Navigacija

Zaključni račun Občine Beltinci za leto 2010

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 100-4286/2011, stran 13307 DATUM OBJAVE: 9.12.2011

VELJAVNOST: od 9.12.2011 / UPORABA: od 9.12.2011

RS 100-4286/2011

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 9.12.2011 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 12.12.2019: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 100/11

Časovnica

Na današnji dan, 12.12.2019 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 9.12.2011
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

4286. Zaključni račun Občine Beltinci za leto 2010

 
 
Na podlagi 96. in 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 110/02, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09) in na podlagi 114. člena Statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 83/09) je Občinski svet Občine Beltinci na 10. redni seji dne 25. 10. 2011 sprejel
 

Z A K L J U Č N I R A Č U N
Občine Beltinci za leto 2010

 

1. člen

 
Sprejme se Zaključni račun Občine Beltinci za leto 2010, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja Občine Beltinci.
 

2. člen

 

Zaključni račun Občine Beltinci za leto 2010 je realiziran v naslednjih zneskih:

+--------+-------+---------------------------------+------------+
|KONTO  |OPIS  |                 | Realizacija|
|    |    |                 |    2010|
+--------+-------+---------------------------------+------------+
|A.   |    |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  |      |
+--------+-------+---------------------------------+------------+
|    |I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) |  7.257.995|
+--------+-------+---------------------------------+------------+
|    |    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)     |  6.135.211|
+--------+-------+---------------------------------+------------+
|70   |    |DAVČNI PRIHODKI         |  5.272.960|
|    |    |(700+703+704+706)        |      |
+--------+-------+---------------------------------+------------+
|    |700  |DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK   |  4.634.611|
+--------+-------+---------------------------------+------------+
|    |703  |DAVKI NA PREMOŽENJE       |   350.346|
+--------+-------+---------------------------------+------------+
|    |704  |DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN     |   288.003|
|    |    |STORITVE             |      |
+--------+-------+---------------------------------+------------+
|    |706  |DRUGI DAVKI           |      |
+--------+-------+---------------------------------+------------+
|71   |    |NEDAVČNI PRIHODKI        |   862.251|
|    |    |(710+711+712+713+714)      |      |
+--------+-------+---------------------------------+------------+
|    |710  |UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI  |   144.191|
|    |    |OD PREMOŽENJA          |      |
+--------+-------+---------------------------------+------------+
|    |711  |TAKSE IN PRISTOJBINE       |    2.062|
+--------+-------+---------------------------------+------------+
|    |712  |DENARNE KAZNI          |     383|
+--------+-------+---------------------------------+------------+
|    |713  |PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN   |   29.212|
|    |    |STORITEV             |      |
+--------+-------+---------------------------------+------------+
|    |714  |DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI     |   686.403|
+--------+-------+---------------------------------+------------+
|72   |    |KAPITALSKI PRIHODKI       |    2.285|
|    |    |(720+721+722)          |      |
+--------+-------+---------------------------------+------------+
|    |720  |PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH   |    1.675|
|    |    |SREDSTEV             |      |
+--------+-------+---------------------------------+------------+
|    |721  |PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG    |      |
+--------+-------+---------------------------------+------------+
|    |722  |PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN |     610|
|    |    |NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA    |      |
+--------+-------+---------------------------------+------------+
|73   |    |PREJETE DONACIJE (730+731)    |      0|
+--------+-------+---------------------------------+------------+
|    |730  |PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH   |      |
|    |    |VIROV              |      |
+--------+-------+---------------------------------+------------+
|    |731  |PREJETE DONACIJE IZ TUJINE    |      |
+--------+-------+---------------------------------+------------+
|74   |    |TRANSFERNI PRIHODKI       |  1.120.499|
+--------+-------+---------------------------------+------------+
|    |740  |TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH  |   175.011|
|    |    |JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ    |      |
+--------+-------+---------------------------------+------------+
|    |741  |PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ. PROR.  |   945.488|
|    |    |IZ SRED. EU           |      |
+--------+-------+---------------------------------+------------+
|78   |    |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE   |      0|
|    |    |UNIJE              |      |
+--------+-------+---------------------------------+------------+
|    |787  |PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH    |      |
|    |    |EVROPSKIH INŠTITUCIJ       |      |
+--------+-------+---------------------------------+------------+
|    |II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)   |  7.137.910|
+--------+-------+---------------------------------+------------+
|40   |    |TEKOČI ODHODKI          |  1.859.846|
|    |    |(400+401+402+403+409)      |      |
+--------+-------+---------------------------------+------------+
|    |400  |PLAČE IN DRUGI IZDATKI      |   245.482|
|    |    |ZAPOSLENIM            |      |
+--------+-------+---------------------------------+------------+
|    |401  |PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA    |   39.827|
|    |    |SOCIALNO VARNOST         |      |
+--------+-------+---------------------------------+------------+
|    |402  |IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE   |  1.535.394|
+--------+-------+---------------------------------+------------+
|    |403  |PLAČILA DOMAČIH OBRESTI     |   39.143|
+--------+-------+---------------------------------+------------+
|    |409  |SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE   |      0|
+--------+-------+---------------------------------+------------+
|41   |    |TEKOČI TRANSFERI         |  2.526.246|
|    |    |(410+411+412+413)        |      |
+--------+-------+---------------------------------+------------+
|    |410  |SUBVENCIJE            |   56.085|
+--------+-------+---------------------------------+------------+
|    |411  |TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN    |  1.526.707|
|    |    |GOSPODINJSTVOM          |      |
+--------+-------+---------------------------------+------------+
|    |412  |TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. |   195.216|
|    |    |IN USTANOVAM           |      |
+--------+-------+---------------------------------+------------+
|    |413  |DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI  |   748.238|
+--------+-------+---------------------------------+------------+
|42   |    |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)   |  2.167.262|
+--------+-------+---------------------------------+------------+
|    |420  |NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH    |  2.167.262|
|    |    |SREDSTEV             |      |
+--------+-------+---------------------------------+------------+
|43   |    |INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)  |   584.555|
+--------+-------+---------------------------------+------------+
|    |430  |INVESTICIJSKI TRANSFERI     |      |
+--------+-------+---------------------------------+------------+
|    |431  |INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM |   154.196|
|    |    |IN FIZ. OSEBAM          |      |
+--------+-------+---------------------------------+------------+
|    |432  |INVESTICIJSKI TRANSFERI     |   430.359|
|    |    |PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM     |      |
+--------+-------+---------------------------------+------------+
|    |III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK       |   120.085|
|    |    |(PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) (SKUPAJ |      |
|    |    |PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI)  |      |
+--------+-------+---------------------------------+------------+
|B.   |    |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN   |      |
|    |    |NALOŽB              |      |
+--------+-------+---------------------------------+------------+
|75   |IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN |      0|
|    |    |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV   |      |
|    |    |(750+751)            |      |
+--------+-------+---------------------------------+------------+
|    |750  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  |      |
+--------+-------+---------------------------------+------------+
|    |751  |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV   |      |
+--------+-------+---------------------------------+------------+
|44   |V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE    |      0|
|    |    |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)  |      |
+--------+-------+---------------------------------+------------+
|    |440  |DANA POSOJILA          |      |
+--------+-------+---------------------------------+------------+
|    |441  |POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV  |      |
+--------+-------+---------------------------------+------------+
|    |VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN  |      0|
|    |    |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV  |      |
|    |    |(IV.-V.)             |      |
+--------+-------+---------------------------------+------------+
|    |VII.  |SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)  |   120.085|
|    |    |PRIHODKI MINUS ODHODKI TER SALDO |      |
|    |    |PREJETIH IN DANIH POSOJIL    |      |
|    |    |(I.+IV.) – (II.+V.)       |      |
+--------+-------+---------------------------------+------------+
|C.   |    |RAČUN FINANCIRANJA        |      |
+--------+-------+---------------------------------+------------+
|50   |VIII. |ZADOLŽEVANJE (500)        |      0|
+--------+-------+---------------------------------+------------+
|    |500  |DOMAČE ZADOLŽEVANJE       |      |
+--------+-------+---------------------------------+------------+
|55   |IX.  |ODPLAČILA DOLGA (550)      |   250.000|
+--------+-------+---------------------------------+------------+
|    |550  |ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA     |   250.000|
+--------+-------+---------------------------------+------------+
|    |X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)  |  –250.000|
+--------+-------+---------------------------------+------------+
|    |XI.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV |  –129.915|
|    |    |NA RAČUNIH (III.+VI.+X) =    |      |
|    |    |(I.+IV.+VIII.) – (II.+V.+IX.)  |      |
+--------+-------+---------------------------------+------------+
|    |    |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB  |  2.761.994|
|    |    |KONCU PRETEKLEGA LETA      |      |
+--------+-------+---------------------------------+------------+
|    |    |SREDSTVA NA RAČUNIH OB KONCU   |  2.632.080|
|    |    |TEKOČEGA LETA          |      |
+--------+-------+---------------------------------+------------+
 

3. člen

 
Zaključni račun Občine Beltinci sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna po proračunskih uporabnikih, programski klasifikaciji in proračunskih postavkah. Sestavni del zaključnega računa je tudi realizacija načrta razvojnih programov za leto 2010 in obrazložitve.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window