Navigacija

Zaključni račun proračuna Občine Idrija za leto 2015

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 29-1207/2016, stran 4127 DATUM OBJAVE: 22.4.2016

VELJAVNOST: od 22.4.2016 / UPORABA: od 22.4.2016

RS 29-1207/2016

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 22.4.2016 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 5.6.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 29/16

Časovnica

Na današnji dan, 5.6.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 22.4.2016
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1207. Zaključni račun proračuna Občine Idrija za leto 2015

 
 
Na podlagi 96. in 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 108. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo, 107/13) je Občinski svet Občine Idrija na 10. redni seji dne 7. 4. 2016 sprejel
 

Z A K L J U Č N I  R A Č U N  
proračuna Občine Idrija za leto 2015

 

1. člen

 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Idrija za leto 2015, ki zajema vse prihodke in druge prejemke ter odhodke in druge izdatke proračuna.
 

2. člen

 
Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki proračuna Občine Idrija so bili v letu 2015 realizirani v naslednjih zneskih (v €):
 
KONTO
OPIS
REALIZACIJA 2015
 
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
 
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
12.232.798
 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
9.790.096
70
DAVČNI PRIHODKI
8.024.818
700
Davki na dohodek in dobiček
6.890.839
703
Davki na premoženje
938.814
704
Domači davki na blago in storitve
194.995
706
Drugi davki
170
71
NEDAVČNI PRIHODKI
1.765.278
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
1.572.635
711
Takse in pristojbine
5.581
712
Globe in druge denarne kazni
35.891
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
29.746
714
Drugi nedavčni prihodki
121.425
72
KAPITALSKI PRIHODKI
384.670
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
115.959
722
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
268.711
73
PREJETE DONACIJE
1.080
730
Prejete donacije iz domačih virov
1.080
74
TRANSFERNI PRIHODKI
1.989.546
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
1.322.873
741
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU
666.673
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
67.406
787
Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
67.406
 
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
11.690.592
40
TEKOČI ODHODKI
3.912.323
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
680.576
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
101.404
402
Izdatki za blago in storitve
2.843.044
403
Plačila domačih obresti
82.028
409
Rezerve
205.271
41
TEKOČI TRANSFERI
4.844.512
410
Subvencije
25.280
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
2.868.443
412
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
672.596
413
Drugi tekoči domači transferi
1.278.193
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
2.600.937
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
2.600.937
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
332.820
431
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
148.182
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
184.638
 
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
542.206
 
B RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
 
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
1.539
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
1.539
750
Prejeta vračila danih posojil
1.539
751
Prodaja kapitalskih deležev
0
 
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
441
Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb
0
 
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV
1.539
 
C RAČUN FINANCIRANJA
 
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
500
Domače zadolževanje
0
 
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)
569.083
55
ODPLAČILA DOLGA
569.083
550
Odplačila domačega dolga
569.083
 
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–25.338
 
X. NETO ZADOLŽEVANJE 
(VII.-VIII.)
–569.083
 
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
–542.206
 
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
122.573
 

3. člen

 
Zaključni račun proračuna Občine Idrija za leto 2015 sestavljata splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Idrija za leto 2015.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window