Navigacija

Zaključni račun proračuna Občine Borovnica za leto 2015

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 31-1307/2016, stran 4504 DATUM OBJAVE: 29.4.2016

VELJAVNOST: od 29.4.2016 / UPORABA: od 29.4.2016

RS 31-1307/2016

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 29.4.2016 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 22.9.2019: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 31/16

Časovnica

Na današnji dan, 22.9.2019 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 29.4.2016
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1307. Zaključni račun proračuna Občine Borovnica za leto 2015

 
 
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. in 101/13) in 16. člena Statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 6/08, 81/09 in 84/11) je občinski svet na 13. redni seji dne 21. 4. 2016 sprejel
 

Z A K L J U Č N I  R A Č U N
proračuna Občine Borovnica za leto 2015

 

1. člen

 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Borovnica za leto 2015.
 

2. člen

 
Zaključni račun proračuna Občine Borovnica za leto 2015 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Borovnica za leto 2015. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih sprememb tekom leta 2015 ter njihovi realizaciji v tem letu.
 

3. člen

 
Proračun Občine Borovnica za leto 2015 je bil realiziran v naslednjih zneskih:
 
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Skupina/Podskupina kontov/Konto
Realizacija 2015
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
6.030.709
 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
2.858.971
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
2.221.048
 
700 Davki na dohodek in dobiček
1.999.094
 
703 Davki na premoženje
165.354
 
704 Domači davki na blago in storitve
56.589
 
706 Drugi davki
11
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
637.923
 
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
272.938
 
711 Takse in pristojbine
2.154
 
712 Denarne kazni
42.306
 
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
11.912
 
714 Drugi nedavčni prihodki
308.613
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
28.023
 
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0
 
721 Prihodki od prodaje zalog
0
 
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
28.023
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
254
 
730 Prejete donacije iz domačih virov
254
 
731 Prejete donacije iz tujine
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740)
3.143.461
 
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
603.896
 
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU
2.539.565
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
6.112.718
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
863.150
 
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
140.682
 
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
24.556
 
402 Izdatki za blago in storitve
636.284
 
403 Plačila domačih obresti
53.866
 
409 Rezerve
7.762
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)
1.474.062
 
410 Subvencije
7.876
 
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
1.017.861
 
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
120.836
 
413 Drugi tekoči domači transferi
327.489
 
414 Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
3.688.243
 
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
3.688.243
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
87.263
 
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
34.263
 
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
53.000
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
–82.009
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
 
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
4.059
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
4.059
 
750 Prejeta vračila danih posojil
0
 
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
 
752 Kupnine iz naslova privatizacije
4.059
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
 
440 Dana posojila
0
 
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
0
 
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
 
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
4.059
C.
RAČUN FINANCIRANJA
 
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
 
500 Domače zadolževanje
0
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
33.333
55
ODPLAČILA DOLGA
33.333
 
550 Odplačila domačega dolga
33.333
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–111.283
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–33.333
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
82.009
 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
 
 
9009 Splošni sklad za drugo
1.014.963

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window