Navigacija

Odlok o proračunu Občine Prebold za leto 2014

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 1-15/2013, stran 52 DATUM OBJAVE: 4.1.2013

VELJAVNOST: od 20.12.2012 / UPORABA: od 20.12.2012

RS 1-15/2013

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 20.12.2012 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 26.5.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 1/13

Časovnica

Na današnji dan, 26.5.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 20.12.2012
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

15. Odlok o proračunu Občine Prebold za leto 2014

 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 in 60/07), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO) in 98. člena Statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 81/06) je Občinski svet Občine Prebold je na 20. redni seji dne 20. 12. 2012 sprejel
 

O D L O K
o proračunu Občine Prebold za leto 2014

 

1. SPLOŠNA DOLOČBA

 

1. člen

(vsebina odloka)

 
S tem odlokom se za Občino Prebold za leto 2014 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
 

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

 

2. člen

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
 
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
 
+------+-------------------------------------------+------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |    v EUR|
+--------------------------------------------------+------------+
|Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto     |  Proračun|
|                         |  leta 2014|
+------+-------------------------------------------+------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)    |  3.683.502|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          |  3.498.904|
+------+-------------------------------------------+------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI              |  3.022.674|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček      |  2.648.504|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |703 Davki na premoženje          |   261.960|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve   |   111.210|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |706 Drugi davki              |    1.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI             |   476.230|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od   |   275.230|
|   |premoženja                 |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |711 Takse in pristojbine          |    1.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |712 Globe in druge denarne kazni      |    2.500|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |    4.500|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki        |   193.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI            |   67.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |   22.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog       |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč in    |   45.000|
|   |neopredmetenih sredstev          |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|73  |PREJETE DONACIJE              |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov   |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine       |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI            |   117.598|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih     |   107.598|
|   |javnofinančnih institucij         |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna|   10.000|
|   |iz sredstev proračuna EU          |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        |  3.493.603|
+------+-------------------------------------------+------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI               |   880.902|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   |   190.750|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno   |   33.630|
|   |varnost                  |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve      |   563.292|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |403 Plačila domačih obresti        |   60.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |409 Rezerve                |   33.230|
+------+-------------------------------------------+------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI              |  1.433.900|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |410 Subvencije               |   97.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |411 Transferi posameznikom in       |   850.790|
|   |gospodinjstvom               |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam  |   98.020|
|   |in ustanovam                |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi     |   388.090|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino       |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI           |   953.700|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev   |   973.700|
+------+-------------------------------------------+------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI          |   225.100|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim    |   147.500|
|   |in fiz. osebam, ki niso PU         |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |432 Investicijski transferi PU       |   77.600|
+------+-------------------------------------------+------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)       |   189.899|
|   |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)         |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV          |      |
|   |IN NALOŽB                 |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |      0|
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV       |      |
|   |(750+751+752)               |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil     |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev      |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije    |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |      0|
|   |DELEŽEV (440+441+442+443)         |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |      0|
|   |DELEŽEV                  |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |440 Dana posojila             |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev     |      |
|   |in naložb                 |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova   |      |
|   |privatizacije               |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |443 Povečanje namenskega premoženja    |      |
|   |v javnih skladih in drugih osebah javnega |      |
|   |prava, ki imajo premoženje v svoji lasti  |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA        |      0|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA             |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)             |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE                |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |500 Domače zadolževanje          |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)           |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA              |   198.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga        |   198.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|IX.  |SPREMEMBE STANJA SREDSTEV         |    8.101|
|   |NA RAČUNU                 |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE(VII.-VIII.)       |  –198.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE             |  –189.899|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |(VI.+VII.-VIII.-IX.) STANJE SREDSTEV NA  |   10.000|
|   |RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA   |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
 
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte ter podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
 
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Prebold.
 
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
 

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

 

3. člen

(izvrševanje proračuna)

 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window