Navigacija

Uredba o tehničnih zahtevah za okoljsko primerno zasnovo proizvodov, povezanih z energijo

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 76-3221/2014, stran 8585 DATUM OBJAVE: 24.10.2014

VELJAVNOST: od 8.11.2014 / UPORABA: od 8.11.2014

RS 76-3221/2014

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 8.11.2014 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 31.5.2020: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 76/14

Časovnica

Na današnji dan, 31.5.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • AKTUALEN
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 8.11.2014
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3221. Uredba o tehničnih zahtevah za okoljsko primerno zasnovo proizvodov, povezanih z energijo

 
 
Na podlagi sedmega odstavka 327. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14) izdaja Vlada Republike Slovenije
 

U R E D B O
o tehničnih zahtevah za okoljsko primerno zasnovo proizvodov, povezanih z energijo

 

1. člen

(vsebina in področje uporabe)

 
(1)
Ta uredba določa tehnične zahteve za okoljsko primerno zasnovo, ki jih morajo izpolnjevati proizvodi, povezani z energijo, da se lahko dajo na trg oziroma v uporabo in se lahko prosto tržijo, v skladu z Direktivo 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, povezanih z energijo (prenovitev) (UL L št. 285 z dne 31. 10. 2009, str. 10; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2009/125/ES).
 
(2)
Ta uredba se ne uporablja za potniška ali tovorna prevozna sredstva.
 

2. člen

(pomen izrazov)

 
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:
 
1.
proizvod, povezan z energijo (v nadaljnjem besedilu: proizvod), pomeni vsak proizvod, ki med uporabo vpliva na rabo energije ter je dan na trg oziroma v uporabo, vključno z deli, namenjenimi vgradnji v proizvode, ki so dani na trg oziroma v uporabo kot posamezni deli, namenjeni končnim uporabnikom, in za katere se lahko pripravi samostojna ocena okoljske učinkovitosti;
 
2.
dati na trg pomeni prvič ponuditi proizvod na trgu Evropske unije z namenom distribucije ali uporabe v Evropski uniji za plačilo ali brezplačno ne glede na vrsto prodaje oziroma prodajno tehniko;
 
3.
dati v uporabo pomeni prvo uporabo proizvoda za predvideni namen s strani končnega uporabnika v Evropski uniji;
 
4.
distributer je vsaka pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost v dobavni verigi, ki ni proizvajalec ali uvoznik in ki omogoči dostopnost proizvoda na trgu ali v uporabi;
 
5.
dobavitelj je proizvajalec, njegov pooblaščeni zastopnik v Evropski uniji ali uvoznik, ki da proizvod na trg ali v uporabo v Evropski uniji; če teh ni, se za dobavitelja šteje druga fizična ali pravna oseba, ki da proizvod na trg ali v uporabo;
 
6.
ekološki profil pomeni opis vnosov in iznosov (na primer materialov, emisij in odpadkov) v skladu z izvedbenim predpisom, ki velja za proizvod, v njegovi celotni življenjski dobi, pomembnih z vidika njegovega vpliva na okolje in izraženih v merljivih fizikalnih količinah;
 
7.
energijska predelava pomeni uporabo gorljivih odpadkov za proizvodnjo energije z neposrednim sežigom skupaj z drugimi odpadki ali brez njih, vendar z uporabo toplote;
 
8.
harmonizirani standard je standard, ki ga je sprejel evropski organ za standardizacijo iz Priloge I Direktive 98/34/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. junija 1998 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih standardov in tehničnih predpisov (UL L št. 204 z dne 21. 7. 1998, str. 37), kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 98/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. julija 1998 o spremembi Direktive 98/34/ES o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih standardov in tehničnih predpisov (UL L št. 217 z dne 5. 8. 1998, str. 18), na predlog Evropske komisije v skladu s 6. členom te direktive;
 
9.
izboljšanje okoljske učinkovitosti pomeni postopek izboljšanja okoljske učinkovitosti proizvoda v času več generacij, čeprav ne nujno pri vseh okoljskih vidikih proizvoda hkrati;
 
10.
izvedbeni predpisi so uredbe Evropske komisije, ki določajo zahteve za okoljsko primerno zasnovo posameznih skupin proizvodov;
 
11.
materiali so snovi ali tvarine, ki se uporabijo pri izdelavi, dodelavi ali predelavi proizvoda v njegovi celotni življenjski dobi;
 
12.
nevarni odpadek je odpadek, ki ima eno ali več nevarnih lastnosti iz Priloge 1 Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 103/11);
 
13.
odpadek je snov ali predmet, ki ga imetnik zavrže, namerava zavreči ali mora zavreči;
 
14.
okoljska učinkovitost proizvoda pomeni rezultate proizvajalčevega upravljanja okoljskih vidikov proizvoda, navedenih v tehnični dokumentaciji;
 
15.
okoljsko primerna zasnova pomeni sistematično vključitev okoljskih vidikov v zasnovo proizvoda, da bi se izboljšala okoljska učinkovitost proizvoda v njegovi življenjski dobi;
 
16.
okoljski vidik pomeni element ali funkcijo proizvoda, ki lahko v njegovi življenjski dobi vpliva na okolje;
 
17.
okoljski vpliv pomeni vsako spremembo okolja, ki v celoti ali delno izhaja iz proizvoda v njegovi življenjski dobi;
 
18.
organ za ugotavljanje skladnosti je pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, in je z odločbo pristojnega ministrstva določen za izvajanje dejavnosti ugotavljanja skladnosti, vključno z umerjanjem, preizkušanjem, certificiranjem in kontrolo;
 
19.
ponovna uporaba pomeni postopek, v katerem se proizvod ali njegovi deli ponovno uporabijo za enak namen, za katerega so bili ustvarjeni, vključno z nadaljnjo uporabo proizvoda, ki se vrača na zbiralno mesto, k distributerju, izvajalcu recikliranja ali proizvajalcu, pa tudi z uporabo obnovljenega proizvoda;
 
20.
pooblaščeni zastopnik je fizična ali pravna oseba s sedežem v Evropski uniji, ki je pridobila pisno pooblastilo proizvajalca za opravljanje vseh ali dela obveznosti in formalnosti v zvezi s proizvodi v njegovem imenu;
 
21.
posebna zahteva po okoljsko primerni zasnovi pomeni količinsko določeno in merljivo zahtevo po okoljsko primerni zasnovi, povezano z določenim okoljskim vidikom proizvoda, na primer porabo energije med delovanjem, preračunano na enoto izhodnega učinka;
 
22.
predelava je postopek, katerega glavni rezultat je, da se odpadki koristno uporabijo v obratu, v katerem so bili predelani, ali v drugih gospodarskih dejavnostih, tako da nadomestijo druge materiale, ki bi se uporabili za izpolnitev določene funkcije ali so pripravljeni za izpolnitev te funkcije;
 
23.
proizvajalec je fizična ali pravna oseba, ki izdeluje proizvode ali se zanj načrtujejo ali izdelujejo in ki jih trži pod svojim imenom ali blagovno znamko;
 
24.
recikliranje pomeni ponovno obdelavo odpadnih materialov v proizvodnem procesu za prvotni namen ali v druge namene, vendar ne za energetsko predelavo;
 
25.
sestavni deli in sklopi so deli, ki so namenjeni vgradnji v proizvode in niso dani na trg ali v uporabo kot samostojni deli za končne uporabnike ali zanje ni mogoče pripraviti samostojne ocene okoljske učinkovitosti;
 
26.
splošna zahteva po okoljsko primerni zasnovi pomeni zahtevo po okoljsko primerni zasnovi, ki temelji na ekološkem profilu proizvoda kot celoti in nima določenih mejnih vrednosti za posamezne okoljske vidike;
 
27.
usklajevalna zakonodaja Evropske unije je zakonodaja Evropske unije, ki usklajuje pogoje za trženje proizvodov;
 
28.
uvoznik je pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, s sedežem v Evropski uniji in daje na trg Evropske unije proizvode iz tretjih držav;
 
29.
zahteva po okoljsko primerni zasnovi pomeni zahtevo v zvezi s proizvodom ali načrtovanjem proizvoda, namenjeno izboljšanju njegove okoljske učinkovitosti, ali zahtevo po zagotavljanju podatkov o okoljskih vidikih proizvoda;
 
30.
zasnova proizvoda pomeni več postopkov, ki pri tehničnih lastnostih proizvoda upoštevajo pravne, tehnične, varnostne, funkcionalne, tržne ali druge zahteve, ki jim mora proizvod ustrezati;
 
31.
znak skladnosti CE je znak, s katerim proizvajalec izjavlja, da je proizvod skladen z zahtevami iz usklajevalne zakonodaje Evropske unije, ki določa njegovo namestitev;
 
32.
življenjska doba pomeni zaporedna in med seboj povezana obdobja proizvoda od uporabe surovin do dokončne odstranitve.
 

3. člen

(znak skladnosti CE in izjava EU o skladnosti)

 
(1)
Proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik mora pred dajanjem proizvoda na trg ali v uporabo nanj pritrditi znak skladnosti CE in sestaviti izjavo EU o skladnosti, s čimer zagotavlja in izjavlja, da proizvod ustreza zahtevam za okoljsko primerno zasnovo.
 
(2)
Znak skladnosti CE je sestavljen iz začetnic „CE“ in mora imeti lastnosti, ki so navedene v Prilogi I te uredbe, ki je njen sestavni del.
 
(3)
Proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik mora sestaviti izjavo EU o skladnosti, ki mora vsebovati naslednje podatke:
 
a)
ime in naslov proizvajalca ali njegovega pooblaščenega zastopnika;
 
b)
opis modela, ki zadošča za nedvoumno prepoznavanje;
 
c)
navedbo izvedbenega predpisa in sklic na drugo zakonodajo Evropske unije, ki določa označevanje z znakom skladnosti CE;
 
č) sklicevanje na uporabljene harmonizirane standarde;
 
d)
druge uporabljene tehnične standarde in specifikacije;
 
e)
ime in priimek ter podpis odgovorne osebe, ki jo je pooblastil proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window