Navigacija

Uredba o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2012

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 100-4327/2011, stran 13355 DATUM OBJAVE: 9.12.2011

VELJAVNOST: od 10.12.2011 / UPORABA: od 10.12.2011

RS 100-4327/2011

Verzija 2 / 2

Čistopis se uporablja od 14.4.2012 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 17.5.2021: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 100/11, 27/12

Časovnica

Na današnji dan, 17.5.2021 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 14.4.2012
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

4327. Uredba o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2012

 
 
Na podlagi 10., 11. in 12. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08) izdaja Vlada Republike Slovenije
 

U R E D B O
o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2012

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina)

 
(1)
Ta uredba za leto 2012 določa natančnejše postopke v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom (v nadaljnjem besedilu: IAKS) ter podrobna pravila v zvezi z navzkrižno skladnostjo za izvajanje:
 
-
Uredbe (ES) št. 1760/2000 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. julija 2000 o uvedbi sistema za identifikacijo in registracijo govedi ter o označevanju govejega mesa in proizvodov iz govejega mesa in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) 820/97 (UL L št. 204 z dne 11. 8. 2000, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (ES) št. 1791/2006 z dne 20. novembra 2006 o prilagoditvi nekaterih uredb ter odločb in sklepov na področjih prostega pretoka blaga, prostega gibanja oseb, prava družb, politike konkurence, kmetijstva (vključno z veterinarsko in fitosanitarno zakonodajo), prometne politike, obdavčitve, statistike, energetike, okolja, sodelovanja na področjih pravosodja in notranjih zadev, carinske unije, zunanjih odnosov, skupne zunanje in varnostne politike ter institucij zaradi pristopa Bolgarije in Romunije (UL L št. 363 z dne 20. 12. 2006, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1760/2000/ES);
 
-
Uredbe Sveta (ES) št. 21/2004 z dne 17. decembra 2003 o uvedbi sistema za identifikacijo in registracijo ovc in koz ter o spremembi Uredbe (ES) št. 1782/2003 in direktiv 92/102/EGS in 64/432/EGS (UL L št. 5 z dne 9. 1. 2004, str. 8), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) št. 506/2010 z dne 14. junija 2010 o spremembi Priloge k Uredbi Sveta (ES) št. 21/2004 glede ovc in koz v živalskih vrtovih (UL L št. 149 z dne 15. 6. 2010, str. 3), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 21/2004/ES);
 
-
Uredbe Sveta (ES) št. 1290/2005 z dne 21. junija 2005 o financiranju skupne kmetijske politike (UL L št. 209 z dne 11. 8. 2005, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) št. 121/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. februarja 2012 o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 1234/2007 glede razdeljevanja prehrambnih proizvodov najbolj ogroženim osebam v Uniji (UL L št. 44 z dne 16. 2. 2012, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1290/2005/ES);
 
-
Uredbe Komisije (ES) št. 885/2006 z dne 21. junija 2006 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1290/2005 glede akreditacije plačilnih agencij in drugih organov ter potrditve obračunov Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 171 z dne 23. 6. 2006, str. 90), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (ES) št. 1034/2008 z dne 21. oktobra 2008 o spremembi Uredbe (ES) št. 885/2006 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1290/2005 glede akreditacije plačilnih agencij in drugih organov ter potrditve obračunov Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 279 z dne 22. 10. 2008, str. 13), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 885/2006/ES);
 
-
Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 z dne 19. januarja 2009 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor za kmete v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete, spremembi uredb (ES) št. 1290/2005, (ES) št. 247/2006, (ES) št. 378/2007 in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1782/2003 (UL L št. 30 z dne 31. 1. 2009, str. 16), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 785/2011 z dne 5. avgusta 2011 o spremembi Uredbe (ES) št 73/2009 glede maksimalne zajamčene površine, za katero se lahko dodeli premija za stročnice (UL L št. 203 z dne 6. 8. 2011, str. 10), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 73/2009/ES);
 
-
Uredbe Komisije (ES) št. 288/2009 z dne 7. aprila 2009 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 v zvezi s pomočjo Skupnosti za oskrbo otrok v izobraževalnih ustanovah s sadjem in zelenjavo, predelanim sadjem in zelenjavo ter proizvodi iz banan na podlagi sistema razdeljevanja sadja v šolah (UL L št. 94 z dne 8. 4. 2009, str. 38), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 1208/2011 z dne 22. novembra 2011 o spremembi in popravkih Uredbe Komisije (ES) št. 288/2009 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 v zvezi s pomočjo Skupnosti za oskrbo otrok v izobraževalnih ustanovah s sadjem in zelenjavo, predelanim sadjem in zelenjavo ter proizvodi iz banan na podlagi sistema razdeljevanja sadja v šolah, (UL L št. 305 z dne 23. 11. 2011, str. 53), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 288/2009/ES);
 
-
Uredbe Komisije (ES) št. 1120/2009 z dne 29. oktobra 2009 o podrobnih pravilih za izvajanje sheme enotnega plačila iz naslova III Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor za kmete v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete (UL L št. 316 z dne 2. 12. 2009, str. 1), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 1126/2011 z dne 7. novembra 2011 o spremembi Priloge III k Uredbi (ES) št. 1120/2009 glede zneskov financiranja posebne podpore iz Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 (UL L št. 289 z dne 8. 11. 2011, str. 24), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1120/2009/ES);
 
-
Uredbe Komisije (ES) št. 1121/2009 z dne 29. oktobra 2009 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 v zvezi s shemami podpor za kmete iz naslovov IV in V Uredbe (UL L št. 316 z dne 2. 12. 2009, str. 27), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 1368/2011 z dne 21. decembra 2011 o spremembi Uredbe (ES) št. 1121/2009 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 v zvezi s shemami podpor za kmete iz naslovov IV in V Uredbe ter Uredbe (ES) št. 1122/2009 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 v zvezi z navzkrižno skladnostjo, modulacijo ter integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom v okviru shem neposrednih podpor za kmete, določenih z navedeno uredbo, ter za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 v zvezi z navzkrižno skladnostjo v okviru sheme podpore, določene za sektor vina (UL L št. 341 z dne 22. 12. 2011, str. 33), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1121/2009/ES);
 
-
Uredbe Komisije (ES) št. 1122/2009 z dne 30. novembra 2009 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 v zvezi z navzkrižno skladnostjo, modulacijo ter integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom v okviru shem neposrednih podpor za kmete, določenih za navedeno uredbo, ter za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 v zvezi z navzkrižno skladnostjo v okviru sheme podpore, določene za sektor vina (UL L št. 316 z dne 2. 12. 2009, str. 65), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 1368/2011 z dne 21. decembra 2011 o spremembi Uredbe (ES) št. 1121/2009 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 v zvezi s shemami podpor za kmete iz naslovov IV in V Uredbe ter Uredbe (ES) št. 1122/2009 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 v zvezi z navzkrižno skladnostjo, modulacijo ter integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom v okviru shem neposrednih podpor za kmete, določenih z navedeno uredbo, ter za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 v zvezi z navzkrižno skladnostjo v okviru sheme podpore, določene za sektor vina (UL L št. 341 z dne 22. 12. 2011, str. 33), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1122/2009/ES), in
 
-
Uredbe Komisije (EU) št. 65/2011 z dne 27. januarja 2011 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 glede izvajanja kontrolnih postopkov in navzkrižne skladnosti v zvezi z ukrepi podpore za razvoj podeželja (UL L št. 25 z dne 28. 1. 2011, str. 8), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 147/2012 z dne 20. februarja 2012 o spremembi Uredbe (EU) št. 65/2011 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 glede izvajanja kontrolnih postopkov in navzkrižne skladnosti v zvezi z ukrepi podpore za razvoj podeželja (UL L št. 48 z dne 21. 2. 2012, str. 7), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 65/2011/EU).
 
(2)
Elementi IAKS-a iz 15. člena Uredbe 73/2009/ES se uporabljajo za:
 
-
uveljavljanje neposrednih plačil iz predpisa, ki ureja neposredna plačila v kmetijstvu;
 
-
uveljavljanje plačil iz predpisa, ki ureja ukrepe osi 2 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2010–2013 (v nadaljnjem besedilu: ukrepi osi 2).
 
(3)
Posamezni elementi IAKS-a iz 15. člena Uredbe 73/2009/ES se v celoti ali delno uporabijo tudi za:
 
-
uveljavljanje ukrepov iz predpisa, ki ureja ukrepe 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013, ki se nanašajo na posamezno kmetijsko gospodarstvo;
 
-
uveljavljanje podpore za prestrukturiranje vinogradniških površin in podpore za zeleno trgatev iz predpisa, ki ureja trg z vinom;
 
-
vračila neupravičenih plačil zneskov pomoči Evropske unije za oskrbo otrok v izobraževalnih ustanovah s sadjem in zelenjavo, predelanim sadjem in zelenjavo ter proizvodi iz banan na podlagi sistema razdeljevanja sadja v šolah iz predpisa, ki ureja ureditev trga s svežim sadjem in zelenjavo;
 
-
ukrepe kmetijske politike iz predpisa, ki ureja finančne pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu, ki se nanašajo na posamezna kmetijska gospodarstva, ter
 
-
državne pomoči s področja kmetijstva.
 
(4)
V predpisih, ki določajo ukrepe iz prejšnjega odstavka, se določi, kateri elementi IAKS-a in v kolikšnem obsegu se uporabijo pri posameznem ukrepu.
 

2. člen

(pomen izrazov)

 
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:
 
a)
navzkrižna skladnost so predpisane zahteve ravnanja ter dobri kmetijski in okoljski pogoji, določeni v predpisu, ki ureja predpisane zahteve ravnanja ter dobre kmetijske in okoljske pogoje pri kmetovanju, in predpisu, ki ureja ukrepe osi 2;
 
b)
skupina rastlin je skupina posevkov iz 56. člena Uredbe 1122/2009/ES oziroma 16. člena Uredbe 65/2011/EU;
 
c)
kmetijska parcela je enota rabe ali poljina iz 1. točke drugega odstavka 2. člena Uredbe 1122/2009/ES in pomeni strnjeno površino zemljišča znotraj GERK-a, na kateri se goji ena skupina rastlin. Če se zahteva ločena prijava kmetijske rastline znotraj skupine rastlin, potem ta prijava razmeji kmetijsko parcelo;
 
d)
poljina je strnjena površina posamezne kmetijske rastline na njivi ali hmeljišču v premeni znotraj enega GERK-a;
 
e)
kmetijsko zemljišče je orno zemljišče iz točke (a) 2. člena Uredbe 1120/2009/ES in pomeni kmetijsko zemljišče v uporabi kmetijskega gospodarstva (v nadaljnjem besedilu: KZU), ki ga nosilec tega gospodarstva prijavi v register kmetijskih gospodarstev (v nadaljnjem besedilu: RKG) kot GERK-e z naslednjimi vrstami dejanske rabe: 1100 – njiva, 1180 – trajne rastline na njivskih površinah, 1190 – rastlinjak, 1300 – trajni travnik, 1321 – barjanski travnik, 1211 – vinograd, 1212 – matičnjak, 1221 – intenzivni sadovnjak, 1222 – ekstenzivni oziroma travniški sadovnjak, 1160 – hmeljišče, 1230 – oljčnik, 1240 – ostali trajni nasadi in 1800 – kmetijsko zemljišče, poraslo z gozdnim drevjem;
 
f)
trajni travnik je trajni pašnik iz 2. točke drugega odstavka 2. člena Uredbe 1122/2009/ES in vključuje GERK-e z vrsto dejanske rabe 1300 – trajni travnik, 1321 – barjanski travnik ali 1800 – kmetijsko zemljišče, poraslo z gozdnim drevjem;
 
g)
trajni nasadi so vinogradi, hmeljišča, intenzivni sadovnjaki, vključno z nasadi jagod, oljčniki in ekstenzivni oziroma travniški sadovnjaki, ki so vpisani v RKG;
 
h)
ugotovljena površina KZU je tista površina KZU, ki je ugotovljena po izvedenih administrativnih kontrolah in kontrolah na kraju samem in pomeni površino iz 23. točke drugega odstavka 2. člena Uredbe 1122/2009/ES oziroma iz točke (c) drugega odstavka 6. člena Uredbe 65/2011/EU;
 
i)
ugotovljena površina ekstenzivnega kraškega pašnika je tista površina ekstenzivnega kraškega pašnika, ki je ugotovljena po izvedenih administrativnih kontrolah in kontrolah na kraju samem in pomeni površino iz točke (c) drugega odstavka 6. člena Uredbe 65/2011/EU;
 
j)
zbirna vloga je enotni zahtevek iz 10. člena Uredbe 1122/2009/ES;
 
k)
zapoznela vložitev je pozna predložitev iz 23. in 24. člena Uredbe 1122/2009/ES;
 
l)
zapisnik o kontroli je poročilo o kontroli iz 32. in 54. člena Uredbe 1122/2009/ES oziroma 13. člena Uredbe 65/2011/EU in
 
m)
potencialno upravičena žival za ukrep dodatno plačilo za ekstenzivno rejo ženskih govedi je žensko govedo, ki teli od 11. decembra 2011 do 1. septembra leta 2012 in je hkrati mesne pasme ali rojeno s križanjem z mesno pasmo, vendar morajo biti križanci najmanj 50 odstotkov dovoljene pasme (nedovoljene pasme so navedene v Prilogi IV Uredbe 1121/2009/ES).
 

3. člen

(pristojni organ)

 
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija) je pristojni organ za izvajanje IAKS-a, vključno s kontrolo upravičenosti in navzkrižne skladnosti.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window