Navigacija

Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2000 (ZIPRS2000)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 9-443/2000, stran 1117 DATUM OBJAVE: 1.2.2000

VELJAVNOST: od 2.2.2000 / UPORABA: od 2.2.2000

RS 9-443/2000

Verzija 3 / 3

Čistopis se uporablja od 27.9.2000 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 27.5.2020: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 9/00, 64/00 - odl. US, 86/00

Časovnica

Na današnji dan, 27.5.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • AKTUALEN
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 27.9.2000
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

443. Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2000 (ZIPRS2000)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z 
o razglasitvi zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2000 (ZIPRS2000)

 
Razglašam zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2000 (ZIPRS2000), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 21. januarja 2000.
 
001-22-3/00
 
Ljubljana, dne 31. januarja 2000.
 
Predsednik Republike Slovenije Milan Kučan l. r.
 

Z A K O N
O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2000 (ZIPRS2000)

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(Vsebina zakona)

 
(1)
S tem zakonom se za proračun Republike Slovenije za leto 2000 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določa struktura posebnega dela proračuna, postopki izvrševanja proračuna, posebnosti upravljanja s premoženjem države, obseg zadolževanja in poroštev države ter javnega sektorja in posebnosti financiranja občin.
 
(2)
Za izvrševanje proračuna se uporabljajo določbe zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99; v nadaljnjem besedilu: ZJF) če ni v tem zakonu, glede posameznih vprašanj drugače določeno.
 

2. člen

(Pomen uporabljenih pojmov)

 
(1)
Pojmi iz 3. člena ZJF imajo po tem zakonu enak pomen.
 
(2)
S tem zakonom opredeljeni pojmi pa imajo naslednji pomen:
 
1.
stvarno premoženje je stvarno premoženje po prvem odstavku 67. člena ZJF;
 
2.
kapitalske naložbe so delnice in poslovni deleži v gospodarskih družbah in ustanoviteljske, članske oziroma druge pravice upravljanja v drugih pravnih osebah;
 
3.
razpolaganje s stvarnim premoženjem oziroma kapitalskimi naložbami je prodaja, zamenjava oziroma vsak drug pravni posel na podlagi katerega se stvarno premoženje oziroma kapitalska naložba države prenese na drugo fizično ali pravno osebo;
 
4.
pravica porabe je pravica neposrednega uporabnika prevzemati in plačevati obveznosti v breme sredstev na določeni proračunski postavki – kontu.
 

II. STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

 

3. člen

(Posebnosti strukture proračuna)

 
(1)
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov državnega proračuna (v nadaljnjem besedilu: neposredni uporabniki), ki so razdeljeni po:
 
1.
sklopih proračunskih postavk,
 
2.
skupinah proračunskih postavk in
 
3.
proračunskih postavkah-kontih.
 
(2)
Sklopi proračunskih postavk so:
 
1.
sklop “Uprava in administracija“, ki zajema skupine proračunskih postavk iz katerih se financirajo plače, materialni stroški in drugi operativni odhodki neposrednih uporabnikov;
 
2.
sklop “Financiranje javnih služb“, ki zajema skupine proračunskih postavk iz katerih se financirajo transferi iz državnega proračuna, namenjeni posameznikom in gospodinjstvom, javnim zavodom, drugim nevladnim organizacijam, skladom in agencijam, Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije in občinam, drugi izdatki, ki so nujno povezani s transferi in druge naloge državne uprave;
 
3.
sklop “Programi“, ki zajema skupine proračunskih postavk iz katerih se financirajo programi neposrednih uporabnikov, namenjeni predvsem za subvencije, investicije in investicijske transfere;
 
4.
sklop “Servisiranje dolga, obresti in rezerve“, ki zajema skupine proračunskih postavk iz katerih se financirajo odplačila obresti in glavnic iz naslova zadolževanja države, splošna proračunska rezervacija, proračunska rezerva in predvidena poroštva države.
 
(3)
Skupine proračunskih postavk v okviru posameznega sklopa zajemajo proračunske postavke neposrednega uporabnika, ki so vsebinsko povezane.
 
(4)
Proračunska postavka–konto (v nadaljnjem besedilu: postavka) je osnovna strukturna enota izdatkov proračuna.
 
(5)
Za določitev kontov v posebnem delu proračuna in določitev ekonomske klasifikacije proračuna Republike Slovenije se uporablja Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 86/99).

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window