Uredba o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 184-3623/2021, stran 10785 DATUM OBJAVE: 26.11.2021

VELJAVNOST: od 27.11.2021 / UPORABA: od 27.11.2021

RS 184-3623/2021

Verzija 10 / 11

Čistopis se uporablja od 18.11.2023 do 31.12.2024. Status čistopisa na današnji dan, 24.2.2024: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 184/21, 84/22, 86/22, 112/22, 66/23, 73/23, 116/23

Časovnica

Na današnji dan, 24.2.2024 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 18.11.2023
    DO 31.12.2024
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 
 

3623. Uredba o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije

 
 
Na podlagi 17. člena in za izvrševanje 54. člena Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 121/21) Vlada Republike Slovenije izdaja
 

U R E D B O
o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina)

 
S to uredbo se določa način izračunavanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije.
 

2. člen

(pomen izrazov)

 
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, pomenijo:
 
-
bruto dodana vrednost pomeni bruto dodano vrednost končnega odjemalca električne energije v stroških faktorjev, ki je enaka bruto dodani vrednosti po tržnih cenah, zmanjšani za posredne davke in povečani za subvencije. Bruto dodana vrednost v stroških faktorjev se lahko izračuna kot:
 
a)
prihodki od prodaje, povečani za kapitalizirano proizvodnjo in druge prihodke iz poslovanja, povečani ali zmanjšani glede na spremembo zalog, zmanjšani za nabavo blaga in storitev, zmanjšani zaradi plačil drugih davkov na proizvode, ki so povezani s prihodki od prodaje, a niso odbitni, ter zmanjšani za druge dajatve in davke, povezane s proizvodnjo, ali
 
b)
bruto poslovni presežek, povečan za stroške za zaposlene.
 
Prihodki in odhodki, ki so v računovodskih izkazih končnega odjemalca električne energije prikazani kot finančni ali izredni, so izvzeti iz bruto dodane vrednosti;
 
-
elektrointenzivnost je odstotni delež povprečja stroškov končnega odjemalca električne energije v zadnjih treh letih za porabo električne energije na vseh prevzemno-predajnih mestih, ki izpolnjujejo pogoje za uvrstitev na seznam upravičencev do znižanega prispevka po tej uredbi, od povprečja bruto dodane vrednosti v zadnjih treh letih za končnega odjemalca električne energije. Če gre za končnega odjemalca električne energije, ki posluje manj kot eno leto, se v prvem letu poslovanja uporabijo projekcije podatkov, za drugo leto podatki za preteklo leto poslovanja, za tretje leto pa se uporabi povprečje podatkov za prvo in drugo leto poslovanja;
 
-
stroški končnega odjemalca električne energije za porabo električne energije pomenijo strošek porabljene električne energije na vseh prevzemno-predajnih mestih v posameznem letu, ki izpolnjujejo pogoje za uvrstitev na seznam upravičencev do znižanega prispevka po tej uredbi, izračunanega z uporabo predpostavljene cene električne energije v posameznem letu;
 
-
predpostavljena cena električne energije je povprečna drobnoprodajna cena električne energije za končne odjemalce električne energije s podobno ravnjo porabe električne energije, ki vključuje stroške prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije.
 

3. člen

(zavezanci za plačilo prispevkov)

 
(1)
Zavezanci za plačilo prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije so končni odjemalci električne energije in končni odjemalci trdnih, tekočih, plinastih fosilnih goriv ali daljinske toplote za končno rabo.
 
(2)
Končni odjemalci električne energije za vsako prevzemno-predajno mesto plačajo prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji z visokim izkoristkom. Višina prispevka je odvisna od razvrstitve končnega odjemalca v odjemno skupino glede na moč, napetostno raven, kategorijo in namen porabe električne energije.
 
(3)
Končni odjemalci trdnih, tekočih, plinastih fosilnih goriv ali daljinske toplote pri njihovem nakupu plačajo prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije. Višina prispevka je odvisna od energijske vrednosti dobavljenega goriva, ki izhaja iz objavljenih statističnih podatkov Statističnega urada Republike Slovenije.
 

II. OCENA POTREBNEGA LETNEGA OBSEGA SREDSTEV IN NAČIN DOLOČITVE PRISPEVKOV

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window