Navigacija

Odlok o proračunu Občine Trebnje za leto 2016

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 33-1386/2015, stran 3740 DATUM OBJAVE: 11.5.2015

VELJAVNOST: od 12.5.2015 / UPORABA: od 12.5.2015

RS 33-1386/2015

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 12.5.2015 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 25.1.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 33/15

Časovnica

Na današnji dan, 25.1.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 12.5.2015
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1386. Odlok o proračunu Občine Trebnje za leto 2016

 
 
Na podlagi četrte alineje drugega odstavka 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10, 84/10 – Odl. US in 40/12 – ZUJF), določil Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06 – ZFO-1, 101/07 – Odl. US, 57/08 – ZFO-1A, 94/10 – ZIU, 36/11 – ZFO-1B in 40/12 – ZUJF); 28., 29. in 30. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. in 101/13); ob upoštevanju Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 101/13, 9/14 – ZRTVS-1A, 25/14 – ZSDH-1, 38/14, 84/14, 95/14 – ZUJF-C in 95/14), v skladu s 17. členom Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14 in 65/14 – popr.) je Občinski svet Občine Trebnje na 6. redni seji dne 6. 5. 2015 sprejel
 

O D L O K
o proračunu Občine Trebnje za leto 2016

 

1. SPLOŠNA DOLOČBA

 

1. člen

(vsebina odloka)

 
S tem odlokom se za Občino Trebnje za leto 2016 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
 
S proračunom se zagotavljajo sredstva za financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo in zakonom izvaja Občina Trebnje.
 

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

 

2. člen

(obseg in struktura proračuna)

 
Splošni del proračuna Občine Trebnje, vključno s krajevnimi skupnostmi, na ravni podskupin kontov, za leto 2016 se določa v naslednjih zneskih:
 

+----------------------------------------------+----------------+
|SKUPINA/PODSK.KONTOV/OPIS           |    LETO 2016|
|                       |      v EUR|
+---------------------------------------------------------------+
|A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV                |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)   |  10.530.717,25|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)        |  9.319.354,00|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)   |  7.635.081,00|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |700 DAVKI NA DOHODEK         |  6.509.461,00|
|    |IN DOBIČEK              |        |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |703 DAVKI NA PREMOŽENJE        |   863.100,00|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO       |   262.520,00|
|    |IN STORITVE              |        |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |706 DRUGI DAVKI            |      0,00|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI           |  1.684.273,00|
|    |(710+711+712+713+714)         |        |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD |   539.390,00|
|    |PREMOŽENJA              |        |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |711 TAKSE IN PRISTOJBINE       |    55.385,00|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI   |    33.150,00|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |713 PRIHODKI OD PRODAJE        |    70.000,00|
|    |BLAGA IN STORITEV           |        |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI      |   986.348,00|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)   |   650.000,00|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH   |   300.000,00|
|    |SREDSTEV               |        |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG     |      0,00|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |722 PRIHODKI OD PRODAJE        |   350.000,00|
|    |ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV  |        |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|73   |PREJETE DONACIJE (730+731)      |      0,00|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |730 PREJETE DONACIJE         |      0,00|
|    |IZ DOMAČIH VIROV           |        |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |731 PREJETE DONACIJE         |      0,00|
|    |IZ TUJINE               |        |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI          |   561.363,25|
|    |(740+741)               |        |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |740 TRANSFERNI PRIHODKI        |   561.363,25|
|    |IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH       |        |
|    |INSTITUCIJ              |        |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA   |      0,00|
|    |PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU  |        |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)     |  10.481.373,04|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409) |  2.766.612,25|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM |   527.708,15|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|401  |PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO  |    80.925,00|
|    |VARNOST                |        |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |402 IZDATKI ZA BLAGO         |  1.983.219,81|
|    |IN STORITVE              |        |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI      |   106.850,00|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |409 REZERVE              |    67.909,29|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)  |  4.524.407,79|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |410 SUBVENCIJE            |    55.500,00|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN     |  2.946.826,00|
|    |GOSPODINJSTVOM            |        |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |412 TRANSFERI NEPRIDOBITNIM      |   498.602,41|
|    |ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM      |        |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI   |  1.023.479,38|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)      |  2.015.919,00|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |420 NAKUP IN GRADNJA         |  2.015.919,00|
|    |OSNOVNIH SREDSTEV           |        |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI (430+431+432) |  1.174.434,00|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |430 INVESTICIJSKI TRANSFERI      |      0,00|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN|  1.067.100,00|
|    |FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI |        |
|    |UPORABNIKI              |        |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |432 INVESTICIJSKI TRANSFERI      |   107.334,00|
|    |PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM       |        |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|III.  |PRORAČUNSKI              |    49.344,21|
|    |PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ         |        |
|    |(I. – II.) (SKUPAJ PRIHODKI MINUS   |        |
|    |SKUPAJ ODHODKI)            |        |
+---------------------------------------------------------------+
|B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB             |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH         |        0|
|    |POSOJIL IN PRODAJA          |        |
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)   |        |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH         |        0|
|    |POSOJIL IN PRODAJA          |        |
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV          |        |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL   |        0|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV    |        0|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |752 KUPNINE IZ NASLOVA        |        0|
|    |PRIVATIZACIJE             |        |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH|        0|
|    |DELEŽEV (440+441+442+443)       |        |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|44   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH|        0|
|    |DELEŽEV                |        |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |440 DANA POSOJILA           |        0|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV   |        0|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |442 PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA |        0|
|    |PRIVATIZACIJE             |        |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |443 POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V |        0|
|    |JAVNIH SKLADIH IN DRUGIH OSEBAH    |        |
|    |JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE V |        |
|    |SVOJI LASTI              |        |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN    |        0|
|    |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – |        |
|    |V.)                  |        |
+---------------------------------------------------------------+
|C. RAČUN FINANCIRANJA                     |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500)          |   309.560,00|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE             |   309.560,00|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE        |   309.560,00|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)         |   504.441,21|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|55   |ODPLAČILA DOLGA            |   504.441,21|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |550 ODPLAČILA DOMAČEGA        |   504.441,21|
|    |DOLGA                 |        |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH |   –145.537,00|
|    |(I.+ IV.+ VII. – II. – V. – VIII.)  |        |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE           |   –194.881,21|
|    |(VII. – VIII.)            |        |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE           |   –49.344,21|
|    |(VI.+ VII. – VIII.- IX. = – III.)   |        |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|XII.  |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU  |        |
|    |PRETEKLEGA LETA            |        |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |9009 Splošni sklad za drugo      |   145.537,00|
+-------+--------------------------------------+----------------+
 
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na konte, določene s predpisanim enotnim kontnim načrtom.
 
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Trebnje: www.trebnje.si.
 

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

 

3. člen

(izvrševanje proračuna)

 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window