 ZADOLŽEVANJE
4.534.141
  500 Domače zadolževanje
4.534.141
  VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
628.388
55 ODPLAČILA DOLGA
628.388
  550 Odplačila domačega dolga
628.388
  IX. ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–71.790
  X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
3.905.753
  XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
3.977.543
  STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRET. LETA  
  9009 Splošni sklad za drugo
71.790
 
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
 
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Črnomelj.
 
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
 

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

 

3. člen

 
V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta.
 
Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja javne finance in podzakonskimi predpisi, izdanimi na njegovi podlagi in tega odloka.
 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.
 
Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta mora biti za tekoče leto usklajen z veljavnim proračunom.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window