Navigacija

Uredba o lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Smednik–Krška vas

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 115-5605/2002, stran 14768 DATUM OBJAVE: 27.12.2002

VELJAVNOST: od 11.1.2003 / UPORABA: od 11.1.2003

RS 115-5605/2002

Verzija 4 / 4

Čistopis se uporablja od 14.7.2012 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 25.5.2020: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 115/02, 108/03, 23/12, 50/12

Časovnica

Na današnji dan, 25.5.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • AKTUALEN
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 14.7.2012
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

5605. Uredba o lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Smednik–Krška vas

 
 
Na podlagi 3. odstavka 41. člena, 45.č člena in 45.f člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 44/97) izdaja Vlada Republike Slovenije
 

U R E D B O
o lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Smednik–Krška vas

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(podlaga in predmet LN)

 
S to uredbo se ob upoštevanju prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Republike Slovenije in prostorskih sestavin planskih aktov Občine Brežice in Občine Krško sprejme lokacijski načrt za avtocesto na odseku Smednik–Krška vas (v nadaljevanju: lokacijski načrt).
 
Lokacijski načrt je v juliju 2002 izdelal Acer, prostorsko načrtovanje, projektiranje in varstvo okolja Novo mesto, d.o.o., pod številko projekta J-8/02.
 

2. člen

(vsebina LN)

 
Lokacijski načrt vsebuje besedilo in grafične prikaze, ki se nanašajo na območje avtoceste ter na lego, potek in zmogljivost, velikost in oblikovanje objektov, naprav in ureditev, ki jih določa lokacijski načrt.
 
Tekstualni del lokacijskega načrta vsebuje:
 
-
splošne podatke o lokacijskem načrtu,
 
-
obrazložitev in utemeljitev lokacijskega načrta,
 
-
pojasnilo o usklajenosti s prostorskimi sestavinami planskih aktov občin,
 
-
opis pogojev za realizacijo avtoceste in opis poteka avtoceste ter funkcije območja urejanja,
 
-
opis potrebnih infrastrukturnih objektov in naprav,
 
-
seznam objektov, predvidenih za rušitev ali odkup z navedbo namembnosti objektov katastrske občine in parcelne številke,
 
-
prostorske rešitve po posameznih področjih,
 
-
rešitve v zvezi z varovanjem okolja ter zaščito pred naravnimi in drugimi nesrečami,
 
-
seznam parcel, ki se nahajajo znotraj meje obravnavanega območja in parcel zunaj ureditvenega območja, tangiranih zaradi prestavitev in novogradenj komunalnih vodov,
 
-
oceno stroškov za izvedbo lokacijskega načrta,
 
-
etape izvajanja lokacijskega načrta,
 
-
uredbo o lokacijskem načrtu,
 
-
soglasja in mnenja pristojnih organov in organizacij,
 
-
tehnične elemente za zakoličenje cestnega telesa (priključeno grafični prilogi).
 
Grafični del lokacijskega načrta vsebuje:
 
-
prikaze iz prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Republike Slovenije M 1:250.000, (zvezek II)
 
-
prikaz iz prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana občin Krško in Brežice M 1:50.000 in 1:25.000 (zvezek II)
 
-
pregledni situacijski načrt M 1:25.000, (zvezek I)
 
-
pregledno ureditveno situacijo M 1:5000, (zvezek II)
 
-
pregledno situacijo avtoceste in komunalnih naprav M 1:5000 (zvezek II)
 
-
karakteristične prečne profile M 1:50 in vzdolžni profil M 1:5000/500, (zvezek II)
 
-
ureditveno situacijo M 1:1000, (zvezek III)
 
-
situacija komunalnih vodov in naprav M 1:1000, (zvezek IV)
 
-
načrt gradbenih parcel s priloženo potrjeno katastrsko situacijo M 1:2880 (zvezek V) M 1:2880, (zvezek V)
 
-
tehnične elemente za zakoličbo M 1:2880 s seznamom koordinat lomnih točk meje lokacijskega načrta (zvezek V).
 
Sočasno s pripravo tega lokacijskega načrta je bilo pripravljeno poročilo o vplivih na okolje, katerega usmeritve so vključene v določila te uredbe.
 

II. OBSEG UREDITVENEGA OBMOČJA

 

3. člen

(ureditveno območje po parcelah)

 
Ureditveno območje lokacijskega načrta leži na območju občin Krško in Brežice in obsega parcele oziroma dele parcel po naslednjih katastrskih občinah:
 
1.
Območje cestnega sveta z vsemi spremljajočimi objekti in ureditvami
 
k.o. Površje
 
1072/120, 1072/121, 1072/377, 1072/122, 1072/420, 1031, 1072/12, 1072/13, 1072/415, 1072/416, 1072/417, 1072/418, 1072/419, 1072/14, 1072/15, 1107/3, 1116/2, 1117, 1118, 1022/1, 1072/184, 1072/401, 1072/183, 1072/355, 1072/356,1072/358, 1072/423, 1072/424, 1072/10, 1072/11, 1072/413, 1072/414, 1072/170, 1072/402,1107/3, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1072/359, 1072/360, 1072/421, 1072/422, 1072/171, 1072/403, 1072/439, 1072/123, 1072/9, 1072/430, 1072/119, 1072/118, 1119, 1072/404, 1072/443, *185, *186, 1020, 1072/432, 1195, 1225, 1234, 1235, 1237, **1226, **1229, **1230, **1231, **1232, **1233, **1236, **1238, **1239, **1245, **1246;
 
* stavbno zemljišče
 
** komasacija kmetijskih zemljišč
 
k.o. Raka
 
4351/1, 4096/1, 4096/2;
 
k.o. Smednik
 
66, 115, 8, 9, 35, 22, 23, 25/2, 283/7, 500, 501, 505/1, 505/2, 87/1, 87/2, 841/1, 854/1, 923, 889/1, 889/2, 889/3, 892/3, 897, 883/3, 237, 274/1, 274/2, 278/1, 364, 1346, 918, 920, 1136/26, 1136/27, 1221/1, 1221/4, 1223/3, 1223/4, 1223/5, 1223/6, 1223/9, 1223/10, 1225/1, 1225/2, 1226/1, 1226/4, 1227/2, 1259, 1264, 1266, 1267, 1270, 1271/1, 497, 866/1, 866/2, 79, 61, 63, 64, 70/2, 89/1, 89/2, 90, 489/1, 489/3, 493/1, 493/2, 492/1, 492/2, 496, 476, 487/2, 487/3, 234/1, 236/1, 283/3, 234/2, 236/2, 82, 83, 102/1, 504/2, 86/2, 1348, 876, 882/1, 882/2, 283/5, 51, 52, 55, 86/1, 104, 360/1, 74, 504/1, 873, 372, 371, 227, 283/1, *22/1, 76, 78, 91, 486, 854/2, 883/2, 264/1, 264/4, 359, 365,**1376, **1377, **1378, **1379, 283/6, 284/2, 1223/1, 1223/7, 1223/8, 360/2, 360/3, 222, 226/1, 93/1, 487/1, *114, *115, 881/1, 949, 958, 959/1, 969, 970, 972, 973/3, 961/1, 961/7, *140/1, 973/2, 973/3, 977/2, 982/1, 1028/4, 1048/1, 1048/3, 1054/2, 1055, 1083/1, 1085/1, 1085/2, 1198/22, 1198/23, 1198/24, 1198/25, 1198/26, 1198/28, 1198/29, 1198/168, 1198/169, 1198/170, 1198/171, 1198/189, 1198/190, 1198/191, 1198/227, 1198/228, 1198/229, 1198/230, 1198/231, 1198/340, 1198/383, 1198/384, 1198/385, 1198/386, 1198/387, 1198/414, 1198/415, 1198/416, 1198/417, 1198/418, 1198/428, 1198/433, 1198/461, 1198/498, 1198/499, 1198/508, 1198/509, 1198/510, 1198/512, 1198/513, 1198/514, 1198/517, 1198/518, 1198/519, 1198/521, 1198/522, 1198/523, 1198/528, 1198/529, 1198/530, 1198/545, 1198/546, 1198/547, 1198/548, 1217/1, 1217/2, 1217/23, 1217/24, 1217/25, 1221/2, 1229/1, 1258, 1260, 1261, 1262/1, 1263, 1259, 1294, 1291, 1295, 1350, 1305, 1324, 1325, 1326, 1343, 1346, 1304, 1303, 1302, 1301, 1300, 1299, 1298, 1309/1, 1310, 1311, 1218/1, 1218/2, 1321, 1322, 1323, 1306, 1307, 1063, *104, *164, *29, *30, 1, 1226/5, 1269, 1271/2, 1316, 1317, 230/2, 284/3, 286, 367, 43, 46/1, 49, 838/1, 838/3, 858, 870, 883/1, 93/2, 945/2, 98, 126;
 
* stavbno zemljišče
 
** komasacija
 
k.o. Cerklje
 
3029/4, 4017, 4019, 4020, 4021, 4022, 4016;
 
k.o. Drnovo
 
105/2, 105/3, 105/4, 105/13, 105/16, 110/1, 110/8, 110/9, 110/11, 110/12, 110/13, 110/18, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 168, 169, 170/1, 170/2, 171, 172/2, 173/1, 173/2, 174/1, 174/2, 175/2, 175/11, 175/12, 2484, 2485/1, 2485/2, 2511, 2512/1, 2512/2, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517/1, 2517/2, 2633/4, 2636/1, 2652, 2637, 2636/2, 2720, 2656, 2719, 2689, 2688, 2687, 2686, 2685, 2684, 2683, 2682, 2690, 2692, 2693, 2694, 2695, 2696, 2697, 2699, 2700, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, 2707, 2708, 2709, 2710, 2711, 2712, 2713, 2714, 2715, 2716, 2717, 2718, 2821, 2822, 2823, 2824, 2825, 2826, 2827, 2828, 2872, 2873, 2874, 2875, 2876, 2877, 2878, 2879, 2880, 2881, 2882, 2883, 2884, 2885, 2886, 2887, 2888, 2889, 2890, 2891, 2892, 2893, 2894, 2895, 2896, 2897, 2920, 2921, 2922, 2923, 2938, 2939, 2940, 2941, 2967, 2968, 2969, 2970, 2971, 2972, 2973, 2974, 2975, 2976, 2977, 2978, 2979, 2980, 2981, 2982, 2983, 2984, 2985, 2986, 2987, 2988, 2989, 2990, 2991, 2992, 2993, 2994, 2995, 2996, 2997, 2998, 2999, 3000, 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3007, 3008, 3017, 3018, 3019, 3020, 3021, 3022, 3026, 3028, 3030, 3032, 3033, 3034, 3037, 3038, 3040, 3041, 3042, 3043, 3044, 3045, 3046, 3047, 3048, 3049, 3050, 3051, 3052, 3053, 3054, 3055, 3056, 3057, 3058, 3059, 3060, 3061, 3062, 3063, 3064, 3065, 3066, 3067, 3068, 3069, 3070, 3071, 3072, 3073/1, 3074/1, 3074/2, 3075, 3076, 3077, 3078, 3096, 3097, 3098, 3099, 3100, 3101, 3102, 3103, 3104, 3105, 3106, 3107, 3108, 3109, 3110, 3111, 3112, 3113, 3114, 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3121, 3122, 3123, 3124, 3125, 3126, 3127, 3128, 3129, 3130, 3131, 3132, 3133, 3134, 3135, 3136, 3137, 3138, 3139, 3364, 3365, 3366, 3367, 3368, 3369, 3370, 3371, 3372, 3373, 3374, 3375, 3376, 3377, 3378, 3379, 3380, 3381, 3382, 3383, 3384, 3385, 3386, 3387, 3388, 3389, 3488, 3489, 3490, 3491, 3492, 3493, 3494, 3495, 3496, 3497, 3498, 3499, 3500, 3501, 3502, 3503, 3513, 3514, 3515, 3516, 3517, 3518, 3519, 3520, 3521, 3522, 3523, 3524, 3525, 3526, 3527, 3528, 3529, 3530, 3531, 3537, 3538, 3540, 3534, 3533, 3608, 3609, 3610, 3611, 3612, 3613, 3624/1, 3625, 3626, 3627, 3628, 3629, 3630, 3631, 3639, 3640, 3641, 3594, *330, 172/1, 2829, 2830, 3532;
 
k.o. Krška vas
 
1849, 1850/1, 1850/2, 3044/2, 3044/50, 3316/1, 3470/3, 4153, 4154/1, 4155/1, 4155/2, 4156, 4157, 4163, 4182, 4184, 4185, 4186, 4187, 4188, 4189, 4190, 4191, 4192, 4193, 4194, 4195, 4196, 4197, 4199, 4200, 4201, 4202, 4203, 4204, 4210, 4211, 4212, 4213, 4214, 4216, 4217, 4218, 4219, 4220, 4221, 4222, 4223, 4224, 4225, 4226, 4227, 4228, 4229, 4230, 4231/1, 4231/2, 4239, 4240, 4241, 4242, 4243, 4244, 4245, 4246, 4247, 4256, 4257/1, 4248, 4795/1, 4798, 4809, 4810, 4811, 4812, 4813, 4814, 4815, 4816, 4817, 4818, 4819, 4820, 4822, 4823, 4824, 4825, 4826, 4827, 4828, 4829, 4843, 4851, 4852, 4853, 4854, 4855, 4856, 4857, 4858, 4859, 4860, 4862, 4863, 4885, 4886, 4888, 4889, 4890, 4892, 4893, 4894, 4895, 4896, 4899, 4918, 4919, 4920/1, 4920/2, 4921, 4922, 4923/1, 4923/2, 4924, 4925, 4926/1, 4926/2, 4927, 4928, 4929, 4930, 4931, 5043, 5044, 5045, 5046, 5047, 5048, 5049, 3316/3, 4149, 4150, 4151, 4152, 4158, 4159, 4160, 4795/3, 4806, 4807, 4808, 4257/2;
 
k.o. Senuše
 
1559/5, 1559/12, 1559/13, 1559/14, 1559/22, 1559/23, 1559/25, 1559/41, 1559/42, 1569/1, 1569/2, 1569/3, 1571/1, 1572/1, 1573/1, 1574/1, 1575/1, 1576/1, 1576/2, 1577/1, 1577/2, 1577/3, 1577/4, 1578/1, 1578/2, 1579/1, 1579/2, 1580/1, 1580/2, 1581/1, 1581/2, 1581/3, 1581/4, 1582/1, 1582/2, 1583/1, 1583/2, 1584/1, 1584/2, 1585/1, 1585/2, 1585/3, 1623/1, 2199/2, 2204/2, 2209/1, 2209/2, 2213, 2214/1, 2214/2, 2214/3, 2228, 2238, 2239, 2240, 2243, 2244, 2245, 2246, 2260, 2361, 2362, 2264, 2266, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2329, 2408, 2409, 2356/2, 2356/1, 2355, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2388, 2404, 2405, 2406, 2407, 2418, 2410, 2441, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2433, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2442, 2443, 2328, 2327, 2465, 2466, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2403, 2402, 2401, 2492, 1888, 1978/1, 1978/2, 1979, 2241/1, 2265/2, 2411;
 
k.o. Veliki Podlog
 
873, 875/1, 876, 877/1, 877/2, 877/3, 877/4, 878/1, 878/2, 879/1, 879/2, 879/3, 879/4, 880/1, 880/2, 881/1, 881/2, 881/3, 881/4, 882/1, 882/2, 883/1, 883/2, 883/3, 883/4, 884/1, 884/2, 885/1, 885/2, 886/1, 886/2, 887/1, 887/2, 888/1, 888/2, 889, 890/1, 890/2, 891/1, 891/2, 892, 893, 894, 919/1, 919/2, 920/1, 920/2, 926, 927, 928/2, 977/4, 979/1, 979/2, 980, 981, 982, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1291, 1293, 1354/1, 1354/2, 1355/1, 1355/2, 1356/1, 1356/2, 1357/1, 1357/2, 1358/1, 1358/2, 1359/1, 1359/2, 1360/1, 1360/2, 1361/1, 1361/2, 1362/1, 1362/2, 1363/1, 1363/2, 1364/1, 1364/2, 1365/1, 1365/2, 1366/1, 1366/2, 1367/1, 1367/2, 1368/1, 1368/2, 1370/1, 1370/2, 1371/1, 1371/2, 1372/1, 1372/2, 1373/1, 1373/2, 1374/1, 1374/2, 1375/1, 1375/2, 1376/1, 1376/2, 1380/1, 1380/2, 1381/1, 1381/2, 1382/1, 1382/2, 1385/1, 1385/2, 1386/1, 1386/2, 1389/1, 1389/2, 1390/1, 1390/2, 1391/1, 1391/2, 1395/1, 1395/2, 1396/1, 1396/2, 1399/1, 1399/2, 1400/1, 1400/2, 1401/1, 1401/2, 1405/1, 1405/2, 1406/1, 1406/2, 1407/1, 1407/2, 1408/1, 1408/2, 1409/1, 1409/2, 1410/1, 1410/2, 1421/1, 1421/2, 1443/1, 1443/2, 1444/1, 1444/2, 1445/1, 1445/2, 1446/1, 1446/2, 1447/1, 1447/2, 1448/1, 1448/2, 1449/1, 1449/2, 1450/1, 1450/2, 1451/1, 1451/2, 1452/1, 1452/2, 1453/1, 1453/2, 1454/1, 1454/2, 1455/1, 1455/2, 1456/1, 1456/2, 1457/1, 1457/2, 1458/1, 1458/2, 1459/1, 1459/2, 1460/1, 1460/2, 1461/1, 1461/2, 1462/1, 1462/2, 1463/1, 1463/2, 1465/1, 1465/2, 1466/1, 1466/2, 1467/1, 1467/2, 1468/1, 1468/2, 1469/1, 1469/2, 1470/1, 1470/2, 1471/1, 1471/2, 1472/1, 1472/2, 1473/1, 1473/2, 1474/1, 1474/2, 1475/1, 1475/2, 1476/1, 1476/2, 1477/1, 1477/2, 1478/1, 1478/2, 1479/1, 1480/1, 1480/2, 1481/1, 1481/2, 1482, 1483/1, 1483/2, 1483/3, 1484/1, 1484/2, 1485/1, 1485/2, 1486/1, 1486/2, 1487/1, 1487/2, 1487/3, 1487/4, 1488/1, 1488/2, 1489/1, 1489/2, 1491/1, 1491/2, 1492/1, 1492/2, 1492/3, 1492/4, 1493/1, 1493/2, 1493/3, 1493/4, 1494/1, 1494/2, 1494/3, 1494/4, 1495/1, 1495/2, 1496/1, 1496/2, 1497/1, 1497/2, 1497/3, 1497/4, 1498/1, 1498/2, 1498/3, 1498/4, 1499/1, 1499/2, 1499/3, 1499/4, 1500/1, 1500/2, 1501/2, 1501/3, 1502/1, 1502/2, 1503/1, 1503/2, 1503/3, 1503/4, 1504/1, 1504/2, 1504/3, 1504/4, 1505/1, 1505/2, 1505/3, 1505/4, 1506/1, 1506/2, 1507/1, 1507/2, 1508/1, 1508/2, 1509/1, 1509/2, 1510/1, 1510/2, 1511/1, 1511/2, 1511/3, 1511/4, 1512/1, 1512/2, 1512/3, 1512/4, 1513/1, 1513/2, 1514/1, 1514/2, 1515/1, 1515/2, 1515/3, 1515/4, 1516/1, 1516/2, 1517/1, 1517/2, 1518/1, 1518/2, 1519/1, 1519/2, 1520/1, 1520/2, 1521/1, 1521/2, 1522/1, 1522/2, 1523/1, 1523/2, 1524/1, 1524/2, 1525/1, 1525/2, 1525/3, 1525/4, 1526/1, 1526/2, 1527/1, 1527/2, 1527/3, 1527/4, 1528/1, 1528/2, 1529/1, 1529/2, 1529/3, 1529/4, 1530/1, 1530/2, 1531/1, 1531/2, 1532/1, 1532/2, 1533/1, 1533/2, 1534/1, 1534/2, 1534/3, 1534/4, 1534/5, 1534/6, 1535/1, 1535/2, 1536/1, 1536/3, 1537/1, 1537/2, 1538, 1539, 1540/1, 1540/2, 1541/1, 1541/2, 1542/1, 1542/2, 1543/1, 1543/2, 1543/3, 1543/4, 1544/1, 1544/2, 1545/1, 1545/2, 1546, 1547, 1630, 1631, 1632, 3001/1, 3002/1, 3002/2, 3004, 3005/1, 3005/2, 3006/1, 3006/2, 3007/1, 3007/2, 3017, 1283, 1284.
 
2.
Območja prestavitev, ureditev in novogradnje komunalnih vodov
 
k.o. Drnovo
 
-
vodovod: 175/6;
 
k.o. Senuše
 
-
vodovod: 2444, 2445, 2040/1
 
-
elektrika VN: 2430, 2431;
 
k.o. Smednik
 
-
plinovod: 1317/1, 1316/1, 1198/520
 
-
elektrika VN: 1198/453, 1309/2, 1312/1, 1289, 1282, 1281, 1280, 1313, 1314, 278/2.
 

III. FUNKCIJA OBMOČJA S PROMETNO TEHNIČNIMI POGOJI UREJANJA

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window