Navigacija

Odlok o proračunu Občine Žužemberk za leto 2016

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 98-4179/2014, stran 11208 DATUM OBJAVE: 31.12.2014

VELJAVNOST: od 1.1.2015 / UPORABA: od 1.1.2015

RS 98-4179/2014

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 1.1.2015 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 3.8.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 98/14

Časovnica

Na današnji dan, 3.8.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 1.1.2015
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

4179. Odlok o proračunu Občine Žužemberk za leto 2016

 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr. in 110/13) in 17. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 66/10 – UPB) je Občinski svet Občine Žužemberk na predlog župana na 3. seji dne 19. 12. 2014 sprejel
 

O D L O K
o proračunu Občine Žužemberk za leto 2016

 

1. SPLOŠNA DOLOČBA

 

1. člen

(vsebina odloka)

 
S tem odlokom se za Občino Žužemberk za leto 2016 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
 

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

 

2. člen

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

 
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
 
+-------+------------------------------------------+------------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |    v EUR|
+-------+------------------------------------------+------------+
|Konto |Naziv konta                |  Proračun|
|    |                     |  leta 2016|
+-------+------------------------------------------+------------+
|  1  |          2           |   3   |
+-------+------------------------------------------+------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     | 13.190.055|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          |  3.937.002|
+-------+------------------------------------------+------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)     |  3.492.320|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |700 Davki na dohodek in dobiček      |  3.200.000|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |703 Davki na premoženje          |   192.920|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |704 Domači davki na blago in storitve   |   99.300|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |706 Drugi davki              |     100|
+-------+------------------------------------------+------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)  |   444.682|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |710 Udeležba na dobičku in dohodki od   |   278.010|
|    |premoženja                |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |711 Takse in pristojbine         |    3.000|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |712 Denarne kazni             |   20.700|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |   15.500|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki        |   127.472|
+-------+------------------------------------------+------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)     |   102.000|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |    2.000|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |722 Prihodki od prodaje zemljišč in    |   100.000|
|    |nematerialnega premoženja         |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|73   |PREJETE DONACIJE (730)          |    2.000|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |730 Prejete donacije iz domačih virov   |    2.000|
+-------+------------------------------------------+------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)       |  9.149.053|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |740 Transferni prihodki iz drugih     |  2.009.970|
|    |javnofinančnih institucij         |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |741 Prejeta sredstva iz državnega     |  7.139.083|
|    |proračuna iz sredstev proračuna EU    |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       | 13.131.055|
+-------+------------------------------------------+------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)   |  1.384.461|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   |   226.430|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |   36.710|
|    |varnost                  |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve     |  1.102.821|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |403 Plačila domačih obresti        |    3.500|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |409 Rezerve                |   15.000|
+-------+------------------------------------------+------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)    |  1.944.713|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |410 Subvencije              |   282.685|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |411 Transferi posameznikom in       |  1.220.500|
|    |gospodinjstvom              |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |412 Transferi neprofitnim organizacijam in|   107.630|
|    |ustanovam                 |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |413 Drugi domači transferi        |   333.898|
+-------+------------------------------------------+------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)        |  9.773.981|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  |  9.773.981|
+-------+------------------------------------------+------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI (430+431)     |   27.900|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |431 Investicijski transferi pravnim in  |   24.400|
|    |fizičnim osebam, ki niso proračunski   |      |
|    |uporabniki                |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |432 Investicijski transferi proračunskim |    3.500|
|    |uporabnikom                |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)       |   59.000|
+-------+------------------------------------------+------------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB    |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA |      0|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)       |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |750 Prejeta vračila danih posojil     |      0|
+-------+------------------------------------------+------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |      0|
|    |DELEŽEV (440+441)             |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |440 Dana posojila             |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE |      0|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)       |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA            |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500)            |      0|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |500 Domače zadolževanje          |      0|
+-------+------------------------------------------+------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)           |   59.000|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |550 Odplačila domačega dolga       |   59.000|
+-------+------------------------------------------+------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU    |      0|
|    |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)        |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      |   –59.000|
+-------+------------------------------------------+------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)      |   –59.000|
+-------+------------------------------------------+------------+
|XII.  |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. |      0|
|    |PRETEKLEGA LETA              |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
 
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
 
Posebni del proračuna na ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Žužemberk.
 
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
 

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

 

3. člen

(izvrševanje proračuna)

 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske vrstice, ki jo sestavljata postavke in konto.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window