Navigacija

Sklep o začasnem financiranju Občine Cerknica v obdobju januar–marec 2015

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 90-3655/2014, stran 10206 DATUM OBJAVE: 15.12.2014

VELJAVNOST: od 16.12.2014 / UPORABA: od 1.1.2015

RS 90-3655/2014

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 1.1.2015 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 5.6.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 90/14

Časovnica

Na današnji dan, 5.6.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 1.1.2015
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3655. Sklep o začasnem financiranju Občine Cerknica v obdobju januar–marec 2015

 
 
Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) in 108. člena Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 58/10) je župan Občine Cerknica dne 8. 12. 2014 sprejel
 

S K L E P
o začasnem financiranju Občine Cerknica v obdobju januar–marec 2015

 

1. SPLOŠNA DOLOČBA

 

1. člen

(vsebina sklepa)

 
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Cerknica (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2015 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
 

2. člen

(podlaga za začasno financiranje)

 
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2014. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Cerknica za leto 2014 (Uradni list RS, št. 33/14; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
 

2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA

 

3. člen

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

 
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
 
+------+-------------------------------------------+------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |     ZF|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |Skupina/Podskupina kontov         |JAN–MAR 2015|
+------+-------------------------------------------+------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)      |  5.256.143|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          |  2.382.581|
+------+-------------------------------------------+------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI              |  2.025.349|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček      |  1.672.853|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |703 Davki na premoženje          |   325.754|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve   |   32.803|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |706 Drugi davki              |   –6.061|
+------+-------------------------------------------+------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI             |   357.232|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od   |   162.817|
|   |premoženja                 |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |711 Takse in pristojbine          |    1.715|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |712 Globe in druge denarne kazni      |    6.267|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |    6.539|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki        |   179.894|
+------+-------------------------------------------+------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI            |    2.377|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog       |    2.377|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč in    |      0|
|   |neopredmetenih dolgoročnih sredstev    |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|73  |PREJETE DONACIJE              |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov   |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine       |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI            |  2.871.185|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih     |   460.743|
|   |javnofinančnih institucij         |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz držav. proračuna iz|  2.410.442|
|   |sredstev proračuna EU           |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        |  4.526.916|
+------+-------------------------------------------+------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI               |   625.406|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   |   117.500|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno   |   19.532|
|   |varnost                  |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve      |   455.954|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |403 Plačila domačih obresti        |   31.587|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |409 Rezerve                |     833|
+------+-------------------------------------------+------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI              |   898.656|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |410 Subvencije               |    1.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |411 Transferi posameznikom in       |   342.284|
|   |gospodinjstvom               |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam in |   110.069|
|   |ustanovam                 |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi     |   445.303|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino       |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI           |  2.948.679|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev   |  2.948.679|
+------+-------------------------------------------+------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI          |   54.174|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim in   |   54.174|
|   |fizičnim osebam              |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim  |      0|
|   |uporabnikom                |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)     |   729.227|
+------+-------------------------------------------+------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB     |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA  |      0|
|   |DELEŽEV (750+751+752)           |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil     |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev      |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije    |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |      0|
|   |DELEŽEV (440+441+442)           |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POV. KAPITALSKIH DELEŽEV |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |440 Dana posojila             |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb|      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova   |      0|
|   |privatizacije               |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN KAP. DELEŽEV|      0|
|   |(IV.-V.)                  |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA             |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)             |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE                |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |500 Domače zadolževanje          |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)           |   147.447|
+------+-------------------------------------------+------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA              |   147.447|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga        |   147.447|
+------+-------------------------------------------+------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH |   581.780|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)         |   581.780|
+------+-------------------------------------------+------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE             |  –147.447|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |(VII.-VIII.)                |  –147.447|
+------+-------------------------------------------+------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE             |  –729.227|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |(VI.+VII.-VIII.-IX.= -III)         |  –729.227|
+------+-------------------------------------------+------------+
 
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window